Negatywna ocena NIK procesu zatwierdzania taryf

Negatywna ocena NIK procesu zatwierdzania taryf

NIK negatywnie ocenia proces przygotowania i realizacji zadań organu regulacyjnego w zakresie zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu i Szczecinie przeprowadziły kontrolę przygotowania i realizacji zadań organu regulacyjnego w zakresie zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Okres objęty kontrolą obejmował lata 2021-2022 z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed lub po tym okresie oraz danych za 2020 r. jako danych porównawczych.

W wystąpieniu pokontrolnym NIK Delegatura w Szczecinie jednoznacznie negatywnie oceniono realizację przez organ regulacyjny zadań w zakresie zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków . Jak wskazano przewlekle prowadzonych było 73% sprawdzonych postępowań o zatwierdzenie taryf w trybie art. 24b ustawy z.z.w.o.ś., a w 20% z nich przekroczony został określony w art. 24c ust. 1 ww. ustawy 45 dniowy termin na rozpatrzenie wniosków o zatwierdzenie taryf. W tych przypadkach organ regulacyjny wydał decyzje zatwierdzające lub odmawiające zatwierdzenia taryf, gdy nie był już do tego uprawniony, ponieważ taryfy weszły w życie z mocy prawa na podstawie art. 24f ust. 2 ustawy z.z.w.o.ś. Ustawowy termin został także przekroczony w 82% sprawdzonych postępowań prowadzonych w trybie art. 24j tej ustawy. Nie przeprowadzono rzetelnej weryfikacji kompletności i prawidłowości dziewięciu wniosków o zatwierdzenie taryf i skrócenie okresu obowiązywania taryf lub ich uzasadnienia.

Z kolei w wystąpieniu pokontrolnym NIK Delegatura w Poznaniu zwrócono uwagę, że aż 67% decyzji dotyczących odmowy zatwierdzenia taryf oraz 57% decyzji odmawiających skrócenia okresu obowiązywania taryf i zatwierdzenia nowych, zaskarżonych do Prezesa PGW WP, zostało uchylonych przez organ II instancji, co świadczy o naruszeniu przepisów postępowania lub błędnej wykładni przepisów prawa dokonanej przez Dyrektora RZGW w prowadzonych postępowaniach.

Ponadto NIK zwrócił uwagę, że RZGW nie sporządzały i nie publikowały raportów dotyczących warunków wykonywania działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

We wnioskach pokontrolnych wskazano m.in. na konieczność podjęcia działań w celu zapewnienia rzetelnego prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz skrócenia okresu obowiązywania taryf i zatwierdzenia nowych taryf, w tym:

bezzwłocznego podejmowania czynności w postępowaniach administracyjnych;

  • ścisłego przestrzegania terminów na wydanie decyzji oraz powoływanie prawidłowych podstaw prawnych, na których oparto rozstrzygnięcie;
  • wyznaczania terminów na dokonanie czynności z poszanowaniem prawa strony do czynnego udziału w postępowaniu,

jak również podjęcie działań organizacyjnych zmierzających do eliminowania przewlekłości w prowadzonych postępowaniach oraz nieterminowego rozpatrywania wniosków o zatwierdzenie taryf i skrócenie okresu obwiązywania taryf.

Szczegóły dotyczące przeprowadzonych kontroli:

https://www.nik.gov.pl/kontrole/D/23/502/

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ