Współpraca

EUREAU

EurEau jest Europejską Unią Krajowych Stowarzyszeń Dostawców Wody i Usług Odprowadzania Ścieków, zrzeszającą profesjonalistów wod-kan z 29 krajów, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego.

Jej celem jest wypracowanie jednolitego stanowiska europejskiego przemysłu wodnego odnośnie zarządzania jakością wody, efektywnego gospodarowania jej zasobami oraz sprawiedliwego dostępu do niej dla każdego obywatela i przedsiębiorstwa.

Członkowie EurEau są w pełni zaangażowani w ciągłe dostarczanie czystej wody i jej bezpieczny powrót do obiegu wodnego, działają także na rzecz podnoszenia świadomości zagrożeń dla środowiska wodnego.

Sektor wodociągowo-kanalizacyjny zatrudniając w całej Europie ok. 476000 osób ma znaczący wkład dla ekonomii naszego kontynentu.

Wizja

Wizja reprezentującej sektor wodno-ściekowy EurEau zakłada przyszłość Europy, w której społeczeństwo traktuje zasoby wodne z szacunkiem, użytkując wodę tylko do celów niezbędnych, a usługi branży wod-kan są na najwyższym poziomie profesjonalizmu. To kontynent z wystarczającą ilością czystej wody do każdego zastosowania.

Misja

Misją EurEau jest rozwiązywanie wspólnych problemów i zmaganie się z wyzwaniami związanymi z wodą, a także pomoc w utrzymaniu europejskiego dziedzictwa wodnego w dobrej kondycji dla przyszłych pokoleń.

Współpracuje z decydentami politycznymi, aby wspierać europejskie ramy prawne, które najlepiej umożliwiają świadczenie wydajnych usług wodnych dla wszystkich zastosowań. Branża wod-kan jest wyjątkowym sektorem z szeroką siecią wymiany wiedzy dla europejskich specjalistów wody pitnej i ściekowej, a EurEau wychodzi również poza sektor, aby zidentyfikować wspólne problemy z innymi branżami.

Woda jest cennym życiodajnym dobrem wspólnym. Odpowiedzialne podejście do wykorzystywania wody jest najlepszą drogą do ochrony wód Europy oraz zapewnienia dostępności do niej teraz i w przyszłości.

Więcej informacji: https://www.eureau.org/

Projekt NOAH

Zmiany klimatyczne powodują intensywne opady deszczu i burze w regionie Morza Bałtyckiego. Miejskie systemy odwadniające nie są w stanie sobie z tym poradzić, dlatego powodzie stają się coraz bardziej powszechne na gęsto zaludnionych obszarach. Zwiększają one ryzyko spłukiwania nieoczyszczonych ścieków z miejskich systemów odwadniających do przyrody. Jest to szkodliwe dla ludzi i środowiska ze względu na nadmierną ilość składników odżywczych, niebezpiecznych substancji i patogennych drobnoustrojów w ściekach.

Projekt międzynarodowy NOAH „Ochrona Morza Bałtyckiego przed nieoczyszczonymi wyciekami ścieków podczas powodzi na obszarach miejskich”, współfinansowany przez Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytet 2: Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi Działanie: 2.1. Czyste wody, ma na celu usprawnienie planowania przestrzennego i eksploatacji miejskich wód opadowych i systemów odwadniających, aby zmniejszyć zanieczyszczenie spowodowane ekstremalnymi warunkami pogodowymi, takimi jak ulewne deszcze i powodzie. NOAH opracowuje nową warstwę dla ekstremalnych zdarzeń pogodowych, którą można wykorzystać w komputerowym modelowaniu odwodnienia. Łącząc to modelowanie z tradycyjnymi technikami planowania miejskiego przenosi się je z fragmentarycznego planowania indywidualnego terenu do holistycznego podejścia obejmującego całą zlewnię miasta.

Obszary miejskie mogą być przygotowane na powodzie dzięki lepszemu planowaniu i samodopasowującym się operacjom odwadniającym. Projekt NOAH połączył dziewięć miast i przedsiębiorstw wodociągowych, siedem instytucji akademickich i badawczych oraz dwie organizacje parasolowe z sześciu krajów nadbałtyckich, aby wspólnie stworzyć koncepcję całościowego planowania i wdrażania inteligentnych systemów odwadniających w rzeczywistych środowiskach miejskich.

Więcej informacji: https://noah.igwp.org.pl/aktualnosci/

Zdrowsze i czystsze Morze Bałtyckie

Koncepcja NOAH jest łatwo skalowalna do każdego obszaru miejskiego wokół Morza Bałtyckiego. Jej wdrożenie mogłoby zmniejszyć napływ zanieczyszczeń do Morza Bałtyckiego o połowę. Działania te są zakotwiczone w codziennych praktykach miast i urządzeń wodnych, co prowadzi do zdrowszego i czystszego Morza Bałtyckiego!

Rada ds. Kompetencji

Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji została powołana w ramach projektu „Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji”, który jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego z ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR11/18)Projekt jest realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz partnera projektu Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”.

Projekt ma na celu dostosowanie kwalifikacji pracowników sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji do realnych potrzeb pracodawców tej branży poprzez zwiększenie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a instytucjami edukacyjnymi (zarówno z obszaru edukacji formalnej, jak i pozaformalnej).

Głównymi zadaniami powołanej w styczniu 2020 r. Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji są m.in. badania i monitorowanie zapotrzebowania na kompetencje w sektorze, opracowywanie rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w sektorze i ewentualnych zmian legislacyjnych, a także identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji oraz kwalifikacji rynkowych.

Dzięki pracy Rady możliwe będzie lepsze dostosowanie kwalifikacji absolwentów uczelni wyższych i szkół zawodowych oraz szkoleń do rzeczywistych potrzeb sektora.

Więcej informacji: https://rada-gws.ios.edu.pl/o-projekcie/