Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy Państwu uwagi Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

Uwagi IGWP do projektu rozporządzenia - czytaj tu.

Przedmiotowe stanowisko wypracowane zostało na podstawie uwag, w tym również szeregu przykładów zgłoszonych przez Członków Izby.

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom konsultacji za zaangażowanie, którego efektem za wspólnie wypracowane stanowisko IGWP.

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, iż w dniu 21.12.2020 r. na stronie internetowej Rządowego Procesu Legislacyjnego ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie ws. określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Projekt wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji znajduje się poniżej.

Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji do pobrania

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” otrzymała ten projekt od Ministerstwa Infrastruktury w ramach konsultacji publicznych. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem oraz przedłożenie ewentualnych uwag i propozycji zmian w terminie do 29 grudnia 2020 r. do godziny 10:00 drogą elektroniczną w formie edytowalnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Marcin Błędzki – główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Dnia 15 grudnia Parlament Europejski podczas sesji plenarnej przyjął nową dyrektywę w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dyrektywa wchodzi w życie 12 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku UE, czyli w styczniu 2021. Od tego czasu kraje członkowskie mają 24 miesiące na transpozycję do prawa lokalnego. Z pierwszych ogólnych informacji wiemy, że w Polsce będzie to głównie ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dyrektywa zawiera wiele wyzwań związanych z koordynacją wielu ministerstw, więc kraje członkowskie podjęły już działania w celu zorganizowania współpracy jednostek administracji odpowiedzialnych za zdrowie, środowisko, rolnictwo, sprawy wewnętrzne. Szwecja zamierza transponować dyrektywę już we wrześniu 2021r. Jednak większość państw dopiero rozpoczyna ten proces.

Parlament Europejski w swojej informacji podkreśla, że dyrektywa mobilizuje państwa członkowskie do zapewnienia bezpłatnego zaopatrzenia w wodę w budynkach publicznych i zachęcania restauracji, stołówek itd. do dostarczania klientom wody za darmo lub za niewielką opłatą. Państwa członkowskie powinny również podjąć środki w celu poprawy dostępu do wody dla grup szczególnie wrażliwych, takich jak uchodźcy, społeczności koczownicze, bezdomni i kultury mniejszościowe.

Aby umożliwić i zachęcić ludzi do picia wody z kranu zamiast wody butelkowanej, jakość wody z kranu zostanie poprawiona poprzez nałożenie surowszych limitów na niektóre zanieczyszczenia, w tym ołów.

Do początku 2022 r. Komisja sporządzi i będzie monitorować wykaz substancji będących nowym wyzwaniem dla zachowania bezpieczeństwa wody. Będą to farmaceutyki, związki zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego i mikroplastik. Komisja ustanowi również europejskie wykazy wskazujące, które substancje są dopuszczone do kontaktu z wodą pitną.

Państwa członkowskie musza zapewnić, aby środki podjęte w celu wdrożenia nowych norm były oparte na zasadzie ostrożności iw żadnym wypadku nie prowadziły do pogorszenia obecnej jakości wody pitnej.

Według Komisji Europejskiej mniejsze zużycie wody butelkowanej mogłoby pomóc gospodarstwom domowym w UE zaoszczędzić ponad 600 mln EUR rocznie. Jeśli zaufanie do wody z kranu wzrośnie, obywatele mogą również przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z wody butelkowanej. Plastikowe butelki to jedne z najczęściej spotykanych plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku, które można znaleźć na europejskich plażach.

21 stycznia odbędzie się spotkanie ekspertów ds. jakości wody EurEau. Celem jest skoordynowanie działań i stała wymiana doświadczeń w zakresie transpozycji dyrektywy.

źródło: Parlament Europejski, Komisja Europejska

dr inż. Klara Ramm

ekspert IGWP

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie” uprzejmie informuje iż w dni 28 listopada br. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. 2020r. poz.2091)

Na mocy ww. rozporządzenia utrzymano m.in. nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej i utrzymywanie dystansu 1,5 m od innych osób.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088, zostało opublikowane w czerwcu br. W skrócie jest zwane taksonomią. To oczywiście nie ta sama taksonomia, która zajmuje się klasyfikacją roślin i zwierząt, choć również ma wiele wspólnego ze środowiskiem naturalnym. Inicjatywa ma bowiem na celu stworzenie systemu klasyfikacji zrównoważonej działalności gospodarczej w nawiązaniu do celów środowiskowych UE w zakresie łagodzenia zmian klimatu.

Komisja Europejska ma obowiązek opracować akt delegowany zawierający techniczne kryteria w powiązaniu z celami środowiskowymi. Rozpoczęła właśnie konsultacje w sprawie projektu tego aktu. W dokumencie zaproponowano między innymi szczegółowe wymagania, jakie należy spełnić, aby inwestycje w infrastrukturę wod-kan były uznawane za zrównoważone (motyw 20 oraz rozdział 5 i załącznik E do załącznika 1). Regulacja może zatem mieć daleko idący wpływ na dostęp naszego sektora do finansowania.

Konsultacje społeczne trwają do 18 grudnia.

Szczegóły można znaleźć na stronie KE pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12302-Climate-change-mitigation-and-adaptation-taxonomy?idU=5#ISC_WORKFLOW

dr inż. Klara Ramm,

ekspert IGWP

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska skierowało do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, w ramach konsultacji publicznych, projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem oraz przedłożenie ewentualnych uwag i propozycji zmian w terminie do 10 grudnia 2020r. drogą elektroniczną w formie edytowalnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W załączeniu do niniejszej wiadomości znajdą Państwo projekt wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji w formacie plików word:

Projekt rozporządzenia

Uzasadnienie projektu

Ocena skutków regulacji

adw. Paweł Sikorski
ekspert Izby

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, iż na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ukazała się odpowiedź Piotra Dziedzica – podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację poselską nr 12443 posła Tomasza Piotra Nowaka w sprawie stosowania przepisów o podmiotach powiązanych w Jednolitym Pliku Kontrolnym.

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej wraz z Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie zaprasza przedstawicieli samorządów (gmin wiodących w aglomeracji) na spotkania konsultacyjne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko szóstej aktualizacji KPOŚK (VI AKPOŚK).

W dniu 3 listopada br. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. ( Dz.U. z 2020r., poz. 1931)

Jedną istotnych zmian z punktu widzenia sektora wod-kan jest regulacja zawarta w §24a.1 znowelizowanego rozporządzania, na mocy której jednostki organizacyjne wykonujące zadania o charakterze publicznym, (a zatem w katalogu którym znajdują się również przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne) winny kierować pracowników do pracy zdalnej.

W ust.2 ww. par. zawarto szereg wyjątków w przedmiocie kierowania pracowników do pracy zdalnej m.in. z ze względu na potrzeby jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Poniżej treść §24a.1.

"§24a.1. Do dnia 4 grudnia 2020r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury. Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art.3 ust.3–8 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz.1842).

2.Kierownik urzędu administracji publicznej, dyrektor generalny urzędu lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może wyłączyć z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej."

Poniżej, zamieszczony został plik PDF zawierający ww. Rozporządzenie RM zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Plik PDF do pobrania

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z upoważnienia Ministra, skierował do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w ramach konsultacji publicznych, projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem oraz przedłożenie ewentualnych uwag i propozycji zmian w terminie do 16 listopada 2020r. drogą elektroniczną w formie edytowalnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poniżej znajdą Państwo link do przedmiotowego projektu wraz z uzasadnieniem, oceną skutków regulacji oraz załącznikami.

Uwaga! W celu poprawnego otwarcia linku prosimy o kliknięcie prawym przyciskiem myszy w poniższy odnośnik, a następnie wybór z menu opcji "Otwórz link w nowej karcie" lub "Otwórz link w nowym oknie".

https://legislacja.gov.pl/projekt/12339906/katalog/12733898#12733898

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła