Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Tematyka szkolenia: 

W związku z wejściem w życie przepisów nowego Prawa wodnego deszczówka utraciła status ścieku. W rezultacie niemożliwe jest obecnie pobieranie opłat z tytułu jej odprowadzania w ramach taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Nie oznacza to jednak, że takich opłat wprowadzić nie można. Wręcz przeciwnie, jak pokazuje doświadczenie z wielu miast takich jak Poznań, Wrocław czy Bydgoszcz, takie opłaty z powodzeniem funkcjonują także w nowym stanie prawnym

Należy przy tym zauważyć, że wprowadzanie tzw. opłat za deszczówkę jest uzasadnione z jednej strony eskalacją opłat pobieranych od eksploatatorów ścieków przez Wody Polskie, a z drugiej okolicznościami faktycznymi w postaci postępującej urbanizacji i występujących co raz częściej anomalii pogodowych. Co więcej, w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej trwają intensywne prace nad opracowaniem Programu Rozwoju Retencji. Podsumowując, wejście w życie nowego Prawa wodnego ponownie wywołało dyskusję, dotyczącą zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Wiele gmin odpowiedziało na nią konkretnymi działaniami, a pozostała część rozważa podjęcie stosownych inicjatyw, także normatywnych.

Celem warsztatów będzie praktyczne omówienie materiału normatywnego odnoszącego się do wód opadowych i roztopowych.

Materiały do pobrania

Cel i tematyka szkolenia: 

Z dniem 1 stycznia 2020 r. zacznie funkcjonować moduł ewidencyjny oraz sprawozdawczy „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (tzw. BDO). W rezultacie ewidencja odpadów będzie prowadzona w sposób elektroniczny, za pośrednictwem specjalnie utworzonego w tym celu systemu informatycznego. Szczegółowe zasady funkcjonowania BDO określa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przy czym jej przepisy budzą szereg wątpliwości w zakresie ich praktycznego zastosowania.

Mając na uwadze powyższe zapraszamy na szkolenie, którego celem jest przygotowanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów do funkcjonowania w nowej rzeczywistości prawnej i organizacyjnej. Szkolenie będzie okazją nie tylko do zapoznania się z treścią przepisów, ale także będzie stanowiło analizę systemu, który został udostępniony w ramach programu pilotażowego.

Szkolenie składać się będzie z trzech części:

Cześć I – Istota i funkcje BDO

Część II – Wprowadzenie do elektronicznego modułu ewidencji odpadów w systemie BDO

Część III – Najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące BDO

Tematyka szkolenia: 

 • dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej jako organ regulacyjny
 • charakter i rodzaje postępowań prowadzonych przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z udziałem przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
 • zasady ogólne postępowania administracyjnego
 • przebieg postępowań
 • środki odwoławcze
 • terminy załatwienia sprawy
 • strony postępowania
 • postępowania szczególne (postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia taryf, postępowanie w przedmiocie wyrażenia opinii o projekcie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, postępowania w przedmiocie rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług, postępowanie w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, postępowanie w przedmiocie opłaty za usługi wodne, postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawego)

Tematyka szkolenia: 

 • Pobór opłat stałych i zmiennych według ustawy Prawo wodne – dotychczasowa praktyka i orzecznictwo
 • Zmiany zasad poboru opłaty stałej
 • Zmiany zasad poboru opłaty zmiennej
 • Oświadczenia składane przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne a odpowiedzialność prawną za ich treść
 • Opłata stała i zmienna a pozwolenie wodno-prawne

Prowadzenie:

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Radca Prawny IGWP, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Poznaniu, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody w latach 2009-2014, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa cywilnego. Uczestnik sejmowych prac komisji i podkomisji nad ustawą Prawo wodne z ramienia Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Autor książek oraz artykułów w miesięczniku Zeszyty Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a także kwartalniku „Wodociągi Polskie”.

Miejsce i termin organizacji:

 • 29 listopada - Warszawa, centrum konferencyjne Golden Floor Centrum, Sala S2, ul. Sienna 39
 • 13 grudnia - Bydgoszcz, hotel Holiday Inn, ul. Grodzka 36

Czas trwania:

 • godz. 10.00 - 16.00

Koszt uczestnictwa:

 • członkowie 450 PLN (+23% VAT)
 • pozostali uczestnicy 560 (+23% VAT)

Cena obejmuje: wykłady szkoleniowe, przerwę kawową, lunch.
Płatność na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty zakończenia kursu.

Miejsce nadsyłania zgłoszeń i kontakt z organizatorem:

Iwona Włodarek, tel. 52 376 89 28, 517 013 732, fax 52 379 89 20, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Potwierdzeniem uczestnictwa jest wiadomość zawierająca szczegóły szkolenia, przesłana przez organizatora na adres EMAIL DO POTWIERDZEŃ (podany w formularzu zgłoszeniowym), najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Formularz zgłoszeniowy

 

Tematyka szkolenia:

 • Prezentacja istoty Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) i regulacji ustawy
 • Obowiązki pracodawcy związane z wdrażaniem PPK oraz identyfikacja zagrożeń
 • Obowiązki współpracy pracodawcy z partnerami społecznymi i rodzaje porozumień
 • Jak konstruować PPK w przedsiębiorstwie?
 • Obowiązki informacyjne i zobowiązania finansowe pracodawcy i pracownika
 • Rynek instytucji ubezpieczeniowych – jak szukać partnera
 • Ramowa umowa o zarządzanie PPK
 • Problemy z wdrażaniem PPK i możliwości alternatywne

Krajowy projekt benchmarkingowy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, od dziesięciu lat przeprowadzany przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, jest niezwykle istotnym narzędziem wykorzystywanym w analizie zarządczej branży. Benchmarking umożliwia przede wszystkim interpretację wskaźników, niezbędnych do podejmowania decyzji odnośnie kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstw. Porównanie tych samych danych jednego przedsiębiorstwa z innymi ułatwia zarządzanie, przeprowadzanie zmian i wprowadzanie ulepszeń, gdy zachodzi taka potrzeba.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych dla branży wod-kan zmian w podatku VAT, wchodzących w życie w latach 2019 - 2020, oraz aktualnych interpretacji organów podatkowych i sądów. Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, w szczególności pracowników działów księgowości przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Program:

Wykładowca przedstawi m.in. zmiany dot. stosowania „mechanizmu podzielonej płatności” (MPP), omówi obowiązek zapłaty na rachunek kontrahenta zawarty w wykazie podatników („białej liście”), solidarną odpowiedzialność nabywcy za podatek nie rozliczony przez dostawcę, likwidację „odwrotnego obciążenia” w obrocie krajowym - zasady obowiązujące w okresie przejściowym. Pokaże także nową „matrycę stawek”, możliwości uzyskania wiążącego potwierdzenia prawa stosowania stawki 8% dla wielu spornych dotychczas usług np. budowy przyłącza, montażu, wymiany wodomierza, przyłączenia do sieci, usuwania awarii. Objaśni zmiany dotyczące stosowania sankcji za nieprawidłowe rozliczenia w VAT, zastąpienie deklaracji VAT-7 i innych deklaracji rozszerzonym plikiem JPK_VAT, a także zmiany dotyczące kas fiskalnych oraz „zamiany” paragonu na fakturę. Wykładowca omówi także aktualne interpretacje organów podatkowych i sądów dotyczące branży wod-kan (szczegółowy program dostępny na stronie www.igwp.org.pl).

Program opracowany został w oparciu o bogate doświadczenie wykładowcy, który od lat prowadzi szkolenia podatkowe dla branży. Metodyka szkolenia obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie odpowiedzi na zgłaszane pytania.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła