Informacja o zakresie przetwarzania danych osobowych przez IGWP

Informacja o zakresie przetwarzania danych osobowych przez IGWP

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Izba” lub „Administrator”) informuje, że:

W ramach prowadzonej działalności statutowej Izba, jako administrator danych osobowych, przetwarza dane osobowe:

  • podmiotów współpracujących (w przypadku osób fizycznych),
  • osób zgłoszonych, jako osoby do kontaktów przez podmioty współpracujące

Izba zwraca się z prośbą o poinformowanie o treści niniejszej Informacji wszystkie osoby, które są, lub będą w przyszłości osobami wyznaczonymi do kontaktu, w celu realizacji współpracy z Izbą.

  • Administratorem danych osobowych jest Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Kasprowicza 2 85-073 Bydgoszcz, e-mail: sekretariat@igwp.org.pl.
  • Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Izbą, w tym doradcom, audytorom, przewoźnikom, firmom certyfikującym, ale nie będą przekazywane poza obszar EOG.
  • Dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach:

a) w celu zawarcia i realizowania umowy z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt RODO – w tym celu podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania uniemożliwia zawarcie i realizację umowy;

b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – w tym celu podanie danych jest obowiązkowe;

c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego m.in. na realizacji celów statutowych Izby, ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, wysyłki informacji marketingowych i dokonywania analiz statystycznych i analizy działalności Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;

d) na podstawie Państwa zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak jej brak może uniemożliwić realizację czynności związanej z przetwarzaniem danych, na które odmówiono zgody.

  • Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich usunięcia przez Izbę w związku z zakończeniem współpracy, zaś w przypadku, gdy przetwarzanie następuje na podstawie Państwa zgody – do momentu jej wycofania.
  • Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od Izby dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych.
  • W każdym momencie może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych np. poprzez wysłanie wiadomości „Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych” na adres it@igwp.org.pl. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
  • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych przez Izbę prosimy o kontakt pod adresem e‑mail: sekretariat@igwp.org.pl

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ