Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Obowiązek  przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Jednym z zagadnień prawnych, z którym zetknęli się członkowie Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie”, są wątpliwości, czy obowiązujące przepisy prawne dają możliwość wyegzekwowania od właścicieli nieruchomości obowiązku przyłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a także czy ewentualny obowiązek dotyczy zarówno nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym jak i wielorodzinnym.

Odpowiadając na powyższe należy wskazać, że po  stronie właściciela nieruchomości istnieje normatywnie opisany wprost obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w myśl z ustawy z dnia 13 września 1996 r. utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 j.t.)

Artykuł 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy  stanowi, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

“przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych”;

Kwestię wyegzekwowania obowiązku ustawodawca uregulował w art. 5 ust. 7 ww. ustawy, albowiem w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązku, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą zrealizowanie obowiązku. W myśl art. 10  przedmiotowej ustawy, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1, podlega karze grzywny, a postępowanie w sprawie toczy się według przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.2013.395 j.t.) Jak wynika z powyższego, obowiązek ten ciąży na właścicielu każdej nieruchomości, (jeżeli  spełnione są przesłanki z ww. art. 5 ust. 1 pkt. 2), a okoliczność, czy nieruchomość jest zabudowana domem jednorodzinnym czy wielorodzinnym, nie ma jakiegokolwiek znaczenia prawnego.

Adw. Paweł Sikorski