KONSULTACJE – projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu oceny wycieków wody w sieci wodociągowej za rok 2024 – prosimy o Państwa uwagi do 4 lipca 2023 r.

KONSULTACJE – projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu oceny wycieków wody w sieci wodociągowej za rok 2024 – prosimy o Państwa uwagi do 4 lipca 2023 r.

Szanowni Państwo,

do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” wpłynęło pismo Ministerstwa Infrastruktury w sprawie wstępnych konsultacji dot. projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu oceny wycieków wody w sieci wodociągowej za rok 2024  (wraz z uzasadnieniem oraz OSR) z uprzejmą prośbą o przekazanie uwag/opinii do załączonych dokumentów w terminie do 4 lipca 2023 r. na adres mailowy: konsultacje@igwp.org.pl.

Cel wydania aktu prawnego:

W dniu 12 stycznia 2021 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 435 z 23.12.2020, str. 1), zwana dalej: „dyrektywą (UE) 2020/2184”. Państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do dokonania transpozycji tej dyrektywy w ciągu 2 lat od dnia jej wejścia w życie, to jest do dnia 12 stycznia 2023 r.

Dyrektywa (UE) 2020/2184 stanowi wersję przekształconą dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 330 z 05.12.1998, str. 32 – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 90, z późn. zm.), zwanej dalej: „dyrektywą 98/83/WE”.

W wyniku rewizji dyrektywy 98/83/WE wprowadzone zostały nowe regulacje, które zobowiązują państwa członkowskie do wykonania oceny strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wielkości wycieków wody), przekazania KE wyników tej oceny oraz opracowania planów działania w celu ograniczenia strat wody.

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ