W związku z licznymi zapytaniami zadawanymi przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne dotyczącymi górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych i elementów, jakie powinny być zawarte w rozliczeniu za taką właśnie usługę, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” na samym początku wyjaśnia, iż świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za pomocą wozów asenizacyjnych nie mieści się w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przy sporządzaniu nowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z treścią § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz.U. Nr 127, poz. 886) zobowiązane jest do wykorzystania, w celu zapewnienia niezbędnego poziomu przychodów, określonych w tym przepisie wskaźników.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów praktykę polegającą na stosowaniu w umowach o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawieranych z konsumentami postanowienia, które przewiduje, że w przypadku niedotrzymania warunków umowy przez usługobiorcę lub opóźnienia się z opłatą za wodę lub ścieki przez okres co najmniej 3 miesięcy, usługodawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za nadużywanie pozycji dominującej umieszczenie w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zapisu, zgodnie z którym w przypadku zaboru wodomierza zawinionego przez odbiorcę lub wykazania, że uszkodzenie wodomierza nastąpiło z jego winy, ilość pobranej wody nalicza się odpowiednio do ilości, która mogła popłynąć pełnym przekrojem rury przyłącza wodociągowego z dniem od ostatniego odczytu wodomierza.

Dnia 17 kwietnia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wprowadzone zmiany istotnie zwiększają kompetencje Prezesa UOKiK, jako organu zajmującego się ściganiem naruszeń zbiorowych interesów konsumentów. Najważniejsze zmiany wprowadzone w ustawie to:

Wiceminister energii Michał Kurtyka uczestniczył w dniu 11 kwietnia 2016 r. w nieformalnym spotkaniu ministrów państw Unii Europejskiej w Amsterdamie, podczas którego rozmawiano o nowej architekturze rynku energii elektrycznej UE. Dotyczy ona wszystkich kluczowych elementów funkcjonowania europejskiego rynku, czyli bezpieczeństwa dostaw, w tym przygotowania na sytuacje kryzysowe, współpracy regionalnej, oceny adekwatności wytwarzania, tzw. rynku bilansującego, rynku dnia bieżącego (RDB) i rynku dnia następnego (RDN). Niewątpliwie jest to krok do realizacji koncepcji tzw. unii energetycznej, którą w lutym 2015 r. przedstawiła Komisja Europejska.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za nadużywanie pozycji dominującej umieszczenie w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zapisu zgodnie, z którym odbiorca usług może domagać się od przedsiębiorstwa obniżenia należności w razie dostarczenia wody o pogorszonej bądź złej jakości oraz o ciśnieniu niższym od określonego warunkami technicznymi stanowiącego np. 10% należności za wodę dostarczoną w okresie trwania zakłócenia, określoną proporcjonalnie do okresu rozliczenia należności.

Wstęp

Koszt zaopatrzenia w energię przedsiębiorstw komunalnych, na przykładzie przedsiębiorstw wodociągowych, jest jedną z istotnych pozycji w ich budżetach. Składają się nań koszty ogrzewania, energii elektrycznej i transportu. Odnośnie energii elektrycznej, aktualna sytuacja Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) każe z dużą rezerwą oceniać deklaracje polityków zapewniających, że cena energii elektrycznej nie wzrośnie. Przeciwnie, obiektywne przesłanki wskazują, że w już w średniookresowej perspektywie (kilku lat) jej wzrost jest nieuchronny. Co więcej, w perspektywie krótkookresowej przedsiębiorcy – odbiorcy energii mogą być narażeni na okresowe ograniczenia dostaw energii elektrycznej, czego przykładem było wprowadzenie przez PSE SA, w sierpniu 2015r., dwudziestego stopnia zasilania. Ograniczenia dostępnej mocy niosą ryzyko poniesienia przez przedsiębiorstwo dodatkowych kosztów związanych czy to z niewywiązaniem się z kontraktów zawartych z klientami czy też strat wynikających z zakłócenia procesu technologicznego. W tym kontekście działania na rzecz ograniczenia kosztów skierowane być muszą na zracjonalizowanie wielkości i warunków zakupu energii elektrycznej oraz zabezpieczenie potrzeb krytycznych. Może to być zrealizowane poprzez: poprawę efektywności wykorzystania energii i mocy już zakupionej, poprawę warunków zakupu energii (wykorzystanie zasady TPA i zakupów grupowych), poprawę warunków dostawy energii (optymalizacja mocy umownej) oraz substytucję źródeł energii, w szczególności przez źródła o zerowym koszcie zmiennym. Wreszcie, działaniem najbardziej złożonym, ale rokującym największe efekty finansowe jest  integracja  gospodarki  energią elektryczną z  zarządzaniem  zapotrzebowania na ciepło.

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, ze względu na specyfikę branży, użytkują olbrzymią ilość środków trwałych o bardzo wysokiej wartości. Ten wielomilionowy majątek, mający niejednokrotnie kilkadziesiąt lat, musi podlegać nieustannie pracom remontowym, modernizacjom oraz wymianie na nowy, tak aby przedsiębiorstwo mogło spełnić swój najważniejszy, ustawowy obowiązek. Zgodnie bowiem z przepisami art. 5 ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków”. Skutki braku modernizowania czy odtwarzania tego majątku zostaną poniesione w głównej mierze przez odbiorców usług. Konsekwencjami zwiększonej w ten sposób awaryjności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być między innymi:

W związku z coraz częściej pojawiającym się problemem „hurtowej” sprzedaży wody lub usługi oczyszczania ścieków warto zwrócić uwagę na samą definicję takiego „hurtu”. Nadal pojawiają się zapytania skierowane do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” wynikające z nieprawidłowego i potocznego rozumienia takiej sprzedaży.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.