W dniu dzisiejszym wpłynęła do Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" odpowiedź na pismo skierowane do Głównegi Inspektora Sanitarnego w sprawie wypracowania jednolitego, elastycznego podejścia Głównego Inspektoratu Sanitarnego i organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej do realizacji przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne harmonogramów poborów próbek wody do spożycia w ramach monitoringu jakości wody.

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ informuje, że Sejm u w dniu 9 kwietnia 2020 roku uchwalił Ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. oraz Ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Wyżej wymienione ustawy skierowane zostały do Senatu, który rozpatrzenie ustaw wyznaczył na dzień 15 kwietnia 2020 roku

Izba Gospodarcza "Wodociagi Polskie" będzie na bieżąco informować swoich Członków o przebiegu prac nad ustawami. Poniżej przedstawmy najistotniejsze z punktu widzenia przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych uwagi do powyższych ustaw:

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” 20 marca 2020 roku, zgłosiła swoje postulaty dotyczące działań naprawczych i interwencyjnych obejmujących sektor wodociągowo – kanalizacyjny.

Szanowni Członkowie Izby,

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do biura Izby dotyczącymi odpowiedzi Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na wniosek IGWP  o wsparcie branży w zabezpieczeniu dostaw środków dezynfekcyjnych i higieny osobistej, w celu realizacji postulatu Izby, przedkładamy odpowiedź uzyskaną od Pana Andrzeja Brzuzana Dyrektora Biura Obrony i Ochrony Informacji Niejawnych MGMiŻŚ w dniu dzisiejszym:

W ramach spraw zgłaszanych przez Członków Izby ,skierowane zostały pisma do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Szanowni Państwo,

W dniu 31 marca 2020 roku Sejm ostatecznie przegłosował, a Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz aktach wykonawczych ( zwana dalej: Ustawą).

Poniżej przedstawiamy odpowiedź Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w celu podjęcia na szczeblu rządowym działań w zakresie zabezpieczenia potrzeb przedsiębiorstw wodociągowo–kanalizacyjnych w środki dezynfekcyjne.

Stosowanie art. 15 zzr i 15 zzs ustawy o koronawirusie, które weszły w życie na podstawie wyżej wskazanej ustawy pociąga za sobą szereg wątpliwości praktycznych, które wyjaśniam w tymże artykule. 

W nawiązaniu do poprzednich zaleceń w związku z rozszerzającą się pandemią wirusa  SARS-CoV-2, nowymi zaleceniami Ministra Zdrowia na czas zagrożenia epidemicznego obowiązującymi od początku miesiąca (dla przedsiębiorców od 02.04.2020) oraz zmodyfikowaną specustawą (Dz.U. poz. 568 z dnia 31.03.2020) Izba uzupełnia poprzednio wydane zalecenia.

Zalecenia WHO stanowią podstawę zachowań we wszystkich krajach (dostępne na stronie www.who.int Najważniejsze fragmenty wytycznych WHO zostały przetłumaczone i umieszczone na stronie Izby (www.igwp.org.pl).

Poniżej przedstawiamy Państwu treść pisma skierowanego do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Anny Moskwy, w sprawie wpływu epidemii wywołanej przez koronawirusa COVID-19 na działalność branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

 

Wyszukiwanie