Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.

Prawo budowlane – praktyczne aspekty postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę

22 marca 2023

Zakres

W trakcie szkolenia omówione zostaną zasady postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, najczęstsze błędy popełniane przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę, kierunki orzecznictwa organów administracji architektoniczno-budowlanej i sądów administracyjnych, kierunki zmian w procedurach budowlanych.

Zagadnienia

 • Odstępstwo od warunków technicznych
 • Odstępstwo od przepisów ustawy o transporcie kolejowym (sytuowanie obiektów na obszarach kolejowych i w ich sąsiedztwie)
 • Wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę, treść wniosku, formularz wniosku, składanie wniosku w formie elektronicznej, wezwanie do uzupełnienia wniosku, (omówienie decyzji i uzgodnień, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów szczególnych; omówienie najczęstszych błędów popełnianych przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę)
 • Projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlanego, projekt techniczny (projekt cyfrowy, zakres sprawdzania przez organ wydający pozwolenie na budowę, wezwanie do uzupełnienia projektu)
 • Ustalanie stron postępowania (śmierć strony postępowania, nieuregulowany stan prawny itd.)
 • Terminy na załatwienie sprawy
 • Zawieszenie postępowania (kiedy można zawiesić postępowanie na wniosek inwestora)
 • Wykonalność decyzji o pozwoleniu na budowę (kiedy można rozpocząć roboty budowlane; możliwość nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu na budowę, zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania)
 • Zmiana pozwolenia na budowę (kiedy jest wymagana, zasady uzyskiwania, zmiana pozwoleń na budowę wydanych przed 19 września 2020 r.)
 • Wygaszenie decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Przeniesienie pozwolenia na budowę
 • Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
 • Ograniczenie możliwości stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Kierunek zmian w procedurach budowlanych (m. in. pełna cyfryzacja procesu inwestycyjnego)

Termin
22 marca 2023 r., godz. 10.00 – 14.00

Prowadzący

Daniel Biegalski – od ponad 15 lat zajmuje się przepisami z zakresu prawa budowlanego i postępowania administracyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pracownik organów nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno-budowlanej szczebla centralnego i wojewódzkiego. Jako kierownik oddziału infrastruktury w urzędzie wojewódzkim i dyrektor departamentu orzecznictwa w centralnym organie administracji rządowej w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego odpowiedzialny był za wydawanie pozwoleń na budowę, w tym dotyczących dużych inwestycji infrastrukturalnych m. in. z zakresu sieci przesyłowych, terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zezwoleń na realizację inwestycji drogowych, elektrowni wiatrowych. Prelegent licznych narad szkoleniowych z zakresu prawa budowlanego.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
Izabela Puszkiewicz tel. 52 376 89 10, 517 013 746
email: zgloszenia@igwp.org.pl

Nadsyłanie zgłoszeń online
do 22.03.2023, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe oraz kontakt z prowadzącym na żywo)

350 zł netto od osoby – członkowie IGWP
400 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy

Płatność – na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty zakończenia wydarzenia.

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Wydarzenie mineło

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ