Członkostwo

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” to organizacja otwarta dla wszystkich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, których przedstawiciele chcą uczestniczyć w rozwoju branży. Członkostwo w Izbie jest dobrowolne.

Jak zostać członkiem

Rodzaje członkostwa

 1. ZWYCZAJNE – są to przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie wodociągów lub kanalizacji.
 2. STOWARZYSZONE – przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie wodociągów lub kanalizacji, których roczne przychody, określone w § 36 nie przekraczają kwoty 3,5 mln zł.
 3. WSPIERAJĄCE – są to przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej oraz inne podmioty, których działalność jest związana z branżą wodociągowo-kanalizacyjną, a same nie prowadzą działalności w zakresie wodociągów lub kanalizacji.
 4. HONOROWE – są to osoby fizyczne oraz inne podmioty wybitnie zasłużone dla Izby, które zostały utytułowane tym wyróżnieniem przez Walne Zgromadzenie Członków IGWP

Jak zostać członkiem

Członkowie Zwyczajni

Wymagane dokumenty: oryginał deklaracji przystąpienia, zawierający oświadczenie o przestrzeganiu statutu (DEKLARACJA CZŁONKOWSKA) oraz potwierdzenie przelewu opłaty wpisowej, przesłane na adres Biura IGWP (kopia na adres email: sekretariat@igwp.org.pl).

Kandydatura przedstawiona zostaje na najbliższym, po dacie złożenia wniosku, Posiedzeniu Rady IGWP. Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje podjęciem uchwały przez Radę IGWP o przyjęciu w poczet Członków Zwyczajnych IGWP. 

Członkowie Wspierający

Wymagane dokumenty:

1. Deklaracja przystąpienia, zawierająca oświadczenie o przestrzeganiu statutu IGWP (DEKLARACJA CZŁONKOWSKA) oraz potwierdzenie przelewu opłaty wpisowej, przesłana na adres Biura IGWP.

2. Charakterystykę firmy:

    · opis działalności;

    · sytuację ekonomiczną;

    · osiągnięcia.

3. Dokument zaświadczający o prowadzeniu działalności (np. odpis KRS).

4. Rekomendację co najmniej dwóch Członków Zwyczajnych IGWP.

Numer konta do wpłat opłaty wpisowej i składek członkowskich

Nr konta 27 1090 2590 0000 0001 3398 8909

Korzyści członkowskie

Izba zapewnia Członkom:

 • prawo głosu w najważniejszych dla branży sprawach 
 • wpływ na kształt powstających aktów prawnych dotyczących sektora wod-kan poprzez udział w konsultacjach branżowych, a także poprzez uczestnictwo w działających przy IGWP Zespołach tematycznych
 • wpływ na kształtowanie polityki z zakresu wody i ścieków w Unii Europejskiej
 • bieżącą, bezpłatną konsultację telefoniczną z zakresu prawa, ekonomii, spraw technicznych
 • bezpłatne porady radcy prawnego IGWP
 • bezpłatny (dla ankietowanych) dostęp do analiz technicznych, ekonomicznych – m.in. cen wody i ścieków, benchmarkingu
 • bezpłatne korzystanie z „Pogotowia taryfowego” – w ciągu 48 godzin Członek IGWP uzyskuje pisemną odpowiedź specjalisty na zadane mailowo pytanie, dotyczące taryf za wodę i ścieki
 • możliwość wymiany doświadczeń z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych podczas spotkań organizowanych przez IGWP
 • korzystanie, na preferencyjnych warunkach, ze szkoleń, webinariów oraz konferencji i zagranicznych wyjazdów technicznych, zapewniających poznanie technologii i systemów zarządzania firmami wodociągowo-kanalizacyjnymi w Europie i na Świecie
 • preferencyjne ceny na wydawnictwa IGWP
 • preferencyjne ceny noclegów w wybranych hotelach w Polsce
 • bezpłatna Giełda urządzeń na stronie internetowej IGWP

Ustanie członkostwa

 1. Dobrowolne wystąpienie z Izby na podstawie pisemnego oświadczenia przesłanego do Biura IGWP.
 2. Skreślenie z listy członków Izby związane z nieprzestrzeganiem statutu IGWP, na mocy uchwały Rady IGWP.

OKRES WYPOWIEDZENIA TRWA 3 MIESIĄCE.

Wykaz członków

Członkowie Zwyczajni

Członkowie Wspierający

Członkowie Honorowi