Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ

Aspekty prawne

Aspekty prawne

Dokumenty uprawniające do wjazdu do Polski

Obywatel Ukrainy do Polski może wjechać na podstawie:

 • paszportu w ramach ruchu bezwizowego,
 • wizy krajowej lub wizy Schengen wydanej przez polski organ,
 • wizy lub dokumentu pobytowego wydanych przez inne państwo Schengen,
 • posiadanego zezwolenia na pobyt,
 • na podstawie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego na polskim przejściu granicznym lub zgody komendanta Straży Granicznej.

Legalność pobytu w Polsce

Jeżeli obywatel Ukrainy wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r

Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która podlega przepisom niniejszej ustawy.

PESEL

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny, nadaje się numer PESEL na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie wykonawczym gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedmiotowy wniosek składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL. Wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Świadczenia socjalne przysługujące obywatelom Ukrainy

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. 

Organem w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego jest wójtburmistrzprezydent miasta właściwy ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy.

 • Świadczenie pielęgnacyjne – w wysokości 2119 zł miesięcznie.
 • Zasiłek pielęgnacyjny – w wysokości 215,84 zł miesięcznie.
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł miesięcznie.

Rodziny, w których dochód jest niższy niż 1922 zł miesięcznie na jednego jej członka, uzyskają wsparcie pod postacią 1000 zł z tytułu urodzenia się dziecka. Świadczenie jest wypłacane jednorazowo.

 • Świadczenie wychowawcze 500+ – przysługuje niezależnie od dochodów osiąganych przez rodziców.
 • Świadczenie w ramach programu „Dobry start” – wynosi 300 zł i jest przyznawane dzieciom rozpoczynającym rok szkolny. Świadczenie przyznawane jest rodzicom dzieci, które nie ukończyły 20. roku życia. Wyjątek stanowią tutaj opiekunowie dzieci niepełnosprawnych – w takim przypadku wypłata świadczenia następuje do ukończenia 24. roku życia dziecka.
 • Świadczenia z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO) – wartość świadczenia nie przekracza kwoty 12 000 zł na jedno dziecko. Jest to jednak zasiłek przysługujący węższej grupie podmiotów, gdyż wypłacany jest rodzicom dzieci w wieku pomiędzy 12. a 35. miesiącem życia. Świadczenie przysługuje niezależnie od wysokości dochodów osiąganych przez opiekunów dziecka. 
 • Dofinansowania obniżenia opłaty rodzica – są to dopłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Wartość dofinansowania żłobkowego 

Do tej kategorii świadczeń należy zaliczyć tzw. „dofinansowanie żłobkowe”. Jego wartość wynosi nie więcej niż wynosi nie więcej 400 zł za pobyt dziecka w ww. ośrodkach i jest świadczeniem, które nie przysługuje beneficjentom wypłat z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. 

Od 21 marca 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r.

www.zus.pl Infolinia: +48 47 7217575

Praca w Polsce dla obywateli Ukrainy

W ciągu 14 dni od podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy legalnie przebywającego w Polsce pracodawca ma obowiązek zgłoszenia tego faktu za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.

Pracodawca musi dokonać zgłoszenia do powiatowego urzędu pracy, wskazując nazwę, siedzibę oraz dane kontaktowe, numery identyfikacyjne NIP i REGON (dotyczy podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą), PESEL (dotyczy osoby fizycznej), numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, (dotyczy agencji zatrudnienia świadczącej usługi pracy tymczasowej) W zgłoszeniu należy  umieścić dane osobowe cudzoziemca (imię, nazwisko, datę urodzenia, płeć, obywatelstwo, rodzaj, numer i serię dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość i państwo, w którym go wydano).Na pracodawca ciąży także obowiązek podania informacji na temat umowy, na podstawie której zatrudniony został pracownik z Ukrainy, wskazania stanowiska lub rodzaju pracy oraz miejsca jej wykonywania.