Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, iż na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ukazała się odpowiedź Piotra Dziedzica – podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację poselską nr 12443 posła Tomasza Piotra Nowaka w sprawie stosowania przepisów o podmiotach powiązanych w Jednolitym Pliku Kontrolnym.

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej wraz z Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie zaprasza przedstawicieli samorządów (gmin wiodących w aglomeracji) na spotkania konsultacyjne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko szóstej aktualizacji KPOŚK (VI AKPOŚK).

W dniu 3 listopada br. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. ( Dz.U. z 2020r., poz. 1931)

Jedną istotnych zmian z punktu widzenia sektora wod-kan jest regulacja zawarta w §24a.1 znowelizowanego rozporządzania, na mocy której jednostki organizacyjne wykonujące zadania o charakterze publicznym, (a zatem w katalogu którym znajdują się również przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne) winny kierować pracowników do pracy zdalnej.

W ust.2 ww. par. zawarto szereg wyjątków w przedmiocie kierowania pracowników do pracy zdalnej m.in. z ze względu na potrzeby jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Poniżej treść §24a.1.

"§24a.1. Do dnia 4 grudnia 2020r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury. Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art.3 ust.3–8 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz.1842).

2.Kierownik urzędu administracji publicznej, dyrektor generalny urzędu lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może wyłączyć z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej."

Poniżej, zamieszczony został plik PDF zawierający ww. Rozporządzenie RM zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Plik PDF do pobrania

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z upoważnienia Ministra, skierował do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w ramach konsultacji publicznych, projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem oraz przedłożenie ewentualnych uwag i propozycji zmian w terminie do 16 listopada 2020r. drogą elektroniczną w formie edytowalnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poniżej znajdą Państwo link do przedmiotowego projektu wraz z uzasadnieniem, oceną skutków regulacji oraz załącznikami.

Uwaga! W celu poprawnego otwarcia linku prosimy o kliknięcie prawym przyciskiem myszy w poniższy odnośnik, a następnie wybór z menu opcji "Otwórz link w nowej karcie" lub "Otwórz link w nowym oknie".

https://legislacja.gov.pl/projekt/12339906/katalog/12733898#12733898

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ informuje, że w dniu jutrzejszym na godzinę 9:30 zaplanowane zostało posiedzenie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w przedmiocie:

Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Utworzenie i funkcjonowanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” – referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Poniżej link do transmisji video posiedzeń Komisji

www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje.xsp#komisja

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Dnia 23 października Rada Europejska formalnie przyjęła stanowisko dotyczące nowej dyrektywy w sprawie wody przeznaczonej do spozycia

Bezpieczna i czysta woda pitna to podstawa. Cieszę się, że mogliśmy zaproponować aktualizację norm jakości wody, wprowadzić oparte na ryzyku podejście do monitorowania wody, poprawić informacje o jakości wody dostarczane konsumentom oraz poprawić dostęp do wody dla obywateli UE - powiedziała Svenja Schulze, federalny minister środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa jądrowego Niemiec, które prowadzą obecnie prezydencję Rady.

Zmiana dyrektywy przyświecała trzem celom:

- dostosowanie przepisów do nowych wyzwań poprzez aktualizację listy parametrów jakościowych,

- wdrożenie podejścia WHO do planów bezpieczeństwa wody,

- zwiększenie przejrzystości usług wodnych.

W stanowisku Rady podkreślono również rosnące zaniepokojenie wpływem substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, farmaceutyków i mikroplastiku na zdrowie ludzi poprzez wprowadzenie mechanizmu listy obserwacyjnej.

Przegląd jest bezpośrednim wynikiem pierwszej w historii udanej europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right2Water”. Komisja przyjęła swój wniosek w sprawie przekształcenia dyrektywy w sprawie wody pitnej w dniu 1 lutego 2018 r. Rada przyjęła stanowisko w sprawie wniosku w dniu 5 marca 2019 r. 18 grudnia 2019 r. doszło do wstępnego porozumienia między Radą a Parlamentem Europejskim, co zostało potwierdzone przez ambasadorów państw członkowskich UE 5 lutego 2020 r.

Stanowisko Rady zostanie teraz przekazane Parlamentowi Europejskiemu w celu ogłoszenia na posiedzeniu plenarnym PE. Kolejnym krokiem będzie głosowanie w Komisji ds. Środowiska PE, a następnie jako ostatni krok, głosowanie na posiedzeniu plenarnym PE. Parlament Europejski powinien zatwierdzić stanowisko Rady bez poprawek.

Dyrektywa wejdzie w życie 20 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Europejski sektor usług wodociągowych jest zadowolony z ostatecznego tekstu dyrektywy.

Będzie ona przyczyniać się do ochrony zdrowia ludzkiego poprzez aktualizację parametrów jakościowych zgodnie z zaleceniami WHO oraz opracowania unijnych wymagań higienicznych dla materiałów mających kontakt z wodą pitną. Umożliwi władzom i operatorom lepsze radzenie sobie z zagrożeniami dla zasobów wodnych dzięki wprowadzeniu obowiązkowego podejścia opartego na ryzyku. Dyrektywa usprawni informowanie obywateli o jakości wody pitnej i innych aspektach zaopatrzenia w wodę w celu zwiększenia zaufania konsumentów do wody wodociągowej i popularyzowania wody pitnej w miejscach publicznych.

Ostateczny tekst dyrektywy jest bardziej złożony w porównaniu z obecnymi przepisami, ponieważ różne terminy są związane z różnymi nowymi obowiązkami.

W nowej dyrektywie brakuje jednolitych definicji, które są podstawą niektórych obowiązków: może to zapewnić państwom członkowskim większą elastyczność w procesie wdrażania.

Szkoda jednak, że nie będzie automatycznego przeglądu zezwoleń na podstawie przepisów dotyczących chemikaliów (pestycydy, farmaceutyki) ani automatycznych ograniczeń na mocy REACH, jeśli wykryta zostanie substancja o wartości parametrycznej wyższej niż wartość orientacyjna. Ułatwiłoby to podejście do kontroli u źródła w odniesieniu do zanieczyszczeń zgodnie z Traktatami UE i art. 7 ust. 3 ramowej dyrektywy wodnej.

Nowa dyrektywa ustanowiła progi dla złożonej grupy substancji PFAS. Biorąc pod uwagę ich mobilność i trwałość, ich ilość w zasobach wodnych rośnie. Mając to na uwadze, EurEau wzywa decydentów do szybkiego wdrożenia ograniczeń w ramach REACH, zgodnie z zapowiedzią w Strategii zrównoważonego rozwoju w zakresie chemikaliów. EurEau zaleca odpowiednie i rozsądne wdrożenie norm jakości przez państwa członkowskie, biorąc pod uwagę techniczne rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem w przypadku substancji PFAS.

Nowa dyrektywa ma szansę znacznie przyczynić się do ochrony konsumentów i środowiska w nadchodzących latach, jeśli zostanie właściwie wdrożona i będzie wspierana przez państwa członkowskie.

Opracowała Klara Ramm na podstawie danych Rady i federacji EurEau

Zatwierdzanie dyrektywy wchodzi w ostatnią fazę. Powstał już ostateczny tekst angielski, który najprawdopodobniej bez zmian zostanie zatwierdzony przez COREPER (komitet stałych przedstawicieli krajów członkowskich Unii Europejskiej przy Radzie w Brukseli w randze ambasadorów oraz ich zastępców) w dniu 14 października. COREPER będzie rekomendować Radzie przyjęcie tekstu bez poprawek. Podczas gdy w marcu 2020 r. Rada osiągnęła porozumienie polityczne w sprawie jej stanowiska w pierwszym czytaniu, 23 października Rada zatwierdzi zapewne dyrektywę w pierwszym czytaniu, co oznacza, że Parlament przyjmie stanowisko we wczesnym drugim czytaniu na jednym z przyszłych posiedzeń plenarnych (listopad, może grudzień). Powstała już także ostateczna wersja polska dyrektywy.

W swoim ostatecznym stanowisku Rada podkreśla, że w wyniku konsultacji społecznych i ocenie sprawności i działania regulacyjnego (REFIT) dyrektywy 98/83 / WE 9 stało się jasne, że cztery jej obszary dają możliwość wprowadzenia ulepszeń. Aby zaradzić zidentyfikowanym niedociągnięciom, wniosek dotyczący przekształcenia skoncentrował się na aktualizacji standardów jakości wody, wprowadzeniu podejścia opartego na ryzyku, poprawie informacji o jakości wody dostarczanej konsumentom oraz poprawie dostępu do wody. Ponadto we wniosku określono również minimalne wymagania higieniczne dla materiałów mających kontakt z wodą pitną. Rada podkreśla także znaczenie uregulowania kwestii wycieków i pojawienia się nowych parametrów na liście obserwacyjnej (m.in. mikroplastik).

Z początkiem przyszłego roku powinny więc rozpocząć się prace nad implementacja dyrektywy do prawa krajowego. Oznacza to zmianę ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (...) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Klara Ramm,

ekspert IGWP

17 września Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie strategii dotyczącej farmaceutyków w środowisku. To ważna inicjatywa również dla naszej branży, gdyż farmaceutyki stanowią istotną grupę zanieczyszczeń zasobów wodnych. Prace nad dokumentem rozpoczęły się kilka lat temu, bardzo trudno było osiągnąć kompromis, szczególnie przy często sprzecznych interesach branży farmaceutycznej i środowisk ekologicznych.

Rezolucja przyjęta 671 głosami za, 15 przeciw i 10 wstrzymującymi się, wzywa unijne instytucje do podjęcia zdecydowanych działań, gdyż zanieczyszczenia farmaceutykami powodują długotrwałe szkody w ekosystemach, zmniejszają skuteczność leków oraz zwiększają odporność niektórych organizmów na antybiotyki.

Posłowie do PE pozytywnie przyjęli w 2019 roku komunikat Komisji w sprawie farmaceutyków, jednak zwracają uwagę na poważne opóźnienia w przedstawieniu przez KE szczegółów strategicznego podejścia i konkretnych działań. Wzywają także do ostrożniejszego stosowania leków, rozwoju bardziej ekologicznej produkcji i lepszego gospodarowania odpadami medycznymi w UE. Podkreślają, że produkty farmaceutyczne poważnie szkodzą ekosystemom. Mogą wpływać na zasoby wodne, ponieważ nie zawsze są skutecznie usuwane w oczyszczalniach ścieków. Pomimo w większości bardzo niskich stężeń istnieje ryzyko, że ich długofalowy wpływ na ludzi i środowisko może być niebezpieczny. Szczególny niepokój PE budzą substancje powodujące zaburzenia endokrynologiczne.

Według posłów jednym ze skutecznych rozwiązań może być poszukiwanie substancji mniej szkodliwych dla środowiska, a równie skutecznych w medycynie. W tym kontekście ważne jest, aby uczynić je bardziej biodegradowalnymi, nie obniżając jednocześnie ich skuteczności dla pacjentów.

Posłowie są także zaniepokojeni stale rosnącym średnim spożyciem leków na mieszkańca w UE, wzywają państwa członkowskie do wymiany najlepszych praktyk w zakresie ograniczania profilaktycznego stosowania antybiotyków i pozbywania się niewykorzystanych leków. Zachęcają lekarzy i weterynarzy do udzielania informacji, o tym jak należy postępować z niewykorzystanymi lekami.

Zdaniem posłów środki mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powinny obejmować nie tylko metody tzw. końca rury (skuteczne oczyszczanie ścieków), ale cały cykl życia leków, od projektowania i produkcji, aż po usuwanie i neutralizację.

Rezolucja jest pozytywnym sygnałem dla branży wod-kan, oby poszły za nią konkretne działania legislacyjne.

Klara Ramm

Źródło: Parlament Europejski

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej skierowało do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w ramach konsultacji publicznych, projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji (numer w wykazie prac: UD101).

Izba przedłożyła projekt Członkom Izby z prośbą o zapoznanie się oraz przedłożenie ewentualnych uwag i propozycji zmian w terminie do 08 września 2020r. drogą elektroniczną, także w formie edytowalnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Klimatu skierowało do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w ramach konsultacji publicznych, projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw ( numer z wykazu: UD 107)

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem oraz przedłożenie ewentualnych uwag i propozycji zmian w terminie do 21 sierpnia 2020r. drogą elektroniczną, także w formie edytowalnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W załączeniu znajdą Państwo przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem, oraz oceną skutków regulacji

Projekt ustawy do pobrania (PDF)

Uzasadnienie

OSR

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

    Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 +

    Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • 1