Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, ze względu na specyfikę branży, użytkują olbrzymią ilość środków trwałych o bardzo wysokiej wartości. Ten wielomilionowy majątek, mający niejednokrotnie kilkadziesiąt lat, musi podlegać nieustannie pracom remontowym, modernizacjom oraz wymianie na nowy, tak aby przedsiębiorstwo mogło spełnić swój najważniejszy, ustawowy obowiązek. Zgodnie bowiem z przepisami art. 5 ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków”. Skutki braku modernizowania czy odtwarzania tego majątku zostaną poniesione w głównej mierze przez odbiorców usług. Konsekwencjami zwiększonej w ten sposób awaryjności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być między innymi:

W związku z coraz częściej pojawiającym się problemem „hurtowej” sprzedaży wody lub usługi oczyszczania ścieków warto zwrócić uwagę na samą definicję takiego „hurtu”. Nadal pojawiają się zapytania skierowane do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” wynikające z nieprawidłowego i potocznego rozumienia takiej sprzedaży.

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska obowiązujące w 2016 roku pozostały na niezmienionym poziomie w stosunku do roku 2015. Zmienił się jedynie sposób ich opublikowania. W związku z poszerzeniem katalogu odpadów oraz koniecznością ujednolicenia kilku aktów prawnych, jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska w 2016 roku, ponoszone za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, umieszczenie odpadów na składowisku oraz pobór wód wykazane zostały w rozporządzeniu, a nie jak do tej pory w obwieszczeniu Ministra Środowiska.

Urząd Marszałkowski w Lublinie ogłasza pierwsze konkursy na budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych i oczyszczanie ścieków.

Status małego podatnika VAT, PIT i CIT w 2016 r. będą mieć przedsiębiorcy, których roczny przychód ze sprzedaży nie przekroczy 5.092.000 zł. Obecnie limit ten wynosi 5.015.000 zł.

We wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że  gminne jednostki budżetowe nie są podatnikiem VAT.  Rewolucyjne orzeczenie oznacza, że gminy muszą przejąć rozliczenia VAT swoich zakładów budżetowych, ale też same będą mogły odliczać podatek.

Problematyka dotycząca odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych pod kątem zobowiązań podatkowych, stanowiła przedmiot licznych interpretacji izb skarbowych.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przy sporządzaniu nowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z treścią § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz.U. Nr 127, poz. 886) zobowiązane jest do wykorzystania, w celu zapewnienia niezbędnego poziomu przychodów, określonych w tym przepisie wskaźników.

Pieniądze, które płacą Polacy za wodę i odprowadzanie ścieków, to cena cywilizacyjnego awansu. Nominalne ceny dostarczania wody i odprowadzania ścieków są porównywalne z obowiązującymi  w innych krajach UE.  W Polsce wpływ na ceny za wodę i ścieki mają w dużym stopniu  koszty amortyzacji olbrzymich inwestycji, podjętych w ostatnich dziesięcioleciach, na rzecz rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i związanej z utylizacją ścieków.

Nakłady na środki trwałe w branży wodociągowo - kanalizacyjnej. 

Marta Wojnowska i Mateusz Bogdanowicz specjaliści do spraw ekonomicznych Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w artykule „Nakłady na środki trwałe” zamieszczonym w sierpniowych Zeszytach „Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” przedstawiają analizę danych dotyczących nakładów inwestycyjnych.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

    Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 +

    Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • 1