Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

W dniu 4 stycznia br. odbyło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu Senatu RP. W trakcie spotkania rozpatrywano m.in. ustawę budżetową na 2022 rok w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: gospodarka wodna, a także plany finansowe: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kwestie budżetowe dotyczące gospodarki wodnej zostały omówione przez Pana Marka Gróbarczyka – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, natomiast plan pracy NFOŚiGW zreferował Pan Dominik Bąk – Zastępca Prezesa NFOŚiGW.

W trakcie dyskusji senatorowie podnieśli m.in. kwestię  informacji i raportów Najwyższej Izby Kontroli dotyczących działań PGW „Wody Polskie”, odnieśli się także do informacji „Wód Polskich” nt. planu finansowego na 2022 r. Zapytano, dlaczego w budżecie przewidziano małą zwyżkę wydatków na ochronę środowiska, co jest szczególnie niebezpieczne w czasie pandemii koronawirusa. Przewodniczący Komisji senator Stanisław Gawłowski, odnosząc się do funkcjonowania „Wód Polskich”, zwrócił uwagę na ujemny wynik finansowy przedsiębiorstwa. Wskazano również na problem modernizacji obwałowań przeciwpowodziowych. Minister Marek Gróbarczyk poinformował Komisję, iż w tym roku planowane jest wybudowanie 18,5 km nowych wałów przeciwpowodziowych

Przedstawiciele strony rządowej podkreślili znaczenie inwestycji w program retencji, ze szczególnym uwzględnieniem małych cieków. W powyższym temacie przewidywana jest ścisła współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wiceprezes NFOŚiGW podkreślił również, iż w 2022 r. jednym z priorytetów Funduszu będzie realizacja zadań z zakresu ochrony wód oraz gospodarki odpadami. W budżecie NFOŚiGW zostały zabezpieczone środki na pożyczki związane z projektami aglomeracyjnymi z zakresu gospodarki wodno – ściekowej oraz na rozbudowę sieci wodociągowej. Kontynuowany będzie program „Czyste Powietrze”.  

W posiedzeniu Komisji uczestniczył przedstawiciel Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Krzysztof Robert Stasiak
Doradca Prezesa IGWP