Ankieta ekonomiczno-techniczna za 2022 rok

CZYTAJ WIĘCEJ

Bezpieczna Wisła – zaproszenie do wypełnienia ankiety

CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków

CZYTAJ WIĘCEJ

Ankieta dotycząca sytuacji finansowej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultacje publiczne rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych

CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultacje dot. dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska – prosimy o Państwa uwagi do 24.01.23 r.

CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultacje w sprawie projektu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw zakończone – dziękujemy za Państwa uwagi

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska ws. wzoru sprawozdania półrocznego wytwórcy energii w małej instalacji – konsultacje

CZYTAJ WIĘCEJ

Dyrektywa ściekowa – prośba o Państwa uwagi.

CZYTAJ WIĘCEJ
Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ