Konsultacje nowelizacji ustawy Prawo wodne

Konsultacje nowelizacji ustawy Prawo wodne

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie” uprzejmie informuje, że  Ministerstwo Infrastruktury skierowało, m.in. do IGWP konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie UC112)

Jak wskazuje Projektodawca, w uzasadnieniu do projektu :

,,Projektowane zmiany mają przede wszystkim na celu:

1) realizację kamienia milowego odnoszącego się do monitorowania i kontroli indywidualnych systemów oczyszczania ścieków ujętego w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności,

w ramach reformy B3.1. „Wsparcie zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich” zawartego w celu B3. „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie degradacji środowiska”;

2) dostosowanie obowiązujących przepisów w celu spełnienia przez Polskę w pełni wymagań dyrektywy Rady 91/271/EWG;

3) doprecyzowanie procedur związanych z wyznaczaniem, zmianą lub likwidacją aglomeracji;

4) usprawnienie procedur związanych z krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych, w szczególności procedur sprawozdawczych, doprecyzowania zakresu sprawozdawczego;

5) zmiany w zakresie zgód wodnoprawnych w zakresie działań wymagających uzyskania zgody wodnoprawnej;

6) zapewnienie odpowiedniej jakości oczyszczania ścieków odprowadzanych taborem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, w zależności od wielkości

aglomeracji z której pochodzą;

7) wykonanie wniosku Najwyższej Izby Kontroli skierowanego do Prezesa Rady Ministrów przedstawionego w ramach kontroli pn. „Przestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu zasobami wodnymi w gminach turystycznych”, wniosku Najwyższej Izby Kontroli skierowanego do Ministra Infrastruktury przedstawionego w ramach kontroli pn. „Realizacja zadań dotyczących odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych przez wybrane gminy województwa opolskiego”, a także wniosków Najwyższej Izby Kontroli z kontroli pn. „Wykonywanie przez gminy woj. lubuskiego zadań w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków”;

8) ustanowienie administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie zobowiązań aglomeracji w zakresie ich dostosowania do wymogów dyrektywy 91/271/EWG;

9) uszczegółowienia i doprecyzowanie obowiązków gmin, w szczególności ewidencyjnych sprawozdawczych w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi i osadami ściekowymi;

10) wyodrębnienie osadów ściekowych w zakresie realizowanych przez gminy i przedsiębiorców obowiązków dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach, w szczególności w odniesieniu

do obowiązków sprawozdawczych;

11) doprecyzowanie i wyodrębnienie kwestii dotyczących osadów ściekowych, opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu osadów ściekowych z przydomowych

oczyszczalni ścieków, w zakresie obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku odnoszących się do właścicieli nieruchomości, gmin i przedsiębiorców prowadzących swoją działalność w tym zakresie;

12) doprecyzowanie zakresu i procedury przyjmowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (…)

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem oraz przedłożenie ewentualnych uwag i propozycji zmian w terminie do 10 stycznia 2022r. do godz. 12:00 drogą elektroniczną w formie edytowalnej na adres: konsultacje@igwp.org.pl

Poniżej znajdą Państwo link  do projektu :
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354905/katalog/12844833#12844833

Paweł Sikorski
Ekspert IGWP