Jesienią zeszłego roku Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, wspólnie z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, rozpoczął projekt pt. „Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji”, który jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

To już po raz 50 obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. 

Święto, którego najważniejszym celem jest uświadomienie mieszkańcom naszej planety, jak ważna jest troska o środowisko i jak tragiczne dla nas mogą być skutki jej braku.

Polskie przedsiębiorstwa wodociągowe od kilku lat prowadzą kampanie edukacyjne, aby uświadomić mieszkańcom, jak poważne mogą być skutki wrzucania śmieci do toalet. Trudny dla nas wszystkich czas pandemii koronawirusa, jeszcze bardziej problem uwydatnił. Do sieci kanalizacyjnej trafiają ogromne ilości środków higienicznych.

Program LIFE jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej poświęconym wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Ma na celu wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizację unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikację i promocję nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska, w tym przyrody.

W środę, w imieniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca, wręczył Robertowi Chciukowi nominację na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Usług Wodnych.

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody - święto ustanowione w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. W organizację wydarzeń z nim związanych cyklicznie angażuje się wiele krajowych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Niestety tegoroczne święto przebiega w warunkach zagrożenia pandemią koronawirusa COVID-19. Ograniczenia, zakazy i zalecenia mające zapewnić ochronę obywatelom, nie pozwoliły na przeprowadzenie planowanych w poszczególnych miastach konferencji, spotkań i wydarzeń związanych z tym szczególnym dniem.

Warsztaty na temat nieczystości ciekłych dowożonych do oczyszczalni ścieków. 

W dniach 2 -3 marca w Łodzi odbyły się kolejne warsztaty dotyczące problemów gospodarki ściekowej. Tym razem dyskutowalismy o problemie nieczystości ciekłych dowożonych do oczyszczalni ścieków.

Na spotkanie przybyło ponad 40 osób z całego kraju z wodociągów różnej wielkości – wymiana doświadczeń była bardzo owocna. Organizator, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, z trudem pomieścił w gościnnych progach hotelu Stare Kino wszystkich chętnych.

Warsztaty tradycyjnie poprowadzili Mirosława Dominowska z wodociagów szczecińskich oraz Bartosz Łuszczek z wodociagów krakowskich. Spotkanie składało się z czterech bloków – w każdym z nich oprócz typowych zajęć warsztatowych przedstawiono referat dotyczący jakiegoś fragmentu problematyki nieczystości ciekłych. Największą dyskusję wywołały referaty Magdaleny Górskiej ze Szczecina oraz prezes Magdaleny Pochwalskiej z Sosnowca.
Ten ostatni referat pokazał wzorcową współpracę samorządu z przedsiębiorstwem, która umożliwiła opracowanie kompleksowego rozwiązania problemu gospodarki ściekami, które  nie dopływają do oczyszczalni systemem kanalizacyjnym.

W trakcie dwudniowego spotkania zebrano sporo materiałów do dalszych analiz oraz dyskutowano szeroko nad wybraniem rozwiązań, które mogłyby stać się dobrymi praktykami dla branży. Wydaje się, że pierwsze kroki w tym kierunku zostały poczynione. Podsumowaniem warsztatów będzie artykuł  prowadzących warsztaty, który ukaże się w najbliższym numerze  kwartalnika 'WODOCIĄGI POLSKIE".

Adam Gołębiewski
główny specjalista ds.technicznych IGWP 

W dniu 21 stycznia w MGMiŻŚ odbyło się spotkanie w sprawie rozporządzenia dotyczącego odzysku ze ścieków wody na cele rolnicze. Wzięli w nim udział przedstawiciele kilku ministerstw (Klimatu, Środowiska, Rolnictwa) GIS, NFOŚiGW, IMiGW, Wód Polskich oraz IGWP.

Szanowni Państwo.

Zespół ds. Bezpieczeństwa Wody Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" powstał w 2018 roku w celu wsparcia członków Izby w działaniach na rzecz bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1