Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane są załączyć sprawozdanie finansowe razem z wnioskiem o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Problemem, szczególnie wtedy, gdy termin złożenia wniosku taryfowego przypada w pierwszym i na początku drugiego kwartału, okazuje się to, za który rok złożone powinno być to sprawozdanie finansowe. W wielu przedsiębiorstwach odbywa się wtedy badanie biegłego rewidenta i do zatwierdzenia takiego sprawozdania jeszcze długa droga.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów praktykę polegającą na stosowaniu w umowach o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawieranych z konsumentami postanowienia, które przewiduje, że zakład wodociągowo-kanalizacyjny zawiadamia Usługobiorcę z 14-dniowym wyprzedzeniem o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

W związku z licznymi zapytaniami zadawanymi przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne dotyczącymi górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych i elementów, jakie powinny być zawarte w rozliczeniu za taką właśnie usługę, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” na samym początku wyjaśnia, iż świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za pomocą wozów asenizacyjnych nie mieści się w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przy sporządzaniu nowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z treścią § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz.U. Nr 127, poz. 886) zobowiązane jest do wykorzystania, w celu zapewnienia niezbędnego poziomu przychodów, określonych w tym przepisie wskaźników.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów praktykę polegającą na stosowaniu w umowach o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawieranych z konsumentami postanowienia, które przewiduje, że w przypadku niedotrzymania warunków umowy przez usługobiorcę lub opóźnienia się z opłatą za wodę lub ścieki przez okres co najmniej 3 miesięcy, usługodawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za nadużywanie pozycji dominującej umieszczenie w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zapisu, zgodnie z którym w przypadku zaboru wodomierza zawinionego przez odbiorcę lub wykazania, że uszkodzenie wodomierza nastąpiło z jego winy, ilość pobranej wody nalicza się odpowiednio do ilości, która mogła popłynąć pełnym przekrojem rury przyłącza wodociągowego z dniem od ostatniego odczytu wodomierza.

Dnia 17 kwietnia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wprowadzone zmiany istotnie zwiększają kompetencje Prezesa UOKiK, jako organu zajmującego się ściganiem naruszeń zbiorowych interesów konsumentów. Najważniejsze zmiany wprowadzone w ustawie to:

Wiceminister energii Michał Kurtyka uczestniczył w dniu 11 kwietnia 2016 r. w nieformalnym spotkaniu ministrów państw Unii Europejskiej w Amsterdamie, podczas którego rozmawiano o nowej architekturze rynku energii elektrycznej UE. Dotyczy ona wszystkich kluczowych elementów funkcjonowania europejskiego rynku, czyli bezpieczeństwa dostaw, w tym przygotowania na sytuacje kryzysowe, współpracy regionalnej, oceny adekwatności wytwarzania, tzw. rynku bilansującego, rynku dnia bieżącego (RDB) i rynku dnia następnego (RDN). Niewątpliwie jest to krok do realizacji koncepcji tzw. unii energetycznej, którą w lutym 2015 r. przedstawiła Komisja Europejska.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za nadużywanie pozycji dominującej umieszczenie w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zapisu zgodnie, z którym odbiorca usług może domagać się od przedsiębiorstwa obniżenia należności w razie dostarczenia wody o pogorszonej bądź złej jakości oraz o ciśnieniu niższym od określonego warunkami technicznymi stanowiącego np. 10% należności za wodę dostarczoną w okresie trwania zakłócenia, określoną proporcjonalnie do okresu rozliczenia należności.

Wstęp

Koszt zaopatrzenia w energię przedsiębiorstw komunalnych, na przykładzie przedsiębiorstw wodociągowych, jest jedną z istotnych pozycji w ich budżetach. Składają się nań koszty ogrzewania, energii elektrycznej i transportu. Odnośnie energii elektrycznej, aktualna sytuacja Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) każe z dużą rezerwą oceniać deklaracje polityków zapewniających, że cena energii elektrycznej nie wzrośnie. Przeciwnie, obiektywne przesłanki wskazują, że w już w średniookresowej perspektywie (kilku lat) jej wzrost jest nieuchronny. Co więcej, w perspektywie krótkookresowej przedsiębiorcy – odbiorcy energii mogą być narażeni na okresowe ograniczenia dostaw energii elektrycznej, czego przykładem było wprowadzenie przez PSE SA, w sierpniu 2015r., dwudziestego stopnia zasilania. Ograniczenia dostępnej mocy niosą ryzyko poniesienia przez przedsiębiorstwo dodatkowych kosztów związanych czy to z niewywiązaniem się z kontraktów zawartych z klientami czy też strat wynikających z zakłócenia procesu technologicznego. W tym kontekście działania na rzecz ograniczenia kosztów skierowane być muszą na zracjonalizowanie wielkości i warunków zakupu energii elektrycznej oraz zabezpieczenie potrzeb krytycznych. Może to być zrealizowane poprzez: poprawę efektywności wykorzystania energii i mocy już zakupionej, poprawę warunków zakupu energii (wykorzystanie zasady TPA i zakupów grupowych), poprawę warunków dostawy energii (optymalizacja mocy umownej) oraz substytucję źródeł energii, w szczególności przez źródła o zerowym koszcie zmiennym. Wreszcie, działaniem najbardziej złożonym, ale rokującym największe efekty finansowe jest  integracja  gospodarki  energią elektryczną z  zarządzaniem  zapotrzebowania na ciepło.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

    Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 +

    Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • 1