Coraz mniej czasu na złożenie oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej do przedsiębiorstw energetycznych w celu zachowania niższych cen za energię elektryczną w 2019 roku

Coraz mniej czasu na złożenie oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej do przedsiębiorstw energetycznych w celu zachowania niższych cen za energię elektryczną w 2019 roku

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przypomina, iż niedługo tj. dnia 29.07.2019 r. mija termin składania oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w art. 5 ust. 1a pkt 2-5 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (ustawa zmieniana). Ustawa ta została znowelizowana ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (ustawa zmieniająca), która weszła w życie z dniem 29 czerwca 2019 r.

Odbiorcy końcowi, o których mowa w odniesieniu do branży wodociągowo-kanalizacyjnej to:

  • Mikroprzedsiębiorcy oraz mali przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212)
  • Jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), czyli: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

W celu zachowania cen i stawek opłat za energię elektryczną nie wyższych niż ceny i stawki opłat stosowane w dniu 30 czerwca 2018 r. na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wyżej wskazani odbiorcy końcowi powinni spełnić następujący warunek. Zgodnie z treścią art 5 ust. 1b pkt 1 ustawy zmienianej wskazani powyżej odbiorcy końcowi są zobowiązani złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej  w terminie 28 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. do dnia 29.07.2019 r. pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 4 ustawy zmienianej: „W przypadku gdy odbiorca końcowy, o którym mowa w art. 5 ust. 1 a pkt 2-5, nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1b pkt 1, zmiana umowy przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

Pozostali odbiorcy końcowi, czyli średnie oraz duże przedsiębiorstwa mogą zwrócić się do zarządcy rozliczeń cen z wnioskiem o wypłatę dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej za okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Dofinansowanie to będzie stanowić pomoc de minimis. Wniosek taki złożyć będzie można przy użycia formularza udostępnionego na platformie elektronicznej utworzonej w tym celu przez zarządcę rozliczeń cen za III oraz IV kwartał 2019 r. w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Do wniosku wymagane będzie złożenie oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis załączonego do ustawy zmieniającej.

 

Marcin Błędzki
główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP