Zespoły eksperckie

Zespoły eksperckie

Zespół ds. benchmarkingu

W ramach realizowanego przez IGWP benchmarkingu  powołany  jest zespół ekspercki, który od lat wspiera przedmiot badań w ramach benchmarkingu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Zespół składa się ze specjalistów, którzy bardzo dobrze znają branże wod.-kan. i dzielą się osiągniętymi doświadczeniami oraz umiejętnościami.

Głównym celem grupy eksperckiej jest określenie, które obszary i procesy wymagają reorganizacji, ustalenie wskaźników i punktów pomiarów.

Przeprowadzane są porównania funkcjonowania procesów i ich wyników co pozwala zarówno na efektywne przeprowadzenie benchmarkingu wewnętrznego, jak również dokładne poznanie obszarów doskonalenia.


Zespół ds. bezpieczeństwa wody

Zespół ds. Bezpieczeństwa Wody powstał w 2018 roku. Jego głównym celem jest badanie potrzeb członków Izby, związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz propagowanie wiedzy na ten temat. Członkami Zespołu są przedstawiciele przedsiębiorstw branży wod-kan, świata nauki oraz pracownicy IGWP.

Skład zespołu:

 • Ewa Gos, Wodociągi Miejskie w Radomiu
 • Jacek Kaszubowski, Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna
 • Marian Kwietniewski, Politechnika Warszawska
 • Iwona Lasocka-Gomuła, Aquanet
 • Anna Olejnik, MPWiK w Warszawie
 • Marek Przytulski, Veolia
 • Janusz Rak, Politechnika Rzeszowska
 • Klara Ramm, IGWP
 • Marek Sozański, Politechnika Poznańska
 • Agnieszka Szuster-Janiaczyk, Politechnika Poznańska
 • Barbara Tchórzewska-Cieślak, Politechnika Rzeszowska
 • Izabela Zimoch, Politechnika Śląska

Zespół ds. implementacji Dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Zadaniem Zespołu, który pracuje pod przewodnictwem prof. dra hab. Bartosza Rakoczego, jest dostosowanie unijnej dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do prawa polskiego. Zespół ma za zadanie wypracować propozycje przepisów nowelizujących ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a także Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zespół IGWP współpracować będzie z Ministerstwem Infrastruktury, które jest odpowiedzialne implementację przedmiotowej dyrektywy.

Skład zespołu:

 • Bartosz Bas, Dyrektor ds. technicznych, PUWIS Nowogard
 • Piotr Czerwczak, Technolog produkcji wody, pełnomocnik Zarządu ds. bezpieczeństwa wody, Wodociągi Słupskie
 • Paweł Sikorski – Prezes Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie”
 • Monika Górlicka, Kierownik Działu Eksploatacji Urządzeń Wodociągowych, Wodociągi Miejskie w Radomiu
 • Iwona Lasocka-Gomuła, Starszy Technolog ds. Produkcji, Aquanet S.A. Poznań 
 • Anna Olejnik, Zastępca Dyrektora Pionu Wody, MPWiK Warszawa
 • Krzysztof Pudaś, Kierownik Centralnego Laboratorium, Wodociągi Miasta Krakowa 
 • Bartosz Rakoczy, Radca prawny IGWP 
 • Klara Ramm, ekspert IGWP
 • Tadeusz Rzepecki, Przewodniczący Rady Izby IGWP
 • Katarzyna Szczepanek, Kierownik Laboratorium, Tarnowskie Wodociągi

Zespół ds. ścieków

Powołanie zespołu miało na celu wypracowywanie spójnych stanowisk sektora wod-kan w zakresie przepisów krajowych i UE dotyczących problematyki ścieków i realizacji ich wymagań w przedsiębiorstwach wod-kan.

Zespół zajmuje się na bieżąco problematyką ścieków, organizując przynajmniej dwa razy w roku warsztaty, które mają na celu opracowanie najlepszych dla branży rozwiązań m.in. odnośnie ścieków przemysłowych, nieczystości ciekłych dowożonych do oczyszczalni i innych.

Skład zespołu:

 • Mirosława Dominowska, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie 
 • Dariusz Latawiec, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.
 • Bartosz Łuszczek, Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
 • Magdalena Pochwalska, Sosnowieckie Wodociągi S.A.
 • Andrzej Wójtowicz, Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

Zespół ds. informacji o branży

Został powołany w marcu 2022 roku, tworzą go pracownicy przedsiębiorstw wod-kan z całej Polski, którzy na co dzień zajmują się PR-em i odpowiadają za szeroko rozumianą komunikację.

 • Małgorzata Cygnarowicz, Specjalista ds. promocji Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
 • Sławomir Grucel, Specjalista ds. Public Relations, Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o.
 • Agnieszka Jaszkaniec, Kierownik Działu Zarządzania i Komunikacji, Katowickie Wodociągi S.A.
 • Monika Kupnicka, Kierowniczka Biura Promocji, Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
 • Anna Szpajer, Rzecznik Prasowy, Biuro Zarządu i Organizacji, PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
 • Anna Lembicz, red. naczelna kwartalnika „Wodociągi Polskie”, Główny specjalista ds. marketingu i Public Relations IGWP
 • Anna Lutowska, z-ca redaktora kwartalnika „Wodociągi Polskie”, Kierownik biura zarządu IGWP

Kierunki działań Zespołu ds. informacji o branży:

 • Stała współpraca przy tworzeniu treści i contentu na stronę Forum Wodociągów Polskich.
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy zrzeszonymi w Izbie przedsiębiorstwami.
 • Śledzenie doniesień prasowych i wydarzeń, które mogą oddziaływać na branżę.
 • Formułowanie opinii,  komentarzy zbiorczych  do artykułów prasowych oraz ważnych wydarzeń dla branży i środowiska.
 • Opracowanie i udostępnienie przedsiębiorstwom zrzeszonym w Izbie uniwersalnych treści edukacyjnych.
 • Kreowanie, wzmacnianie i promowanie współpracy Izby z jednostkami naukowymi.
 • Regularna organizacja szkoleń z zakresu komunikacji i PR dla przedstawicieli firm zrzeszonych w Izbie.
 • Udział w realizacji przyjętej strategii wizerunkowej Izby, wypracowanej podczas warsztatów przygotowanych przez Agencję PR-ową
 • Wsparcie Zarządu i rzecznika prasowego w budowaniu wizerunku Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie”.
 • Współorganizacja oraz pomoc przy organizacji eventów, imprez i konferencji branżowych.
 • Wspieranie Izby w dążeniu do eksponowania w mediach stanowiska w kluczowych dla branży tematach.