Ekonomia

Ekonomia

Analizy ekonomiczne

Analizy ekonomiczne opracowywane przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie opierają się głównie na danych pochodzących z ankiet otrzymanych przez IGWP od jej Członków oraz na danych zawartych w banku danych lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, a także w Rocznikach Statystycznych GUS (Rocznik Statystyczny RP, Rocznik Statystyczny Przemysłu, Ochrona Środowiska).

Głównymi tematami analiz opracowywanych na bazie ankiet są: ceny wody i ścieków, struktura kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, struktura materiałowa i wiekowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. Głównymi tematami analiz opracowywanych na bazie danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego są natomiast: długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zatrudnienie i wynagrodzenia, pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności, ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzone do wód lub do ziemi, nakłady inwestycyjne, źródła finansowania inwestycji służących ochronie środowiska oraz gospodarce wodnej, zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych, środki trwałe w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, przychody, koszty i wynik finansowy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, cena zimnej wody z miejskiej sieci wodociągowej, struktura przedsiębiorstw wod-kan.  

Benchmarking

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” od 2009 roku prowadzi prace związane z projektem benchmarkingowym, będącym coroczną wielowymiarową analizą porównawczą wyników działalności podmiotów zajmujących się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

Głównym celem tego projektu jest dostarczanie podmiotom biorącym w nim udział modelowej bazy wskaźników benchmarkingowych, która pozwoli im na porównywanie osiąganych wyników z wynikami osiąganymi w analogicznych obszarach przez inne, podobne podmioty. Jego ideą jest porównywanie się z najlepszymi w branży, tak aby na podstawie wyników wyznaczać cele i decydować o dalszym rozwoju przedsiębiorstwa. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” od 2009 roku przygotowuje Raport Benchmarkingu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce na podstawie danych pochodzących z corocznego badania ankietowego. Podsumowaniem corocznych prac nad raportem jest konferencja, podczas której omawiane są wyniki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, a także swoim doświadczeniem z benchmarkingiem dzielą się przedstawiciele przedsiębiorstw z branży. Konferencję kończy panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy mogą wymieniać się doświadczeniami, pytać, wyjaśniać wątpliwości i dowiadywać się jak wykorzystać benchmarking do jeszcze lepszego rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

Ceny wody

Cenywody.pl to jedyny portal przedstawiający ceny za wodę i ścieki w Polsce z możliwością ich analizowania online na przestrzeni lat.

Istnieje możliwość przedstawienia danego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego na tle innych w obrębie danego województwa lub całego kraju. Portal zawiera także dane dotyczące średnich cen i stawek opłat dotyczących wody i ścieków, mediany czy też wartości minimalnych i maksymalnych.

Roczny dostęp do portalu posiadają te przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, które wypełnią coroczną ankietę Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” dotyczącą cen i stawek opłat brutto za wodę i ścieki na dzień 1 listopada każdego roku.

Pogotowie taryfowe

Pogotowie Taryfowe Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” jest elementem działalności statutowej IGWP związanej z: „organizowaniem pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu ich problemów organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych”. Celem utworzenia specjalistycznej platformy doradczej jest odpowiadanie na pytania dotyczące tematyki taryf za wodę i ścieki.

Z doradztwa w ramach Pogotowia Taryfowego korzystać mogą wyłącznie Członkowie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Doradztwo w ramach Pogotowia Taryfowego jest nieodpłatne. Pytania dotyczące taryf można przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres e-mail: taryfy@igwp.org.pl.

Przesłanie zapytania na powyższy adres wiąże się z akceptacją Regulaminu Pogotowia Taryfowego IGWP.

REGULAMIN POGOTOWIA TARYFOWEGO IZBY GOSPODARCZEJ „WODOCIĄGI POLSKIE”

  1. Składający pytanie otrzyma potwierdzenie na adres poczty elektronicznej, z którego je przesłano. 
  2. Pytania powinny zawierać stopkę firmy/instytucji, stanowisko oraz imię i nazwisko osoby pytającej. Wiadomość z pytaniem może być wysłana jedynie z firmowego konta poczty elektronicznej. IGWP zastrzega sobie wezwanie do uzupełnienia danych lub odrzucenie zapytania w przypadku niespełnienia w/w kryteriów.
  3. Pytania do Pogotowia Taryfowego przyjmowane są codziennie (od poniedziałku do piątku) do godziny 14.00.
  4. Odpowiedzi na pytania będą wysyłane zainteresowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu dwóch dni roboczych (liczonych od godziny 14.00 dnia, w którym przesłano zapytanie).
  5. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zastrzega możliwość przedłużenia terminu udzielenia odpowiedzi w przypadku skomplikowanych spraw lub konieczności uzupełnienia zapytania przez pytającego. Zadający pytanie zostanie o tym poinformowany indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  6. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zastrzega możliwość publikacji wybranych pytań i odpowiedzi (bez ujawniania danych pytającego) na stronie internetowej IGWP, w „Zeszytach IGWP” oraz wykorzystanie ich w trakcie szkoleń organizowanych przez Izbę.