Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne – projekt rozporządzenia

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne – projekt rozporządzenia

Stanowisko IGWP dot. projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

Ministerstwo Infrastruktury zwróciło się do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” o przekazanie stanowiska dotyczącego projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Izba po zapoznaniu się z uwagami członków skierowała do Ministerstwa pismo, w którym zaakcentowała, iż przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne skalkulowały wysokość opłat za usługi wodne w formie opłat stałych na lata 2022 – 2024 na podstawie obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem poziomu dostępnych zasobów wód podziemnych oraz średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ). Porównując jednostkowe stawki opłat z § 15 z tymi z § 2 i 3 rozporządzenia widać, iż te pierwsze są wyższe odpowiednio od tych wykazanych w § 2 i 3. Proponowana zmiana przyczyni się zatem do wzrostu kosztów, które nie będą miały pokrycia w obowiązujących w przyszłości stawkach. W związku z powyższym dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych będzie to dodatkowe obciążenie finansowe wiążące się z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych, które nie zostały uwzględnione w taryfie.

Biorąc powyższe pod uwagę Izba zaproponowała następującą treść:

§15: „Do dnia 31 grudnia 2023 r. jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za pobór wód w formie opłaty stałej, z wyłączeniem jednostkowych stawek opłat za usługi wodne za pobór wód do celów wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej dla instalacji posiadających w dniu wejścia w życie ustawy ważne pozwolenia wodnoprawne albo pozwolenia zintegrowane w formie opłaty stałej, wynoszą: 1) za pobór wód podziemnych – 400 zł na dobę za 1 m 3 /s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód; 2) za pobór wód powierzchniowych – 200 zł na dobę za 1 m 3 /s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód”.

Poniżej zamieszczamy projekt rozporządzenia Rady Ministrów.


Marcin Błędzki
Główny specjalista ds. ekonomicznych

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ