Newsletter EurEau – Woda w UE, wrzesień 2021

Newsletter EurEau – Woda w UE, wrzesień 2021

Opinia Parlamentu Europejskiego w sprawie azbestu.

Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego przyjęła opinię zawierającą zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie ochrony pracowników przed azbestem. Ostateczny tekst opinii można znaleźć tutaj.

Dyrektywa ściekowa

Konsultant Komisji Europejskiej zwrócił się do EurEau z prośbą o informacje na temat kosztów związanych z gospodarką ściekową, analizą emisji gazów cieplarnianych, przelewów burzowych, analizą substancji priorytetowych oraz kosztów monitorowania farmaceutyków. Dzięki specjalistom ds. ścieków EurEau z krajów członkowskich dane zostały dostarczone. 

Badanie oceny wpływu powinno zostać zatwierdzone do końca roku, a wniosku ustawodawczego należy się spodziewać wiosną 2022 r.

Dyrektywa w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów (SUD)

Komisja Europejska ocenia SUD tak, aby dyrektywa odpowiadała strategii „z pola na widelec” (F2F). Celem SUD jest ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska przed skutkami korzystania z pestycydów. Ograniczanie stosowania pestycydów jest jednym z celów przeglądu. EurEau opowiada się za wprowadzeniem wiążących celów F2F.

Przewodnicząca EurEau Claudia Castell-Exner będzie przemawiać podczas trzeciego zdalnego spotkania zainteresowanych stron, organizowanego przez DG SANTE.

Glifosat

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejska Agencja Chemiczna (ECHA) rozpoczęły równoległe konsultacje dotyczące wstępnych wniosków z ocen naukowych dotyczących glifosatu. Konsultacje potrwają 60 dni i wszystkie zainteresowane strony są zachęcane do udziału. Więcej można znaleźć tutaj.

Raport Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na temat wpływu rolnictwa na jakość wody

Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) opublikował sprawozdanie na temat wpływu rolnictwa na ilość wody oraz na temat Wspólnej Polityki Rolnej. Raport znajduje się tutaj.

Ochrona środowiska morskiego: przegląd przepisów UE

Ramowa dyrektywa w sprawie strategii morskiej jest poddawana przeglądowi. Celem dyrektywy Unii Europejskiej jest skuteczniejsza ochrona środowiska morskiego w całej Europie. Konsultacje społeczne są otwarte do 21 października 2021 r.

Dyrektywa w sprawie plastiku jednorazowego użytku

Wdrażając dyrektywę w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku, wielu członków EurEau poprosiło o włączenie infrastruktury ściekowej do systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta w zakreesie zbierania, transportu i przetwarzania niektórych produktów, w tym wilgotnych chusteczek (art. 8.3 (b)). Niektóre rządy zaakceptowały tę prośbę, podczas gdy inne czekają na wytyczne Komisji w sprawie kryteriów dotyczących kosztów sprzątania tych odpadów.

Komisja poprosiła EurEau o dostarczenie dodatkowych informacji, zanim podejmie decyzję o włączeniu infrastruktury ściekowej do opracowywanego przez nią dokumentu z wytycznymi. Kwestia niewłączenia do definicji zaśmiecania wyrzucania odpadów do toalety może mieć poważne konsekwencje finansowe.

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych

EurEau przygotowuje stanowisko w sprawie zrzutów przemysłowych do kanalizacji ściekowej. Podkreśla istotną rolę operatorów kanalizacji i oczyszczalni ścieków w procesach uzyskiwania pozwoleń na zrzut ścieków. Powinni oni dysponować szczegółowymi informacjami na temat tego, co jest odprowadzane do kanalizacji, aby wzmocnić kontrolę u źródła, chronić oczyszczalnie ścieków, pracowników i środowisko wodne.

Zmiana rozporządzenia CLP

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w sprawie zmiany rozporządzenia o klasyfikacji, znakowaniu i pakowaniu substancji i mieszanin (rozporządzenie CLP). Celem rozporządzenia jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, a także swobodnego przepływu substancji, mieszanin i wyrobów.

Rozpatrywane są definicje nowych klas zagrożeń oraz możliwe rozszerzenie zakresu rozporządzenia CLP na inne sektory (leki, leki weterynaryjne, wyroby medyczne, kosmetyki, dodatki do żywności), które posiadają własne regulacje, ale ujawniają luki w zarządzaniu ryzykiem środowiskowym.

EurEau zaproponowała dodanie mobilności jako nowej klasy zagrożenia.

Zasada Energy First

Chociaż sektor wodny nie jest bezpośrednio objęty konkretnymi celami na 2030 r. i neutralność klimatyczną do 2050 r., to oczywiście Pakiet Fit-for-55 jest dla nas istotny. Dotyczy to zwłaszcza dyrektyw energetycznych: w sprawie efektywności energetycznej (EED) i w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED). EurEau bierze udział w konsultacjach tych dyrektyw.

W międzyczasie Komisja Europejska opublikowała praktyczne wytyczne dotyczące wdrażania zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim” (Energy First). Są to wskazówki dla decydentów, które obejmują również rozdział dotyczący wody. Mają przyczynić się do realizacji celu Zielonego Ładu, jakim jest priorytetowe traktowanie efektywności energetycznej i unikanie marnotrawstwa energii. Zasada Energy First ma na celu zapewnienie, że efektywność energetyczna jest traktowana jako zrównoważona i realna alternatywa dla produkcji energii, a potrzeby energetyczne są uwzględniane w decyzjach politycznych, inwestycyjnych i planistycznych.

Taksonomia

Platforma na rzecz zrównoważonego finansowania (PSF) – ciało doradcze Komisji Europejskiej, opublikowała na początku sierpnia analizę dotyczącą pozostałych kryteriów środowiskowych (ochrona wód, bioróżnorodność, zapobieganie zanieczyszczeniom i gospodarka o obiegu zamkniętym).

Członkowie grupy zadaniowej EurEau ds. taksonomii podzielili się opiniami, dzięki czemu federacja wzięła udział w konsultacjach. Druga konsultacja odbędzie się, gdy projekt aktu delegowanego zostanie opublikowany przez Komisję (w nadchodzących miesiącach).

Taksonomia UE jest systemem klasyfikacji ustanawiającym wykaz działalności gospodarczej zrównoważonej środowiskowo. Ma odegrać ważną rolę we wspieraniu UE w zwiększaniu zrównoważonych inwestycji i wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu.

Projekt dyrektywy delegowanej do dyrektywy RoHS

Dyrektywa RoHS (Restriction of Hazardous Substances) ogranicza stosowanie określonych materiałów niebezpiecznych znajdujących się w produktach elektrycznych i elektronicznych (znanych jako EEE). Wszystkie produkty mające zastosowanie na rynku UE po 1 lipca 2006 r. muszą przejść zgodność z dyrektywą RoHS.

Dyrektywa delegowana Komisji zmienia załącznik III do dyrektywy RoHS – zakaz stosowania lamp UV opartych na rtęci nie obejmuje zastosowania do dezynfekcji i uzdatniania wody.

EurEau dążyła do przedłużenia zwolnień o pięć lat i wyraźnego uwzględnienia szczególnego zastosowania lamp UV do dezynfekcji i uzdatniania wody pitnej oraz ścieków w przypadku nisko- i średniociśnieniowych lamp wyładowczych emitujących światło głównie w widmie ultrafioletowym.

Utrata statusu odpadu (End of Waste)

Komisja Europejska analizuje unijne kryteria End-of-Waste dla niektórych strumieni odpadów w ramach planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Należy podkreślić, że rozporządzenie w sprawie produktów nawozowych (FPR) nadaje już status End-of-Waste niektórym produktom odzyskanym ze ścieków i osadów. Ponieważ sektor wod-kan odzyskuje również produkty nieobjęte FPR, EurEau podpisała pismo zainicjowane przez ESPP (European Sustainable Phosphorus Platform), w którym zwraca się uwagę na te kwestie.

W celu dostarczenia Komisji Europejskiej rzetelnych danych, EurEau i inni partnerzy współpracują z konsultantem Komisji- LeAF. Powstanie lista strumieni odpadów, które należy wziąć pod uwagę. W przyszłym roku zostanie przeanalizowany pierwszy strumień, a następnie 2 lub 3 kolejne.

Dyrektywa w sprawie cyberbezpieczeństwa (NIS)

Dyrektywa NIS określa wymagania dotyczące bezpieczeństwa sieci i informacji, które mają zastosowanie dla podmiotów krytycznych (w tym operatorów wod-kan) oraz dostawców usług cyfrowych.

Zmiany proponowane przez Komisję Przemysłu Parlamentu Europejskiego (ITRE) mają doprecyzować rodzaj objętych dyrektywa NIS podmiotów bez włączenia sektora wodnego.

Stanowisko EurEau można znaleźć tutaj.

Strategia „Z pola na widelec” (F2F)

Komisje ds. Środowiska i Rolnictwa Parlamentu Europejskiego przyjęły wspólne sprawozdanie dotyczące strategii Komisji F2F, dotyczące wydawania zezwoleń na stosowanie pestycydów. Głosowanie plenarne planowane jest na październik 2021 r.

Więcej szczegółów można znaleźć tutaj, a reakcję EurEau tutaj.

Badanie mikroplastików

W dniu 16 września firma BiosIS zorganizowała spotkanie dotyczące niezamierzonego uwalniania mikrodrobin plastiku w kontekście strategii w zakresie tworzyw sztucznych (m.in. tekstylia, opony).

Planuje prowadzić dwuletnie badanie, ale wstępne wyniki spodziewane są w IV kwartale 2022 r. W międzyczasie ma się odbyć 6-8 warsztatów na temat mapowania dróg migracji mikroplastiku oraz pozyskiwania danych. W centrum zainteresowania znalazły się oczyszczalnie ścieków, dlatego EurEau podjęła współpracę z BiosIS.

PFAS: grupa zadaniowa i sesja plenarna

Ze względu na istotność problemu EurEau powołała grupę zadaniową ds. PFAS.

Celem grupy jest opracowanie strategii osiągnięcia jak najszerszego zakazu PFAS jak również ocena wpływu na usługi wod-kan. EurEau popiera zamiar ograniczenia PFAS zainicjowany przez pięć państw członkowskich oraz zmianę unijnych rozporządzeń (REACH i CLP).

Strategia na rzecz zrównoważonych tekstyliów

EurEau wzięła udział w konsultacjach społecznych dotyczących Strategii na rzecz zrównoważonych tekstyliów i śladu środowiskowego odzieży i obuwia.

Podkreśliliśmy wpływ mikrowłókien, biocydów, mikroplastików i chemikaliów na ścieki z prania tekstyliów oraz ich wpływ na środowisko i zasoby wodne. Jeśli środki kontroli u źródła są niewystarczające, zanieczyszczający powinni ponieść dodatkowe koszty oczyszczania.

Strategia zachęca branżę odzieżową do odejścia od taniej, szybkiej mody na rzecz bardziej trwałych i zrównoważonych produktów.

Strategia dotycząca metanu

28 września 2021 r. komisja ENVI Parlamentu Europejskiego przegłosowała sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie strategii metanowej. Wezwała Komisję Europejską „do dalszej analizy emisji metanu z osadów i ścieków oraz do przeglądu dyrektywy w sprawie osadów ściekowych i dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych w 2022 r. oraz do zajęcia się emisją zanieczyszczeń powietrza i gazów cieplarnianych, w szczególności metanu”.

Opracowała Klara Ramm, k.ramm@igwp.org.pl