Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultacje nowelizacji ustawy Prawo wodne

Konsultacje nowelizacji ustawy Prawo wodne

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie” uprzejmie informuje, że  Ministerstwo Infrastruktury skierowało, m.in. do IGWP konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie UC112)

Jak wskazuje Projektodawca, w uzasadnieniu do projektu :

,,Projektowane zmiany mają przede wszystkim na celu:

1) realizację kamienia milowego odnoszącego się do monitorowania i kontroli indywidualnych systemów oczyszczania ścieków ujętego w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności,

w ramach reformy B3.1. „Wsparcie zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich” zawartego w celu B3. „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie degradacji środowiska”;

2) dostosowanie obowiązujących przepisów w celu spełnienia przez Polskę w pełni wymagań dyrektywy Rady 91/271/EWG;

3) doprecyzowanie procedur związanych z wyznaczaniem, zmianą lub likwidacją aglomeracji;

4) usprawnienie procedur związanych z krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych, w szczególności procedur sprawozdawczych, doprecyzowania zakresu sprawozdawczego;

5) zmiany w zakresie zgód wodnoprawnych w zakresie działań wymagających uzyskania zgody wodnoprawnej;

6) zapewnienie odpowiedniej jakości oczyszczania ścieków odprowadzanych taborem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, w zależności od wielkości

aglomeracji z której pochodzą;

7) wykonanie wniosku Najwyższej Izby Kontroli skierowanego do Prezesa Rady Ministrów przedstawionego w ramach kontroli pn. „Przestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu zasobami wodnymi w gminach turystycznych”, wniosku Najwyższej Izby Kontroli skierowanego do Ministra Infrastruktury przedstawionego w ramach kontroli pn. „Realizacja zadań dotyczących odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych przez wybrane gminy województwa opolskiego”, a także wniosków Najwyższej Izby Kontroli z kontroli pn. „Wykonywanie przez gminy woj. lubuskiego zadań w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków”;

8) ustanowienie administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie zobowiązań aglomeracji w zakresie ich dostosowania do wymogów dyrektywy 91/271/EWG;

9) uszczegółowienia i doprecyzowanie obowiązków gmin, w szczególności ewidencyjnych sprawozdawczych w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi i osadami ściekowymi;

10) wyodrębnienie osadów ściekowych w zakresie realizowanych przez gminy i przedsiębiorców obowiązków dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach, w szczególności w odniesieniu

do obowiązków sprawozdawczych;

11) doprecyzowanie i wyodrębnienie kwestii dotyczących osadów ściekowych, opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu osadów ściekowych z przydomowych

oczyszczalni ścieków, w zakresie obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku odnoszących się do właścicieli nieruchomości, gmin i przedsiębiorców prowadzących swoją działalność w tym zakresie;

12) doprecyzowanie zakresu i procedury przyjmowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (…)

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem oraz przedłożenie ewentualnych uwag i propozycji zmian w terminie do 10 stycznia 2022r. do godz. 12:00 drogą elektroniczną w formie edytowalnej na adres: konsultacje@igwp.org.pl

Poniżej znajdą Państwo link  do projektu :
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354905/katalog/12844833#12844833

Paweł Sikorski
Ekspert IGWP