Wśród dostępnych w ofercie Izby publikacji pojawiła się nowość: "Gospodarka wodomierzowa wyzwania i możliwości"

Monografia autorstwa dr inż. Tomasza Cichonia, dr hab. inż. Jadwigi Królikowskiej prof. PK, prof. dr hab. inż. Elżbiety Nachlik.

Przedmiotem niniejszej monografii są kluczowe zagadnienia związane z gospodarką wodomierzową, począwszy od hydraulicznych podstaw pomiaru, uwarunkowań prawnych i aspektów ekonomicznych, poprzez zasady działania różnych typów wodomierzy i ich charakterystykę metrologiczną, po zagadnienia instalacyjne i eksploatacyjne.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, że dnia 23 lipca odbyło się spotkanie organizowane przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczące ws. gospodarki ściekowej w dużych aglomeracjach (≥100 000 RLM). W trakcie spotkania przekazano zebranym pierwsze wnioski z postępowania agend Unii Europejskiej kontrolujących wykonanie przez Polskę zapisów traktatowych dotyczących gospodarki wodno-ściekowej (zawartych przez nasz kraj w Krajowym Programie Oczyszczanie Ścieków Komunalnych).

Szanowni Państwo,

W związku z prośbą Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przesyłamy zaproszenie do udziału w webinarium organizowanym przez MGMiŻŚ i PGW Wody Polskie.

Spotkanie, które poprowadzą przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, odbędzie się w formie online (za pośrednictwem platformy WebEX) w dwóch terminach: 23 lipca i 10 sierpnia 2020 r. w godz. 10.00-14.00. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc oferowaną przez ww. platformę, organizatorzy proszą o wybranie jednego z dwóch wskazanych wyżej terminów.

Szczegóły dotyczące rejestracji uczestników znajdują się w poniższym dokumencie.

Zaproszenie webinarium wyznaczanie granic aglomeracji

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

Kwartalnik susza okladka okZachęcamy i zwracamy Państwa uwagę na możliwość zamówienia wydania specjalnego kwartalnika „Wodociągi Polskie”, które w całości podejmuje bardzo palący problem. Otóż cały numer kwartalnika poświęciliśmy tematyce adaptacji do zmian klimatu, głównie problemowi suszy, ale także powodzi i podtopieniom.

Publikacja ma charakter ponadczasowy i składa się z tekstów eksperckich. Do współpracy przy jej tworzeniu zaprosiliśmy znakomite, a jednocześnie różnorodne grono ekspertów, by pokazać problem zmian klimatu w maksymalnie szerokim ujęciu. Stąd wśród Autorów nie zabrakło naukowców (m.in. prof. dr hab. Zbigniew W. Kundzewicz, prof. dr hab. inż. Daniel Słyś, dr inż. Łukasz Weber) samorządowców (Podkowa Leśna, Wrocław), prawników, a przede wszystkim przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych (m.in. z Poznania, Karpacza, Skierniewic, Katowic, Tomaszowa Mazowieckiego).

Wierzymy, że dobór Autorów pozwoli w pełni przybliżyć i zaprezentować tę problematykę, a także propozycje gospodarowania tymi zasobami wodnymi, które są nam dane.

Polecamy zatem Państwa uwadze wydanie specjalne „Wodociągów Polskich”. Dla naszych prenumeratorów przygotowaliśmy atrakcyjną propozycję cenową na jego zakup, a formularz zamówienia znajdziecie Państwo tutaj:

Anna Lembicz
Redaktor naczelna „Wodociągów Polskich”

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy Kwartalnika „Wodociągi Polskie”

Już wkrótce do Państwa rąk trafi czerwcowe wydanie Kwartalnika. Jego tematem przewodnim, Tematem Numeru, będzie pandemia koronawirusa w kontekście pracy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Trud, jaki w dobie walki z pandemią podjęli Wodociągowcy, którzy z wielką determinacją i zaangażowaniem zabezpieczali ciągłość dostaw wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków, zasługuje na najwyższe uznanie. Dlatego też polecam Państwa szczególnej uwadze to właśnie wydanie, które dokumentuje pracę przedsiębiorstw w tych trudnych czasach i wymagających warunkach.

Jednak nie tylko pandemia jest problemem, z którym każdemu z nas przychodzi się dziś mierzyć i zmagać. Równie istotnym, palącym wręcz, problemem jest zjawisko suszy, którego doświadczamy. Spieszymy poinformować, że redakcja „Wodociągów Polskich” podjęła decyzję o wydaniu numeru specjalnego kwartalnika, który w całości poświęcony będzie suszy. Do współpracy przy tworzeniu tej wyjątkowej publikacji, zaprosiliśmy znamienitych Autorów – grono wybitnych naukowców, samorządowców, wodociągowców. Numer specjalny możecie Państwo zamówić za pomocą formularza, który dostępny jest tu.

Naszym prenumeratorom oraz uczestnikom konferencji „O suszy w sieci” proponujemy atrakcyjne rabaty.

Anna Lembicz

Redaktor naczelna kwartalnika „Wodociągi Polskie”

Od 29 czerwca samorządy miejskie będą mogły starać się o unijne dofinansowanie na budowę, rozbudowę lub remont sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiorników wód opadowych. Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdysponują na ten cel aż 60 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nabór potrwa do 28 sierpnia 2020 r.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, iż pismem z dnia 29 kwietnia 2020 r. zwróciła się do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie dotyczącej instalacji wewnętrznych w budynkach aktualnie wyłączonych z eksploatacji, a także kurtyn wodnych i fontann.

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższej kwestii zostało przedstawione w skierowanym do Izby piśmie z dnia 19 maja 2020 r.

Poniżej zamieszczamy:
1. pismo do GIS z dnia 29 kwietnia 2020 r.
2. odpowiedź GIS z dnia 18 maja 2020 r.
3. pismo Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH z dnia 4 maja 2020 r.

Magdalena Borowczyk-Zalewska
Gł. specjalista ds. prawnych IGWP

Europejski Zielony Ład (EZŁ) jest najambitniejszą w dziejach strategią środowiskową Europy. Głównym jej celem jest doprowadzenie do neutralności klimatycznej kontynentu w 2050 roku. Komisja Europejska przedstawiła ambitny pakiet środków, które powinny umożliwić europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści ze zrównoważonej zielonej transformacji. Środki, którym towarzyszy wstępny plan najważniejszych działań, obejmują m.in. ambitne ograniczenie emisji, inwestowanie w nowatorskie badania i innowacje oraz ochronę środowiska naturalnego w Europie1.

Tekst pierwotny powstawał w języku angielskim, a jego tytuł brzmi „European Green Deal”. Natychmiast nasuwa się skojarzenie z amerykańskim „New Deal” – programem reform wprowadzanych w Stanach Zjednoczonych przez prezydenta Franklina Roosevelta w latach 1933-1939. Jedną z jego części był program ochrony przyrody. W 1933 roku, miesiąc po objęciu urzędu prezydenta, Roosevelt podpisał akt o utworzeniu Cywilnego Korpusu Ochrony (CCC). Ustawa ta odnosiła się do dwóch pilnych potrzeb: bezrobocia i naprawy szkód w środowisku, przy czym był to jeden z najbardziej udanych programów w ramach New Deal. Zatrudniając trzy miliony ludzi w ciągu dziewięciu lat, CCC odegrał kluczową rolę w amerykańskiej strategii na rzecz ochrony ziemi i zasobów naturalnych oraz zwiększył świadomość społeczną w zakresie ochrony przyrody i jej znaczenia. W całym kraju CCC zasadził trzy miliardy drzew, zbudował kempingi i szlaki, usuwał inwazyjne rośliny, dbał o siedliska dzikiej przyrody. Prezydent Roosevelt mówił: „Nie ma nic tak amerykańskiego jak nasze parki narodowe”2.

New Deal znaczy po polsku Nowy Ład. European Green Deal nie przez przypadek został więc przetłumaczony na Europejski Zielony Ład, który ma stać się największym w dziejach programem na rzecz dobrostanu w Europie. Europa to, niestety, w domyśle tylko jej część, zamykająca się w granicach Unii Europejskiej.

Wyzwania Europejskiego Zielonego Ładu

W grudniu 2019 r. Komisja Europejska zaprezentowała pierwszy dokument opisujący filozofię Europejskiego Zielonego Ładu3. W pierwszych słowach wskazuje on na największe wyzwania: zmiany klimatu, ocieplenie, zanieczyszczenie powietrza i wód, niszczenie lasów. Transformacja sektora przemysłowego i wszystkich łańcuchów wartości zajmuje 25 lat – jedno pokolenie. Aby być gotowym w roku 2050, decyzje i działania muszą zostać podjęte w ciągu najbliższych pięciu lat. To są najpoważniejsze wyzwania dla planety. Cel działań ratunkowych jest określony w bardzo prosty sposób: neutralność netto w emisji gazów cieplarnianych w 2050 roku oraz neutralny wpływ gospodarki na zasoby naturalne. Dojście do takiego celu jest ambitne, ale niezwykle trudne i skomplikowane.

Zielony Ład jest integralną częścią strategii Komisji dotyczącej realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Narodów Zjednoczonych 2030 i innych priorytetów ogłoszonych w wytycznych politycznych przewodniczącej KE, Ursuli von der Leyen.

Na rysunku 1 przedstawiono schematycznie podstawowe elementy EZŁ.

 ezł zdj 1

Rys. 1. Schemat wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu według Komunikatu Komisji Europejskiej z grudnia 2019 r.3

Finansowanie Europejskiego Zielonego Ładu

Realizacja EZŁ, oczywiście, wymaga finansowania. Komisja oszacowała, że osiągnięcie obecnych celów w zakresie klimatu i energii do 2030 r. będzie wymagało dodatkowych inwestycji rocznych w wysokości 260 mld euro, czyli około 1,5% PKB z 2018 r. Ponadto skala wyzwania inwestycyjnego wymaga mobilizacji sektora zarówno publicznego, jak i prywatnego, a w sumie w ciągu 10 lat na EZŁ planuje się wydać bilion euro!5. KE zaproponowała 25-procentowy cel dotyczący włączenia problematyki klimatu do wszystkich programów UE, a także nowe źródła dochodów, np. opłaty od opakowań nienadających się do recyklingu.

EZŁ zdj2

Rys. 2. Schemat budżetu EZŁ według dokumentu Komisji Europejskiej ze stycznia 2020 r.5

 

Woda w Europejskim Zielonym Ładzie

Europejski Zielony Ład jest dokumentem strategicznym, zawiera pewne wytyczne, filozofię podejścia do problemu katastrofy klimatycznej i ekologicznej. Nie może jeszcze wskazywać zbyt wielu szczegółów, ale zapewne pojawią się one wkrótce. Mimo to już widać, gdzie położone są najmocniejsze akcenty (czyste powietrze, energetyka) i że nie jest to gospodarka wodna. Mimo to należy z optymizmem przyjąć fakt, że KE konkretnie identyfikuje wyzwania związane z wodą (niedobory, zanieczyszczenia) i podejmuje konkretne działania. Funkcjonuje już odrębna misja w ramach przygotowań Horyzontu Europa (ds. zdrowych oceanów, mórz, wód przybrzeżnych i śródlądowych). Ponadto KE dużo uwagi poświęca produkcji żywności, w której woda gra kluczową rolę. Należy więc kontynuować działania na rzecz poprawy Wspólnej Polityki Rolnej tak, aby stała się bardziej przyjazna środowisku i bardziej niebieska. Z pewnością branża wodna będzie także starała się wpłynąć na działania Komisji związane z jej zobowiązaniem do przyjęcia w 2021 roku planu działań „zero zanieczyszczeń” na rzecz powietrza, wody i gleby. Redukcja zanieczyszczeń pochodzących z miast, przemysłu i rolnictwa jest i z pewnością będzie popierana przez sektor wodociągów.

Klara Ramm
Ekspert IGWP

Bibliografia:

 1. Komunikat Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl (dostęp: 6.02.2020).
 2. Parki narodowe USA o New Deal: https://www.nps.gov/articles/celebrating-fdrs-conservation-legacy.htm (dostęp: 6.02.2020).
 3. Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The European Green Deal. Komisja Europejska, Bruksela 11.12.2019.
 4. System ETS: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_pl (dostęp: 6.02.2020).
 5. Investing in a Climate-Neutral and Circular Economy. The European Green Deal. Komisja Europejska, styczeń 2020.
 6. InvestEu: https://europa.eu/investeu/home_pl (dostęp: 6.02.2020).
 7. Mechanizm sprawiedliwej transformacji: https://www.euractiv.com/topics/just-transition/ (dostęp: 6.02.2020).
 8. Horyzont Europa: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/horizon_europe_pl_-_inwestycje_ktore_ksztaltuja_nasza_przyszlosc.pdf (dostęp: 6.02.2020).

Cały matereriał ukazał się w Zeszytach IGWP 3/2020. Zachęcamy do PRENUMERATY  naszego wydawnictwa. 

10 maja obchodzimy Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej. 

Dzisiaj trudno wyobrazić sobie życie w naszych małych Ojczyznach bez pracowników gazownictwa, ciepłownictwa, energetyki, telekomunikacji, zarządu dróg, komunikacji miejskiej, gospodarki odpadami i zieleni miejskiej.

My w sposób szczególny nasz szacunek i serdeczne DZIĘKUJĘ kierujemy do pracowników firm BRANŻY WOD-KAN! Za ich wysiłek, umiejętności i wiedzę, dzięki którym nam żyje się lepiej i bezpieczniej.

Małgorzata Massel
specjalista ds. PR

Pandemia wywołana przez COVID-19 postawiła przed zarządzającymi przedsiębiorstwami wod-kan szereg nowych zadań i wyzwań. W mediach wiele mówi się o pracownikach służby zdrowia, strażakach, policjantach. My jednak doskonale wiemy, że praca w w branży wod -kan, to też nie zawsze bezpieczna służba.  Szczególnie w czasie pandemii trudno wyobrazić sobie życie bez wody i dbających o jej bezpieczeństwo ludzi.

Infrastruktura krytyczna
O tym, czy dany obiekt, instalacja czy urządzenie znajduje się w wykazie infrastruktury krytycznej, decyduje Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB).  Obowiązkiem właścicieli i posiadaczy obiektów jest zapewnienie ciągłości i sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej.  Przedsiębiorstwa wodociągowe będące operatorami infrastruktury krytycznej musiały w szybkim czasie przygotować swoje służby i obiekty i dostosować je się do wytycznych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz WHO.

Bezpieczeństwo najważniejsze
Właściwa higiena to wg. Specjalistów najważniejsza broń przed zarażeniem koronawirusem, dlatego tak ważne jej zapewnienie ciągłości dostaw i bezpieczeństwa wody. Aby stacje wodociągowe, oczyszczalnie ścieków i inne obiekty funkcjonowały sprawnie,  niezbędne są wiedza i doświadczenie pracowników. Co mogłoby się stać, gdyby ich nagle zabrakło, choćby w wyniku obowiązkowej kwarantanny? Dlatego dla zarządzających przedsiębiorstwami wod-kan zdrowie i bezpieczeństwo pracowników są priorytetem.

- Aby zapewnić ciągłość dostaw wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków zastosowaliśmy rotacyjny system pracy pracowników fizycznych z tygodniową zmianą. Pracownicy zostali rozmieszczeni w różnych obiektach, aby maksymalnie ograniczyć kontakty międzyludzkie. Taka organizacja pracy, zabezpiecza ciągłość dostaw wody dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej. - mówi Andrzej Malinowski Prezes Zarządu-Dyrektor Generalny Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
Również w poznańskim Aquanecie wprowadzono wiele zmian:
„Ludzie są największą troską bo mamy prawie 1000 osobową załogę, mamy ich rodziny imamy przypadek zachorowania wśród załogi przedsiębiorstw wodociągowych, które się u nas wydarzyło. Jasne jest, że nie pracujemy w pełnym składzie osobowym, że staramy się minimalizować obsadę na ile to jest oczywiście możliwe, żeby firma funkcjonowała normalnie i zorganizowaliśmy pracę zdalną. największym wyzwaniem jest zapewnienie ciągłości świadczenia usług i przygotowanie się do scenariuszy takich jak we Włoszech ” – Paweł Chudziński, Prezes Zarządu Aquanet. 

W służbie mieszkańcom
Pracownicy przedsiębiorstw wod – kan są z mieszkańcami swoich miast na co dzień. Wszędzie działają pogotowia wodociągowe, służby są w ciągłej gotowości. Brygady codziennie wyjeżdżają, aby naprawiać mniejsze lub większe awarie.

Sprawy załatwiane są tak, aby maksymalnie ograniczyć konieczność wychodzenia z domu. W większości z nich ograniczono kontakt z klientami poprzez zamkniecie Biur Obsługi Klienta. Wiele można załatwić zdalnie, za pośrednictwem e-BOK lub poczty mailowej. W miastach wstrzymano odczyty zdalne wodomierzy i odroczono ich wymianę. Klienci mogą sami podawać stan liczników. W niektórych przedsiębiorstwach można ubiegać się o przesunięcie terminu płatności, zwolnienie z odsetek za nieterminową wpłatę czy nieodpłatne usunięcie awarii na przyłączu odbiorcy. W mojej opinii to, czego od nas potrzebują dziś mieszkańcy Zabrza, to pewność, pomoc, empatia i spokój. Jesteśmy dużą spółką komunalną, która musi udźwignąć to, co się nam przytrafiło – mówi Piotr Niemiec, Prezes ZPWiK w Zabrzu.

 Wodociągi Miasta Krakowa również są przygotowanie do walki z pandemią:
„Wodociągi Miasta Krakowa przeorganizowały swoja pracę, skupiliśmy się na dwóch podstawowych celach. Pierwszy cel, czyli bezpieczne zaopatrzenie w wodę mieszkańców Krakowa i skuteczne, bezpieczne oczyszczanie ścieków. Drugi cel to jest bezpieczeństwo naszych pracowników. Na tych dwóch celach skupiliśmy wszystkie swoje działania. Mamy zapasy wszystkiego co nam jest potrzebne na około trzy  miesiące. Pod tym względem jesteśmy jednym z lepiej przygotowanych przedsiębiorstw w kraju”-  Piotr Ziętara, Prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa

W Warszawie, pracownicy MPWiK  zajmują się dezynfekcją ogólnodostępnych miejsc, używają do tego wysoko ozonowanej wody, która skutecznie zwalcza i zapobiega rozprzestrzenianiu się koronawirusa.  Ozonowane są przejścia podziemne, przystanki autobusowe, okolice szpitali i ulice.

We Wrocławiu priorytetem  stało jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom MPWiK, w tym celu Spółka ściśle współpracuje z władzami Miasta.  „Pokonamy ten trudny czas razem.  Tak zawsze robiliśmy to we Wrocławiu. Dzisiaj pamiętajmy jak wiele zależy od nas samych. Nie wychodźmy z domu, jeśli to nie jest konieczne. Myjmy ręce tak często jak to możliwe. To proste sposoby zabezpieczenia się przed koronawirusem. We Wrocławiu dbamy o bezpieczeństwo wody, wielokrotnie badamy ja na każdy etapie produkcji. Wiemy, że spełnia wszystkie najbardziej restrykcyjne normy. O to, żebyście mieli zdrowa wodę w kranach24 h/dobę troszczą się pracownicy naszego Wrocławskiego MPWiK i bardzo im za to chciałbym podziękować… „  - Jacek Sutryk Prezydent  Miasta Krakowa.

Czas pandemii jest niezwykle ciężki dla naszej branży, ale pokazuje też jej siłę i umiejętność mobilizacji. Nie mamy pewności jak będzie wyglądała przyszłość i dalsza walka z wirusem, ale jedno jest pewne …. mieszkańcy polskich miast i wsi mogą na nas liczyć.

Małgorzata Massel
specjalista ds. PR

Źródła:
www.slaskie.naszemiasto.pl
www.portalkomunalny.pl
https://www.facebook.com/prostozkranu/videos/1582325321930509/ (03.05.2020)
https://www.facebook.com/AquanetPoznan/videos/2812767122093334/ (03.05.2020)
https://www.facebook.com/378499978835939/videos/599757737289598/ (03.05.2020)

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

  Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
 • 1