Newsletter EurEau – Woda w UE, lipiec, sierpień 2022

Newsletter EurEau – Woda w UE, lipiec, sierpień 2022

Strategia Tekstylna UE

Strategia UE na rzecz tekstyliów w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym wspiera zasady, które prowadzą do ochrony zasobów wodnych poprzez redukcję emisji.

EurEau pozytywnie przyjmuje publikację Strategii. Naszemu sektorowi zależy na przekształceniu oczyszczalni ścieków komunalnych (UWWTP) w zakłady surowcowe. Można to osiągnąć tylko wtedy, gdy kontrola u źródła zabezpiecza przed przenikaniem do oczyszczalni niebezpiecznych substancji i mikroplastiku.  

Komentarz EurEau można znaleźć tutaj.

Platforma wymiany innowacji EurEau

EurEau jest w trakcie tworzenia otwartej Platformy Udostępniania Innowacji. To interaktywne forum dyskusyjne posłuży jako przestrzeń do dzielenia się innowacyjnymi pomysłami i rozwiązaniami problemów związanych z wodą. Zostanie uruchomiona jesienią.

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin

Komisja Europejska przyjęła wniosek ustawodawczy w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin. Wniosek jest pozytywnym krokiem w kierunku realizacji strategii Farm2Fork Zielonego Ładu, zawierając wiążące cele dotyczące ograniczenia i stosowania pestycydów. Zbiorniki wodne wykorzystywane do pozyskiwania wody pitnej są objęte definicją „obszarów wrażliwych”, gdzie stosowanie wszelkich pestycydów jest zakazane. Komunikat prasowy można znaleźć tutaj.

Rozporządzenie można znaleźć tutaj.

Rozporządzenie wprowadza cele ograniczenia stosowania pestycydów chemicznych o 50% do 2030 r.

Rozporządzenie SAIO

Parlament Europejski i Rada osiągnęły wstępne porozumienie w negocjacjach trójstronnych w sprawie rozporządzenia w sprawie statystyk dotyczących nakładów i produktów rolnych (SAIO).

Zgodnie porozumieniem państwa członkowskie będą musiały gromadzić zharmonizowane dane dotyczące stosowania pestycydów, rolnictwa ekologicznego i nawozów oraz stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych. Ponadto dane dotyczące pestycydów obejmą substancje czynne wprowadzane do obrotu i stosowane w działalności rolniczej według upraw i powierzchni poddanych obróbce. Uzgodniono również, że dane muszą być rozpowszechniane corocznie. Rozczarowuje jednak fakt, że pierwszy zestaw danych zostanie zebrany dopiero w 2026 r. i rozpowszechniony w 2028 r., a roczne gromadzenie danych rozpocznie się w 2028 r. (rozpowszechnianie w 2030 r.). Jest jednak mało prawdopodobne, aby uzgodnione rozporządzenie SAIO dostarczyło danych potrzebnych do zarządzania ryzykiem na mocy dyrektywy w sprawie wody pitnej. Więcej można znaleźć tutaj.

Dyrektywa INSPIRE

Komisja Europejska opublikowała końcową ocenę dyrektywy INSPIRE z 2007 r. Dyrektywa porządkuje kwestie udostępniania i wymiany między europejskimi organami publicznymi danych geoprzestrzennych dotyczących środowiska, w tym wspólnych standardów gromadzenia danych o wodach podziemnych, sieciach transportowych, użytkowaniu gruntów i temperaturze powietrza. Więcej tutaj.

Wartość usług ściekowych

EurEau opracowała drugą notatkę w sprawie wartości usług wodnych. Tym razem skoncentrowano się na usługach ściekowych. Zbyt często przywilej dostępu do usług wod-kan jest uważany za oczywisty. Zrozumienie wartości usług wodnych to budowanie świadomości o tym, że muszą być one skuteczne, wydajne, niezawodne, zrównoważone i dostępne dla wszystkich. Pełen tekst można znaleźć tutaj.

PFAS

Notatka EurEau o PFAS opisuje różne drogi zanieczyszczenia wody, powietrza, roślin i gleby przez te substancje. Pokazujemy, w jaki sposób tylko całkowity zakaz PFAS może pozwolić na włączenie osadów ściekowych do gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez zastosowanie w rolnictwie i spalanie, jednocześnie obejmując potencjał recyklingu składników odżywczych.

Pomoc Ukrainie

Wiele organizacji i przedsiębiorstw branżowych pomaga sektorowi wod-kan w Ukrainie. Wiosną tego roku DANVA i Danske Vandværker zwróciły się do duńskich dostawców wody z prośbą o pomoc w zapewnieniu dostępu do czystej wody pitnej dla obywateli Ukrainy. Zebrano kilkadziesiąt urządzeń, pompy, przetwornice częstotliwości, urządzenia spawalnicze, generatory. Ponadto producenci dostarczyli rury i armaturę.

Również organizacja Aqua Publica Europea zobowiązała się do zapewnienia zarówno pomocy humanitarnej dla narodu ukraińskiego, jak i wsparcia dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej w strefach wojennych. Do Ukrainy wysyłane są agregaty, narzędzia naprawcze, bukłaki na wodę. Przedsiębiorstwa wod-kan we współpracy z instytucjami humanitarnymi wysyłają pomoc humanitarną (żywność, pilna opieka zdrowotna, materiały edukacyjne, ciepłe ubrania…).

Organizacja Operators Without Borders organizuje długoterminową pomoc merytoryczną Zbiera finanse aby pomóc w odbudowie infrastruktury tam, gdzie to będzie możliwe.

EurEau przyjęła ukraińską organizację Ukrvodokanalekologiya do grona członków stowarzyszonych federacji. Chcemy wspierać przedsiębiorstwa wod-kan wiedzą i doświadczeniem.

Opracowała Klara Ramm, k.ramm@igwp.org.pl

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ