W dniu 13 października 2021 r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, w którym uczestniczył przedstawiciel Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Przedmiotem obrad było rozpatrzenie informacji Ministra Infrastruktury nt. problemów gospodarki wodno – ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Stanowisko resortu Infrastruktury przedstawił Pan Marek Gróbarczyk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

W dniu 30 września 2021 r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w którym uczestniczył przedstawiciel Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Jednym z punktów porządku dziennego było rozpatrzenie informacji Ministra Infrastruktury na temat realizacji ramowej dyrektywy wodnej oraz tzw. dyrektywy ściekowej (91/271/EWG), dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w kontekście stanu wód oraz jakości wód powierzchniowych, rzek oraz wód Morza Bałtyckiego. Stronę rządową w punkcie dotyczącym branży reprezentował Pan Minister Grzegorz Witkowski, Podsekretarz Stanu w resorcie Infrastruktury. W załączeniu materiały, które zostały zreferowane podczas obrad Komisji.

Materiały do pobrania (PDF)

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie” w nawiązaniu do informacji zamieszczonej na stronie internetowej Izby oraz wystosowanej do Członków Izby drogą mailową, w przedmiocie prac Ministerstwa Infrastruktury, w tym konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, (VI AKPOŚK)

pragnie przekazać ważny komunikat :

Jak wynika z informacji uzyskanych przez Izbę od Ministerstwa, do około 300 jednostek samorządu terytorialnego ( jst.), skierowane zostały pisma w zakresie konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień w zakresie realizowanych 6 letnich planów inwestycyjnych w aglomeracjach dotyczących gospodarki wodno-ściekowej.

W związku z powyższym Izba zaleca wszystkim zainteresowanym Członkom Izby w zakresie aktualizacji VI AKPOŚK do bezpośredniego kontaktu z właściwymi miejscowo jst., w celu ustalenia czy ww. wyjaśnienia nie dotyczą również inwestycji wod-kan realizowanej przez dane przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Jak informuje Ministerstwo dodatkowe wyjaśnienia należy składać do 20 września 2021 r.

Poniżej link do poprzedniego artykułu IGWP zawierającego także link do dokumentów VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych na stronie Ministerstwa

https://igwp.org.pl/index.php/informacje/prawo/1925-konsultacje-spoleczne-w-ramach-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-vi-akposk

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie” informuje, że Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Jak informuje Ministerstwo konsultacje trwają do 20 września 2021 r. uwagi i wnioski należy złożyć:

  • drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule wiadomości wpisując „konsultacje społeczne VI AKPOŚK";
  • drogą pocztową, na podany powyżej adres Ministerstwa Infrastruktury z dopiskiem „konsultacje społeczne VI AKPOŚK";
  • osobiście, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia projektu dokumentu, tj. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury

Ministerstwo wskazało ponadto, że uwagi lub wnioski, złożone po upływie terminu trwania konsultacji pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Minister Infrastruktury.

Wszelkie dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Ministerstwa Infrastruktury pod następującym adresem:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/konsultacje-spoleczne-w-ramach-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-vi-aktualizacji-krajowego-programu-oczyszczania-sciekow-komunalnych

Adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

6 sierpnia 2021 r. zakończyło się 28. posiedzenie Senatu.

Izba przyjęła ustawę o zmianie ustawy Prawo wodne z poprawką zgłoszoną przez senator Jadwigę Rotnicką polegającą na dodaniu do art. 407 ustępu 5a o następującej treści :

"Właściciel urządzeń kanalizacyjnych, do których mają być wprowadzane ścieki przemysłowe, o których mowa w ust. 5, obowiązany jest wyrazić zgodę, o której mowa w przepisie, jeżeli:

1) ścieki te, wprowadzane do jego urządzeń, spełniają wymagania wynikające z odrębnych przepisów albo z umowy zawartej między nim a wnioskodawcą;

2) istnieją techniczne możliwości przyjęcia tych ścieków;

3) nie dojdzie do przekroczenia warunków odprowadzania ścieków wprowadzanych za pomocą tych urządzeń do wód lub do ziemi, wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego właścicielowi tych urządzeń.

Za poprawką głosowało 98 senatorów (53 głosy „za”, 45 głosów „przeciw” przy braku głosów „wstrzymujących się”). Za przyjęciem ustawy głosowało 97 senatorów (95 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”, przy braku głosów „przeciw”).

 

 

Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu Senatu RP, podczas swojego posiedzenia w dniu 3 sierpnia br., przyjęła jednogłośnie "Stanowisko na temat stanu oraz perspektyw rozwoju sektora gospodarki wodno - ściekowej".
Senatorowie wyrazili swoje poparcie dla zmian legislacyjnych, które przyczyniają się do ułatwienia procesu spełnienia standardów określonych w przepisach krajowych i Dyrektywie 91/271/EWG (tzw. ściekowej). Do stanowiska załączono szczegółowe uzasadnienie: Dokument do pobrania (PDF)

Dynamiczny przebieg miały obrady Komisji Środowiska Senatu RP w dniu 21 lipca, dotyczące ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne. Branżę wodociągowo-kanalizacyjną reprezentował Pan Krzysztof Dąbrowski - Prezes Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie".

Istota zmiany, o której mowa w druku senackim nr 451, dotyczyła doprecyzowania przypadków w jakich właściciel urządzeń, do których mają być wprowadzane ścieki przemysłowe, zobowiązany jest wyrazić zgodę. Prezes Krzysztof Dąbrowski, jak również senatorowie, którzy zabrali głos w dyskusji, wypowiedzieli się krytycznie na temat propozycji nowelizacji Prawa wodnego.

W związku z tym Pani Senator Jadwiga Rotnicka - Zastępca Przewodniczącego Komisji Środowiska Senatu RP, zgłosiła, skonsultowaną z przedstawicielami branży wodociągowo-kanalizacyjnej, poprawkę. Przewiduje ona doprecyzowanie wymogów formalnych w zakresie dokumentów dołączanych do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Komisja przyjęła ustawę o zmianie ustawy Prawo wodne, z uwzględnieniem poprawki Senator Jadwigi Rotnickiej.

KS

 

Szanowni Państwo, Członkowie Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie",

W związku z procedowaniem zmiany ustawy „Prawo wodne” (druk sejmowy nr 1281) Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie” przedłożyła do Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (KGMiŻŚ) pisemne stanowisko nt. ww. noweli oraz poprawki zgłoszonej przez grupę trzech posłów. Propozycja nowelizacji wraz ze zgłoszoną poprawką stanowiły przedmiot obrad KGMiŻŚ w dniu 6 lipca br.

W obradach Komisji udział wzięli przedstawiciele IGWP: prezes Krzysztof Dąbrowski, prof. Bartosz Rakoczy (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu) – ekspert IGWP, mecenas Paweł Sikorski – ekspert IGWP, a także Bartosz Łuszczek – dyrektor ds. Technologii i Innowacji „Wodociągi Miasta Krakowa”.

Zabierający w imieniu IGWP głos, sprzeciwili się propozycjom zmiany Prawa wodnego, pozbawiającego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne możliwości wstępnej kontroli stanu ścieków, które mają być wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa. Jest to konsekwencja proponowanej zmiany brzmienia art. 407 ust. 5 ustawy „Prawo wodne”, na mocy którego do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1, dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń lub obowiązującą na dzień złożenia wniosku umowę obejmującą zobowiązanie do odbioru tych ścieków zawartą z właścicielem tych urządzeń.

Zaproponowana zmiana wprowadza zatem możliwość przedłożenia do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego alternatywnie innego dokumentu tj. umowy z właścicielem urządzeń kanalizacyjnych.

W swoich wystąpieniach przedstawiciele IGWP podnieśli m.in., że zgoda, której ustawodawca wymaga na podstawie art. 407 ust. 5 ustawy „Prawo wodne” jest jedynym skutecznym środkiem prawnym obrony przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego przed przyjmowaniem ścieków przemysłowych, które połączone ze ściekami komunalnymi nie osiągną po procesie ich oczyszczania parametrów prawem wymaganych. Dodatkowo przedstawiony został jako przykład konkretny stan faktyczny, w którym na etapie trwania umowy pomiędzy przedsiębiorcą a przedsiębiorstwem wod-kan na odbiór ścieków przemysłowych doszło do istotnej zmiany składu ścieku, którego na etapie zawierania umowy strony nie mogły przewidzieć. Dzięki brzmieniu obecnego przepisu ustawy strony doszły do porozumienia na etapie uzyskiwania zgody w trakcie postępowania o wydanie kolejnego pozwolenia wodnoprawnego.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” krytycznie oceniła również przepis przejściowy, który już w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych zrównuje w skutkach prawnych zawarcie umowy z wyrażeniem zgody. Podniesiony został także zarzut, że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawierające taką umowę, nie miało świadomości w chwili jej zawarcia, że porozumienie będzie zastępowało przedmiotową zgodę.

Na posiedzeniu procedowana była również wyżej wspomniana poprawka grupy trzech posłów, której IGWP stanowczo się sprzeciwiła. Istota rzeczy polegała na całkowitym usunięciu art. 407 ust. 5 ustawy „Prawo wodne”, zaś w konsekwencji zniesienia obowiązku załączenia zgody właściciela urządzeń do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Po wystąpieniu przedstawicieli IGWP oraz wygłoszeniu stanowiska Biura Legislacyjnego Sejmu RP w przedmiocie ww. poprawki, została ona na posiedzeniu KGMiŻŚ wycofana przez grupę posłów – wnioskodawców. Harmonogram bieżącego posiedzenia Sejmu RP przewiduje, iż sprawozdanie KGMiŻŚ w sprawie projektu nowelizacji ustawy „Prawo wodne” zostanie przedstawione Wysokiej Izbie dziś, tj. 7 lipca, w godzinach wieczornych. Decyzją władz Sejmu przewidziane są pięciominutowe oświadczenia w imieniu klubów i trzyminutowe oświadczenia w imieniu kół. Sprawozdanie KGMiŻŚ zawarte jest w druku sejmowym nr 1363 (Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1281 bez poprawek. Regulamin Sejmu RP przewiduje jednak możliwość ich zgłaszania na tym etapie procedowania).

mec. Paweł Sikorski,

ekspert IGWP

Szanowni Państwo,

W dniu 6 kwietnia 2021 wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. (Dz.U. z 2021. poz. 520)

Na mocy §1 :
"W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. poz. 472) w załączniku do rozporządzenia po wyrazach "ścieków na terenie gminy/gmin** ............................." dodaje się przecinek i wyrazy "na terenie której/których** wyznaczono aglomerację / nie wyznaczono aglomeracji** w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875 i 1378) uchwałą rady gminy o wyznaczeniu aglomeracji nr ......................., zgodnie z art. 87 ust. 1-4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,".

W §2 zawarto regulacje w przedmiocie rozpatrzenia wniosków taryfowych złożonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji polegającej na procedowaniu na uprzednio złożonym wniosku :

"Wnioski o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków sporządzone według wzoru określonego w przepisach dotychczasowych złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu."

Rozporządzenie taryfowe jest kluczowym aktem prawnym dla branży wod-kan, w związku z powyższym, gdy Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace legislacyjne zmieniające rozporządzenie, w tym konsultacje z Izbą Gospodarczą ,,Wodociągi Polskie", Izba przedłożyła stanowisko do projektu.
Stanowisko opracowane zostało z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne będące członkami Izby. Izba zaopiniowała projekt rozporządzenia negatywnie. Jak wynikało z treści projektu, na etapie prac legislacyjnych, jak również ze sprawozdania z przebiegu konsultacji, uwagi Izby w części zostały uwzględnione.
Uchwała aglomeracyjna w myśl nowelizacji nie ma już stanowić załącznika do wniosku o zatwierdzenie taryfy, kolejna zmiana uwzględnia również sytuację, podnoszoną przez Izbę, gdy uchwała aglomeracyjna w ogóle nie została podjęta przez Radę Gminy.

Szczegółowy przebieg prac IGWP nad projektem zamieszczony został w Zeszytach IGWP, do lektury których serdecznie Państwa zachęcamy.

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwróciło się do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” o udział w konsultacjach, w związku z toczącymi się na poziomie Unii Europejskiej pracami nad oceną wpływu dotyczącą zmiany załączników IV i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych.

Ministerstwo wskazuje, że zidentyfikowany został szereg obszarów, na które może znacząco wpłynąć planowana zmiana ww. rozporządzenia, w szczególności w kontekście zagospodarowania określonych rodzajów odpadów.

W związku z powyższym w załączeniu znajduje się opracowany przez KE dokument pt. “Preliminarydiscussion points – POP Waste Impact Assessment” (Punkty wstępne dyskusji – ocena skutków oddziaływania odpadów TZO) zawierający szereg pytań, odnoszących się do poszczególnych strumieni odpadów (oraz produktów z których te odpady zostały wytworzone), z uprzejmą prośbą o przekazanie wszelkich posiadanych informacji w tym zakresie (stosownie do prowadzonej działalności).

Przekazane informacje posłużą ocenie wpływu planowanych zmian na sektor gospodarki odpadami, w tym na zastosowanie ewentualnych wyłączeń w stosownych przypadkach.

Załączniki:

Dokument pt. Preliminary discussion points – POP Waste Impact Assessment 

Robocze tłumaczenie dokumentu na język polski.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem oraz przedłożenie ewentualnych uwag i odpowiedzi na pytania w terminie do 7 kwietnia br. godz. 10:00, drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z uwagi na krótki czas na opracowanie dokumentu przez IGWP, jeżeli jest to możliwe, prosimy o przekazanie odpowiedzi w języku angielskim i polskim.

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 3 listopada +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 3 listopada Termin webinarium 3 listopada 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
  • Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 +

    Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium (w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia) przysługuje Czytaj więcej
  • 1