Newsletter EurEau „Woda w UE” – grudzień 2022

Newsletter EurEau „Woda w UE” – grudzień 2022

Dyrektywa w sprawie jakości wody do picia (DWD)

Trwaja prace nad metodyką pomiaru mikroplastiku w wodzie pitnej. Komisja ma czas do stycznia 2024 r. na jej przyjęcie w celu włączenia mikrodrobin plastiku na listę obserwacyjną. EurEau wysłała opinię twierdząc, że brak jest naukowych dowodów na potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi przez mikroplastik w wodzie pitnej co nie uzasadnia włączenia mikrodrobin plastiku do listy obserwacyjnej DWD. Istniejące etapy filtracji w zwykłym uzdatnianiu wody pitnej są skuteczne w usuwaniu cząstek stałych, w tym mikroplastiku.

Dyrektywa dotycząca wód w kąpieliskach

Komisja odłożyła przegląd dyrektywy dotyczącej wód w kąpieliskach do następnej kadencji (tj. po listopadzie 2024 r.) argumentując konieczność uprzedniego sfinalizowania prac nad dyrektywą w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych i wykazu priorytetów w zakresie kontroli zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych.

Ponowne wykorzystanie wody

Grupa robocza Komisji ds. ponownego wykorzystania wody spotkała się w celu omówienia z państwami członkowskimi wytycznych technicznych dotyczących planów zarządzania ryzykiem związanym z ponownym wykorzystaniem wody.

Rozporządzenie w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów

Po przedstawieniu projektu rozporządzenia w czerwcu 2022 r. EurEau podejmowała aktywności w celu podkreślenia konieczności ochrony zasobów wody pitnej przed skażeniem pestycydami. Niepokojące jest to, że większość państw członkowskich i Komisja są skłonne poświęcić ochronę wód, aby znaleźć kompromis w sprawie definicji obszarów wrażliwych. Dyskusje będą kontynuowane w Radzie i Parlamencie przez następne miesiące, pomimo wniosku Rady o zaktualizowaną ocenę skutków spodziewaną przed końcem roku. Stanowisko EurEau można przeczytać tutaj.

Nawozy

Komisja przedstawiła komunikat w sprawie nawozów, w którym proponuje środki mające na celu zapewnienie dostępności i przystępności cenowej nawozów w kontekście wojny w Ukrainie. Chociaż dokument ten nie zawiera nowych wymogów prawnych ani finansowych, zachęca do częściowego zastąpienia nawozów mineralnych nawozami organicznymi, w tym z osadów ściekowych. Ustanawia powiązanie między bardziej rygorystycznymi celami w zakresie odzyskiwania składników odżywczych w nowej dyrektywie dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych a rolnictwem. Komisja przedstawi swój plan działania w zakresie składników odżywczych w 2023 r. w celu zamknięcia cykli składników odżywczych.

Ramowa Dyrektywa Wodna i standardy jakości

W dniu 26 października Komisja opublikowała wniosek zmieniający ramową dyrektywę wodną, dyrektywę w sprawie norm jakości środowiska i dyrektywę dotyczącą wód podziemnych. Poszerza listę substancji priorytetowych o środki farmaceutyczne, pestycydy i grupę 24 PFAS oraz wzmacnia standardy jakości w ramach Środowiskowych Norm Jakości (EQS). Zmienia również przepisy i procedury w celu regularnej aktualizacji wykazów oraz poprawia aspekty monitorowania, sprawozdawczości, harmonizacji EQS na poziomie UE i współpracy państw członkowskich. Bardziej rygorystyczne środowiskowe normy jakości powinny prowadzić do lepszej ochrony zasobów wodnych, co jest warunkiem wstępnym zapewnienia bezpiecznej i przystępnej cenowo wody pitnej.

Rozporządzenie REACH

Europejska Agencja Chemiczna (ECHA) kończy prace nad opinią w sprawie ograniczenia PFAS w pianach gaśniczych. EurEau przekazała ECHA uwagi przygotowane przez branżę wod-kan.

Rtęć

Komisja przełożyła publikację przeglądu przepisów dotyczących rtęci i ograniczeń dotyczących substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym (RoHS). Amalgamat dentystyczny jest głównym źródłem zanieczyszczenia rtęcią wód UE, dlatego EurEau wezwała Komisję do jej stopniowego wyeliminowania do 2025 r. Wraz z innymi organizacjami pozarządowymi wysłaliśmy pismo do Komisji z prośbą o przyspieszenie prac nad wnioskiem dotyczącym rewizji prawa w tym obszarze.

Farmaceutyki w środowisku

Publikacja prawa związanego z farmaceutykami miała się ukazać pod koniec tego roku. EurEau zaprezentowała stanowisko w sprawie oceny ryzyka środowiskowego na Konferencji Parlamentu Europejskiego dotyczącej farmaceutyków w środowisku. Konieczne są dalsze prace nad wpływem leków na środowisko poprzez włączenie oceny ryzyka dla środowiska w ramach wydawania zezwoleń na środki farmaceutyczne. Istotne jest ograniczenie możliwości wprowadzania do obrotu leków zawierających substancje priorytetowe.

Dyrektywa dotycząca emisji przemysłowych (IED)

Projekt sprawozdania w sprawie IED nakazuje informowanie operatorów wodociągów i kanalizacji o incydentach lub niezgodnościach ze strony obiektu przemysłowego, które ich dotyczą, oraz zapewniające, że zagrożenia dla wody pitnej zasoby pochodzące z zrzutów ścieków przemysłowych są oceniane i uwzględniane. Projekt sprawozdania osłabił również przepisy dotyczące chowu zwierząt gospodarskich i zaostrzył jednak dopuszczalne wielkości emisji. Nie popieramy tych zmian. Chcielibyśmy, aby dyrektywa poszła dalej, angażując operatorów wodociągów i kanalizatorów w proces wydawania pozwoleń. Termin składania poprawek w komisji ENVI do obu tekstów upłynął 7 grudnia. Czekamy teraz na tłumaczenie i publikację poprawek. Tworzywa sztuczne: Komisja publikuje wytyczne dotyczące biotworzyw Komisja opublikowała komunikat określający ramy polityki UE w zakresie biopochodnych, biodegradowalnych i nadających się do kompostowania tworzyw sztucznych w celu zapobiegania fałszywym lub wprowadzającym w błąd oświadczeniom rynkowym. Nasze kluczowe postulaty dotyczące zapobiegania zaśmiecaniu i wpływu biodegradowalnych tworzyw sztucznych na zasoby wodne zostały uwzględnione w ostatecznej wersji tekstu. Komunikat nie jest prawnie wiążący. Komunikat można przeczytać tutaj, a sekcję pytań i odpowiedzi tutaj.

Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za środowisko (ELD)

Dyrektywa ustanawia ramy oparte na zasadzie „zanieczyszczający płaci”, aby zapobiegać szkodom w środowisku i je naprawiać. Działalność sektora podlega regułom ELD.

Komisja zorganizowała warsztaty, aby ocenić funkcjonowanie dyrektywy. Oficjalny raport oceniający ELD spodziewany jest na wiosnę 2023 r. i prawdopodobnie doprowadzi do rewizji dyrektywy.

Rozporządzenie o surowcach krytycznych

Komisja ogłosiła zaproszenie do zgłaszania uwag i konsultacje publiczne w celu zebrania opinii na temat rozporządzenia. EurEau proponuje rozszerzenie zakresu o wszystkie produkty wykorzystywane przez podmioty o znaczeniu krytycznym ze względu na konieczność utrzymania ciągłości działania.

Opracowała Klara Ramm, k.ramm@igwp.org.pl

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ