Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw uchwalona przez Sejm RP

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw uchwalona przez Sejm RP

Na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2022 r. Sejm RP, po rozpatrzeniu poprawek Senatu, uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka zgłoszona przez Izbę do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków polegająca na skreśleniu art. 3 w całości, przyjęta przez Senat, nie została uwzględniona.

Na każdym etapie prac legislacyjnych Izba podkreślała, że zaproponowane zmiany stanowią nieuprawnioną, nieuzasadnioną i nadmierną ingerencję w sprawy należące do jednostek samorządu terytorialnego. W opinii Izby opiniowanie przez organ regulacyjny projektu wieloletniego planu rozwoju i modernizacji należy zdecydowanie i jednoznacznie ocenić negatywnie.

Sejm RP przyjął natomiast poprawkę zgłoszoną przez Izbę, polegającą na dodaniu wyrazów „wyrażonego w równoważnej liczbie mieszkańców” po wyrazie „aglomeracji” w art. 1 pkt 4 oraz art. 87a pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

Przebieg dotychczasowych prac nad ustawą znajdą Państwo po linkiem poniżej :

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2262

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu znajdziecie Państwo pod linkiem poniżej:

http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/2262_u/$file/2262_u.pdf

Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu.

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ