Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ

Wejście do lokalu odbiorcy usług w przypadku wszczęcia procedury odcięcia wody

Wejście do lokalu odbiorcy usług w przypadku wszczęcia procedury odcięcia wody

Jednym z problemów praktycznych funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych jest kwestia odcięcia wody. W stanie faktycznym niżej opisanej  sprawy Członek Izby Gospodarczej ,,Wodociągi Polskie’’ miał zawarte indywidualne umowy na rozliczanie budynku wielolokalowego.

Jeden z lokatorów zalegał z płatnościami za 4 pełne okresy obrachunkowe. Wszczęta została procedura odcięcia wody, zgodnie z ustawą w z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2015.139 j.t.),  jednak w omawianym przypadku brak był dostępu do zaworów odcinających. Zawory te wraz z wodomierzem znajdowały się w mieszkaniu lokatora, który przebywał za granicą.

Wątpliwości Członka Izby dotyczyły  możliwości uzyskania możliwości wejścia do przedmiotowego lokalu, a także czy zarządca budynku powinien go udostępnić, a także czy ponosi on współodpowiedzialność za długi  lokatorów. Ponadto wątpliwości Członka dotyczyły kwestii obowiązku zgłoszenia  Policji zamiaru wejścia do budynku a także asysty Policji.

W ocenie Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie’’ należy wskazać że odpowiedzialność w prawie cywilnym jest odpowiedzialnością osobistą i tylko w wyjątkowych sytuacjach za zobowiązania jednego podmiotu może odpowiadać inny podmiot. Taka sytuacja jest możliwa kiedy przepis ustawy przewiduje odpowiedzialność innego podmiotu. Z żadnego przepisu nie wynika, iż zarządca jest odpowiedzialny za długi lokatora.

W ocenie Izby Gospodarczej ,,Wodociągi Polskie’’, w sytuacjach takich jak wyżej opisana należałoby wnieść pozew do sądu o nakazanie udostępniania lokalu w celu dokonania odcięcia wody.  Z żadnego przepisu nie wynika albowiem, aby zarządca był zobowiązany udostępnić lokal. Z praktyki Izby  Gospodarczej ,,Wodociągi Polskie’’ wynika również, że policja odmawia uczestnictwa i asystowania przy tego typu czynnościach, natomiast mieszkanie i jego nienaruszalność są objęte ochroną miru domowego. Działania bez orzeczenia sądu mogą być zatem traktowane  w świetle Konstytucji RP jako naruszenie jej norm.

 

adw. Paweł Sikorski