Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.

Zmiany w Kodeksie pracy

28 lutego 2023

Program

I. Zmiany w kodeksie pracy wynikające z dyrektywy Work life balance oraz dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy.

 1.  Zmiany w zakresie umów o pracę
 • Na jaki czas będzie można zawrzeć umowę o pracę na okres próbny?
 • Czy będzie można przedłużyć umowę o pracę na okres próbny?
 • Kiedy będzie można ponownie zawrzeć z tym samym pracownikiem umowę na okres próbny?
 • Czy pracodawca będzie mógł zakazać pracownikowi pozostawanie w stosunku pracy z innym pracodawcą?
 • Jakie elementy powinna zawierać umową o pracę?
 • Na czym polega zmiana zasad wypowiadania umów o pracę?
 1. Urlop opiekuńczy – nowe rozwiązanie w kodeksie pracy
 • Komu i w jakich okolicznościach będzie przysługiwał urlop opiekuńczy?
 • Jaki będzie przewidywany wymiar urlopu opiekuńczego?
 • Kiedy i w jaki sposób pracownik powinien złożyć wniosek o urlop opiekuńczy?
 1. Urlop rodzicielski – zmiany
 • Jaki będzie zmieniony wymiar urlopu rodzicielskiego?
 • Od czego będzie zależał wymiar urlopu rodzicielskiego?
 • Jaki będzie wymiar urlopu rodzicielskiego w przypadku łączenia korzystania z tego urlopu z pracą?
 • Co oznacza nieprzenoszalna część urlopu rodzicielskiego?
 • Czy z urlopu rodzicielskiego będzie można skorzystać jednorazowo?
 • Czy z urlopu rodzicielskiego będzie można skorzystać w częściach?
 • Czy oboje pracownicy – rodzice dziecka będą mogli korzystać jednocześnie z urlopu rodzicielskiego?
 • Kiedy i w jaki sposób pracownik powinien złożyć wniosek o urlop rodzicielski?
 1. Urlop ojcowski – zmiany
 • W jakim terminie pracownik będzie mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego?
 • W jakim przypadku będzie mógł być udzielony urlop ojcowski?
 • Kiedy i w jaki sposób pracownik powinien złożyć wniosek o urlop ojcowski? 
 1. Urlop wychowawczy – obniżenie wymiaru czasu pracy – zmiany
 • Czy pracodawca będzie zobowiązany do uwzględnienia wniosku pracownika o obniżenie wymiaru czasu?
 • Przez jaki okres pracownik będzie uprawniony do skorzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy?
 • W jaki sposób pracownik powinien złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy?
 • Czy skorzystanie przez pracownika z obniżonego wymiaru czasu pracy będzie obniżało wymiar urlopu wychowawczego?
 1. Elastyczna organizacja pracy – nowe rozwiązanie w kodeksie pracy
 • Co oznacza elastyczna organizacja pracy?
 • Kto i w jakich okolicznościach będzie mógł skorzystać z elastycznej organizacji pracy?
 • Kiedy i w jaki sposób pracownik powinien złożyć wniosek o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy?
 • Jakie informacje powinien zawierać wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji pracy?
 • Jakie uprawnienia będą przysługiwały pracodawcy w związku ze złożonym przez pracownika wnioskiem o zastosowanie elastycznej organizacji pracy?
 • Czy i kiedy pracownik będzie mógł powrócić do poprzedniej organizacji pracy?
 • Na czym będzie polegała ochrona pracownika, który złożył wniosek o zastosowanie wobec niego elastycznej organizacji pracy?
 1. Dodatkowe uprawnienia pracownika i dodatkowe obowiązki pracodawcy
 • Na czym będzie polegał rozszerzony obowiązek informacyjny pracodawcy?
 • Co będzie oznaczało uprawnienie pracownika do wnioskowania o zmianę rodzaju umowy na umowę lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy?
 • Jakie przerwy w pracy będą przysługiwały pracownikom?
 • Co będzie oznaczało zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej? Kto i w jakiej sytuacji będzie mógł skorzystać z tego zwolnienia?
 • Na czym będzie polegała rozszerzona ochrona pracowników w związku z rodzicielstwem?
 • W jakiej formie pracownik będzie mógł składać wnioski do pracodawcy w sprawach pracowniczych?
 • Jakie zmiany nastąpią w zakresie szkoleń niezbędnych do wykonywania określonej pracy?
 • Jaki będzie krąg pracowników, których nie wolno będzie zatrudniać, bez ich zgody, w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej?

 

II. Zmiany w kodeksie pracy w zakresie badania trzeźwości pracowników oraz badania na obecność środków działających podobnie do alkoholu.

Kontrola trzeźwości pracowników

 • W jakich okolicznościach możliwa będzie kontrola trzeźwości pracowników?
 • Jakie wymogi pracodawca powinien spełnić, aby móc przeprowadzić kontrolę trzeźwości?
 • Na czym będzie polegała kontrola trzeźwości?
 • Jakie informacje, w jakim przypadku, jak długo i gdzie pracodawca będzie mógł przetwarzać w związku z kontrolą trzeźwości?
 • Jakie będą konsekwencje wykazania obecności alkoholu w organizmie pracownika?
 • Czy pomimo kontroli trzeźwości przeprowadzonej przez pracodawcę, możliwe będzie badanie stanu trzeźwości pracownika przez uprawniony organ ochrony porządku publicznego?
 • Jakie będą uprawnienia pracodawcy w przypadku kontroli pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu?

 

III. Zmiany w kodeksie pracy w zakresie pracy zdalnej.

 Praca zdalna

 • Jakie są różnice między telepracą a pracą zdalną?
 • Czy przepisy dotyczące telepracy będą funkcjonowały równolegle z regulacjami dotyczącymi pracy zdalnej?
 • Jakie będą mieli uprawnienia i obowiązki pracownik i pracodawca w związku z rozpoczęciem wykonywania pracy zdalnej?
 • Czy pracodawca będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej?
 • W jakich okolicznościach i w jakim wymiarze pracownik będzie mógł okazjonalnie pracować zdalnie?
 • Kiedy pracodawca będzie zobowiązany do uwzględnienia wniosku pracownika o wykonywanie pracy zdalnej?
 • Jakie dokumenty wewnątrzzakładowe powinny regulować pracę zdalną?
 • Co powinny zawierać dokumenty wewnątrzzakładowe regulujące pracę zdalną?
 • Jakie obowiązki będą ciążyły na pracodawcy w związku z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracowników?
 • Kto i jakie koszty będzie ponosił w związku z wykonywaniem pracy zdalnej?
 • Jakie będą obowiązywały zasady kontroli pracownika pracującego zdalnie?

Prowadząca

Anna Przygocka – radca prawny w kancelarii Ziemski & Partners

Posiada duże doświadczenie w zakresie prawa pracy, w szczególności w dziedzinie restrukturyzacji zatrudnienia obejmującej transfery i zwolnienia pracowników, opracowywania regulaminów wewnątrzzakładowych, wdrażania pracowniczych planów kapitałowych, sporządzania i opiniowania umów dotyczących zatrudnienia. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców: sporządza, opiniuje i negocjuje umowy cywilnoprawne, analizy i opinie prawne. Reprezentuje klientów w sporach sądowych przed sądami powszechnymi. Doradza w zakresie ochrony danych osobowych (w tym we wdrażaniu RODO, przygotowywania i weryfikacji umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, klauzul i zgód).

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: zgloszenia@igwp.org.pl

Nadsyłanie zgłoszeń online na stronie
www.zgloszenia.igwp.org.pl
do 28.02.2023, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

400 zł netto od osoby – członkowie IGWP
450 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu.

Wydarzenie mineło

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ