Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

W dniu 22 czerwca 2023 r. Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisję Nadzwyczajną do spraw Klimatu.
Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem ustawy został upoważniony senator Stanisław Gawłowski.

Projektowana ustawa zakłada przywrócenie gminie kompetencji w zakresie zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonych we wniosku przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. W myśl projektu rada gminy podejmie uchwałę o zatwierdzeniu taryf po uprzednim zweryfikowaniu wniosku przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Marszałek Senatu w dniu 21 lutego 2023 r. skierował projekt ustawy do:
─  Komisji Ustawodawczej,
─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
─  Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu,
─  Komisji Środowiska.

W dniu 26 kwietnia 2023 r. odbyło się połączone posiedzenie Komisji, którego przedmiotem było pierwsze czytanie projektu ustawy. Podczas tego posiedzenia Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” reprezentował Prezes Paweł Sikorski, członek Rady Izby Tomasz Breńko i Janusz Dawidziak oraz prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, ekspert Izby.

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ