Benchmarking

Benchmarking

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” od 2009 roku prowadzi prace związane z projektem benchmarkingowym, będącym coroczną wielowymiarową analizą porównawczą wyników działalności podmiotów zajmujących się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

Głównym celem tego projektu jest dostarczanie podmiotom biorącym w nim udział modelowej bazy wskaźników benchmarkingowych, która pozwoli im na porównywanie osiąganych wyników z wynikami osiąganymi w analogicznych obszarach przez inne, podobne podmioty. Jego ideą jest porównywanie się z najlepszymi w branży, tak aby na podstawie wyników wyznaczać cele i decydować o dalszym rozwoju przedsiębiorstwa. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” od 2009 roku przygotowuje Raport Benchmarkingu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce na podstawie danych pochodzących z corocznego badania ankietowego. Podsumowaniem corocznych prac nad raportem jest konferencja, podczas której omawiane są wyniki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, a także swoim doświadczeniem z benchmarkingiem dzielą się przedstawiciele przedsiębiorstw z branży. Konferencję kończy panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy mogą wymieniać się doświadczeniami, pytać, wyjaśniać wątpliwości i dowiadywać się jak wykorzystać benchmarking do jeszcze lepszego rozwoju swojego przedsiębiorstwa.