Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie’’ informuje, iż w dniu 24 lutego 2020 r. wystąpiła do  Ministerstwa Klimatu z pismem odnośnie wątpliwości prawnych na tle ustawy o odpadach. Ministerstwo zajęło stanowisko w piśmie z dnia 15 maja 2020 r.

Oba pisma zamieszczamy poniżej:
Pismo IGWP
Odpowiedź Ministerstwa Klimatu 

Magdalena Borowczyk - Zalewska
Główny specjalista ds. Prawnych 

 

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ wystąpiła do  Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie koniczności podjęcia prac legislacyjnych dotyczących uregulowania  problematyki wód opadowych  i roztopowych, w tym dotyczących istotnych problemów w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pasów drogowych, parkingów.

odpowiedź Ministerstwa na przedmiotowe pismo znajduje się [TUTAJ].

adw. Paweł Sikorski
ekspert IGWP

Informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie nadania pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wykonującym kontrolę gospodarowania wodami, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (wpisany pod nr 221).

Projekt rozporządzenia ma na celu określeniu elementów upoważnienia do nakładania grzywien, w drodze mandatu karnego, przez pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP), co ma umożliwić  kompleksowe prowadzenia kontroli gospodarowania wodami w ramach właściwości PGW WP. Projekt zakłada, że ww. pracownicy mają być uprawnieni do nakładania grzywien za wykroczenia określone w art. 476 ust.1 i 2, art. 477 pkt 4-8, art. 478 pkt 2,6,12-16 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne.  W przedmiotowym katalogu wykroczeń nie ujęto wykroczeń związanych z kontrolą stanu jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz wody w kąpieliskach i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (wykroczenia wymienione w art. 477 pkt 1-3 i 12 wspomnianej wyżej ustawy).

Uprzejmie proszę o zgłaszanie ewentualnych uwag do ww. projektu w terminie do dnia 13 maja 2020r.  Ewentualne uwagi proszę przekazywać w formie edytowalnej drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projektu wraz z uzasadnieniem znajduje się [TUTAJ]

Magdalena Borowczyk-Zalewska
gł. specjalista ds. prawnych IGWP

Szanowni Państwo,

Dla ułatwienia wykonania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ przedstawia dla Członków Izby poniższe informacje.

Na podstawie art. 29 ust.2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych ( dalej : ,,ustawa’’) na podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej a wiec także przedsiębiorstwa wod-kan, nałożone zostały obowiązki przekazywania Prezesa UKE aktualnych, zgodnych ze stanem faktycznym, kompletnych oraz adekwatnych do potrzeb wykonania obowiązku, informacji o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych, budynkach umożliwiających kolokację, świadczonych usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych oraz aktualizacji corocznej w terminie do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.

Na podstawie art. 29 ust 2b : ,,Podmioty, o których mowa w ust. 2, które nie posiadają infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci telekomunikacyjnych, budynków umożliwiających kolokację i nie świadczą usług telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usług rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, przekazują Prezesowi UKE corocznie w terminie do dnia 31 marca według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, oświadczenie, że nie posiadają infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci telekomunikacyjnych, budynków umożliwiających kolokację i nie świadczą usług telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usług rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych.’’

Wytyczne do powyższych obowiązków zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych.

Dodatkowo, na podstawie art. 29c ustawy :

,,Operator sieci przekazuje Prezesowi UKE w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 29b ust. 2, posiadane w postaci elektronicznej informacje, o których mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3 lub 4, w celu ich udostępniania przez punkt informacyjny do spraw telekomunikacji. Operator sieci przekazuje te informacje corocznie w terminie do dnia 31 marca według stanu faktycznego i prawnego na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Obowiązek wskazany w zdaniu drugim dotyczy również aktualizacji informacji przekazanych Prezesowi UKE w celu ich udostępniania przez punkt informacyjny do spraw telekomunikacji.’’

Wskazane art. 29b ust.1 pkt 3 i 4 stanowią :

3) o istniejącej infrastrukturze technicznej, innej niż infrastruktura objęta inwentaryzacją, o której mowa w art. 29 ust. 1, a także o kanałach technologicznych, określających:

a) ich lokalizację i przebieg,

b) rodzaj i aktualny stan oraz sposób użytkowania,

c) dane kontaktowe w sprawach dostępu;

4) o planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych, finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych, dotyczących infrastruktury technicznej lub kanałów technologicznych, określających:

a) lokalizację i rodzaj robót,

b) element infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego, którego roboty dotyczą,

c) przewidywaną datę rozpoczęcia robót i czas ich trwania,

d) dane kontaktowe w sprawach koordynacji robót budowlanych;

Ustawa w art. 2 ust 1. Pkt. 6) zawiera definicje infrastruktury technicznej :

,, - każdy element infrastruktury lub sieci, który może służyć do umieszczenia w nim lub na nim elementów infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej, nie stając się jednocześnie aktywnym elementem tej sieci telekomunikacyjnej, taki jak rurociągi, kanalizacja, maszty, kanały, komory, studzienki, szafki, budynki i wejścia do budynków, instalacje antenowe, wieże i słupy, z wyłączeniem:

a) kabli, w tym włókien światłowodowych,

b) elementów sieci wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,

c) kanałów technologicznych w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.);’’

Na podstawie tak zdefiniowanej przez ustawodawcę definicji infrastruktury technicznej przyjąć należy, że obwiązek zgłoszenia dotyczyć będzie tych elementów, które w ocenie zgłaszającego posłużyć mogą do umieszczenia elementów infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej.

Wzory formularzy służące do przekazywania informacji Prezesowi UKE przez podmioty, o których mowa w art. 29c ust. 1 zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego.

Z uwagi na sytuację epidemiczną na mocy przepisów ustawy tarczy antykryzysowej termin wydłużony został do 30 kwietnia 2020 roku.

Z niewykonanie ww. obowiązków przez zobowiązany podmiot, Prezes UKE na mocy art. 209 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne może nałożyć karę pieniężną

Poniżej przedstawiamy przykładowe zapytanie skierowane w przedmiotowej sprawie do Izby

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (dalej jako „ustawa”), zwracamy się z prośbą o przesłanie stanowiska Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w zakresie wynikającego z ustawy obowiązku operatora sieci do przekazania Prezesowi UKE w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 29b ust. 2, posiadanych w postaci elektronicznej informacji, o których mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3 lub 4, w celu ich udostępniania przez punkt informacyjny do spraw telekomunikacji.

Zgodnie z art. 29c ust. 1 ustawy, powyższe informacje należy przekazać corocznie w terminie do dnia 31 marca.

W szczególności prosimy o informację, w zakresie następujących problemów interpretacyjnych:

1. Czy brak wiedzy odnośnie możliwości wykorzystania posiadanych przez operatora urządzeń pod realizację infrastruktury telekomunikacyjnej w kontekście przepisów ustawy świadczy o tym, że:

a. operator nie posiada informacji o takich urządzeniach, zatem nie ma obowiązku przekazywania informacji, czy

b. operator posiada informację w postaci elektronicznej o infrastrukturze, zatem powinien przeanalizować, które urządzenia spełniają warunki niezbędne dla umieszczenia w nich albo na nich elementów sieci telekomunikacyjnej i przekazać dane w tym zakresie Prezesowi UKE.

2. Które urządzenia infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej spełniają warunki niezbędne dla umieszczenia w nich albo na nich elementów sieci telekomunikacyjnej.

Odpowiedź opinia prawna, autor prof. dr hab. Bartosz Rakoczy:

,,Odpowiadając na Państwa prośbę o stanowisko Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” uprzejmie informuję, iż brak wiedzy odnośnie możliwości wykorzystania posiadanych przez operatora urządzeń pod realizację infrastruktury telekomunikacyjnej w kontekście przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oznacza, iż operator nie posiada takich informacji, a zatem nie ma obowiązku przekazywania tych informacji (których zresztą nie posiada). Nie można bowiem przekazać informacji, której się nie ma. Ustawa nie określa również, które urządzenia infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej spełniają warunki niezbędne dla umieszczenia w nich albo na nich elementów sieci telekomunikacyjnej. Co więcej, ustawa nie określa żadnych parametrów technicznych, ani nawet rodzajowych. Oznacza to, iż każdorazowo to przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne musi samodzielnie określić i zdecydować, które jego zdaniem urządzenia mogą służyć temu celowi, a które nie. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” uprzejmie informuje, iż przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne stosują różne kryteria i parametry, przy czym za dominujący można uznać parametr średnicy urządzenia, uznając, że jest to urządzenie o średnicy Ø 300.

Zaznaczyć jednak należy, że nie wynika to z normy prawnej a z praktyki i doświadczenia przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.’’

Dodatkowo uprzejmie informujemy, że z konsultacji jakie zostały przeprowadzone z innymi przedsiębiorstwami wynika, że dodatkowo przedsiębiorstwa wod-kan przyjęły kryterium takiej wielkości sieci, która umożliwia fizyczne wejście, a zatem jeszcze węższy zakres niż wymieniony wyżej parametr średnicy Ø.

adw. Paweł Sikorski

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Aktywów Państwowych skierowało do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w ramach konsultacji publicznych, projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2020 r.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem oraz przedłożenie ewentualnych uwag i propozycji zmian w terminie do 6 marca 2020r. drogą elektroniczną w formie edytowalnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poniżej znajdą Państwo przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji.

adw. Paweł Sikorski 

Szanowni Państwo,

W imieniu Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” informuję, iż w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej trwają prace przygotowawcze nad zmianą rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Celem resortu jest złożenie w procesie legislacyjnym aktu prawnego, który, w kolejnych latach, będzie kształtował zasady nowoczesnego i bezpiecznego budownictwa hydrotechnicznego w Polsce.

Ministerstwo, kierując pismo do Izby, zaznaczyło, że doświadczenia branży w praktycznym stosowaniu prawa są dla prawodawcy cenną informacją zwrotną.

Mając powyższe na uwadze, zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazywanie uwag do obecnie obowiązujących przepisów wraz z propozycjami ich zmiany do dnia 26.02 br. drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Izba wskazuje, iż etap zbierania uwag i propozycji uległ wydłużeniu w stosunku do wcześniej wyznaczonego terminu (informacja na stronie Izby z dnia 2 stycznia 2020 r.).

Magdalena Borowczyk - Zalewska
główny specjalista ds. prawnych IGWP 

 

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, iż z dniem 6 lutego 2020 roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20.01.2020 r. w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi (Dz.U. z 2020 r. poz. 144).

Treść rozporządzenia wraz z załącznikami stanowiącymi wzory układów przekazywanych wyników pomiarów znajduje się [TUTAJ]

Zgodnie z art. 304 ust. 1 ustawy Prawo wodne: ”Podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym:

1) do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych albo organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego – w terminie do dnia 1 marca każdego roku za rok poprzedni;

2) do właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska:

a) w przypadku pomiarów ciągłych – w terminie 30 dni od dnia zakończenia półrocza, w którym pomiary zostały wykonane – za I półrocze oraz w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym pomiary zostały wykonane – za rok kalendarzowy,

b) w przypadku pomiarów okresowych wykonywanych częściej niż jeden raz w miesiącu – w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, w którym pomiary zostały wykonane,

c) w pozostałych przypadkach – w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiaru”.

Marcin Błędzki
główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Szanowni Państwo,

Ministerstwo  Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, skierowało do Izby Gospodarczej, "Wodociągi Polskie’’ w ramach  konsultacji rozpoczęcie procedury włączania kwalifikacji rynkowej – „Serwisowanie małych oczyszczalni ścieków” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W związku z powyższym zwracamy się z prośba o wyrażenie opinii, uwag na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do ZSK i przesłanie  w terminie do 26 lutego 2020r., w tym drogą elektroniczną, w formie edytowalnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Treść wniosku wraz z charakterystykę kwalifikacji TUTAJ. 

 adw. Paweł Sikorski

Szanowni Państwo,

W ramach realizacji zaktualizowanego Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, przewidzianego na lata 2019 – 2022, w Ministerstwie Cyfryzacji zainicjowany został przegląd aktów prawnych pod kątem zapewnienia domyślności cyfrowej procedur i usług oraz wprowadzenia dalszych ułatwień i zmniejszenia obciążeń prawnych.

  • W związku z powyższym  Ministerstwo zwróciło  się do IGWP z prośbą o pomoc w identyfikacji takich obszarów oraz:wskazanie procedur, które są realizowane lub prowadzone papierowo bądź, w których można wprowadzić ułatwienia albo zmniejszyć obciążenia prawne;
  • wskazanie przepisów, które wymagają zmian pod kątem umożliwienia cyfrowej realizacji procedur i budowy e-usług wraz z propozycjami nowego brzmienia tych przepisów.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie propozycji i przesłanie  ich w terminie do 13 lutego 2020r., w tym drogą elektroniczną, w formie edytowalnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

adw. Paweł Sikorski

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „ Wodociągi Polskie” informuje, iż dnia 30 stycznia 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 150 została opublikowana ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła możliwość korzystania z papierowej ewidencji odpadów.

Nowelizacja ustawy dopuszcza  równolegle prowadzenie ewidencji w BDO oraz w formie papierowej w okresie do 30 czerwca 2020 r., o ile przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK) w tej formie. W takim przypadku kierujący środkiem transportu, którym są transportowane odpady lub odpady komunalne, jest obowiązany posiadać w trakcie transportu sporządzoną w formie papierowej  odpowiednio KPO lub KPOK, albo ich kopie. Tak prowadzona ewidencja będzie jednak wymagać wprowadzenia  dokumentów wystawionych w formie papierowej do 30 czerwca2020 r. do systemu BDO najpóźniej do 31 lipca 2020 r.

Rozwiązanie zawarte w ustawie nie ogranicza możliwości działania przedsiębiorcom, którzy dostosowali już swoje działania do prowadzenia ewidencji w sposób elektroniczny, za pośrednictwem BDO.

Nowelizacja ustawy stanowi również, iż w sytuacji, w której następuje awaria systemu BDO w sposób uniemożliwiający sporządzanie dokumentów w formie elektronicznej, dopuszczalne jest wystawianie dokumentów ewidencji w formie papierowej lub elektronicznej poza systemem BDO, przez czas trwania awarii. W przypadku zastosowania formy papierowej przekazujący odpady jest zobowiązany  sporządzić KPO lub KPOK w odpowiedniej liczbie egzemplarzy dla każdego z posiadaczy odpadów - przekazującego odpady, każdego transportującego odpady oraz przejmującego odpady. W przypadku awarii kierujący środkiem transportu, którym są transportowane odpady lub odpady komunalne, jest obowiązany posiadać w trakcie transportu odpowiednio KPO lub jej kopię, lub KPOK  lub jej kopię, sporządzoną w formie papierowej.  O czasie trwania awarii systemu BDO administrator tego systemu jest zobowiązany poinformować poprzez zamieszczenie komunikatu w tym przedmiocie na swojej stronie BIP oraz na stronie internetowej rejestru  BDO umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta BDO, o ile jest to technicznie możliwe.

Po usunięciu awarii i przywróceniu funkcjonalności bazy należy  uzupełnić dokumentację w BDO nie później niż w terminie 30 dni od dnia ustania awarii.

Nowelizacja ustawy wprowadziła przesunięcie terminów w zakresie sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami.

I tak, określony przepisem art. 76 ust. 1 ustawy o odpadach termin na złożenie sprawozdań odpadowych, o których mowa w przepisach art. 73, art. 74a i art. 75 do dnia 15 marca każdego roku za rok poprzedni został przesunięty w odniesieniu do sprawozdań za 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

W przypadku awarii systemu BDO uniemożliwiającej złożenie sprawozdań odpadowych, o których mowa w przepisach art. 73, art. 74a i art. 75 w wyznaczonym ustawowo terminie, sprawozdania te składa się niezwłocznie po ustaniu awarii.  W takiej sytuacji administrator systemu BDO jest zobowiązany poinformować  o czasie trwania awarii poprzez zamieszczenie komunikatu w tym przedmiocie na swojej stronie BIP oraz na stronie internetowej rejestru  BDO umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta BDO, o ile jest to technicznie możliwe.

Analogiczne regulacje wprowadzono do sprawozdań składanych na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Gdy chodzi o terminy na złożenie sprawozdań, o których mowa w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wskazać należy, iż sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9n ust. 1 (składane przez podmioty odbierające odpady komunalne), art. 9na ust. 1 (składane przez podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych) i art. 9nb ust. 1 ustawy (inne podmioty zbierające odpady komunalne), przekazuje się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Natomiast sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9q ustawy (składane przez wójta dotyczące realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi), przekazuje się w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r., zaś sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9s ustawy (sprawozdania marszałka województwa dotyczące realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi), przekazuje się w terminie do dnia 31 października 2020 r.

W przypadku awarii systemu BDO uniemożliwiającej złożenie sprawozdań, o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9na ust. 1, art. 9nb ust. 1, art. 9q ust. 1 i art. 9s ust. 1, w wyznaczonym ustawowo terminie, sprawozdania te składa się niezwłocznie po ustaniu awarii. I odnośnie tej sytuacji  administrator systemu BDO  zamieszcza komunikat o czasie trwania awarii na swojej stronie BIP oraz na stronie internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta BDO, o ile jest to technicznie możliwe.

Ustawa weszła w życie z dniem 31 stycznia 2020 r., z tym że większość jej przepisów stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r., z wyłączeniem przepisów karnych. W konsekwencji oznacza to, że dodany przywołaną na wstępie nowelizacją ustawy o odpadach przepis art.236a, dotyczący możliwości prowadzenia papierowej ewidencji, stosuje się do prowadzenia ewidencji odpadów z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2020 r.

Magdalena Borowczyk - Zalewska
główny specjalista ds. prawnych IGWP 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.