Wskaźniki makroekonomiczne stosowane przy ustalaniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2020 – 2024

Wskaźniki makroekonomiczne stosowane przy ustalaniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2020 – 2024

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, iż na stronie internetowej Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej w części dotyczącej Ministerstwa Finansów pojawiły się aktualne „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zarówno przy składaniu wniosku o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy jak i wniosku o zatwierdzenie taryfy zgodnie z treścią § 8 ust. 1 rozporządzenia „taryfowego” skorzystać powinno z przedstawionych tam wskaźników. Chodzi o średnioroczny wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych wykorzystywany do obliczania wysokości kosztów wynagrodzeń na lata obowiązywania nowej taryfy dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które nie mają zarejestrowanego u siebie zakładowego układu zbiorowego pracy a także średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu wykorzystywany do obliczania kosztów materiałów oraz usług transportowych.

W opublikowanych wytycznych znaleźć można potrzebne wskaźniki wykazane w sposób odzwierciedlający ich dynamikę. Są to:

– średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2020 – 2024 z następującymi wartościami (od roku 2020): 103,3%, 101,8%, 102,2%, 102,4%, 102,5%,

– średnioroczna dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu na lata 2020 – 2024 z następującymi wartościami (od roku 2020): 99,5%, 101,5%, 101,9%, 102,1%, 102,2%.

Poniżej zamieszczamy treść opublikowanych wytycznych:

Wytyczne zapewniające stosowanie jednolitych wskaźników aktualizacja 7_2020 PDF

Marcin Błędzki
Główny Specjalista ds. Ekonomicznych IGWP

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ