Newsletter EurEau – Woda w UE, marzec, kwiecień 2022

Newsletter EurEau – Woda w UE, marzec, kwiecień 2022

Ukraina

Członkowie EurEau mocno zaangażowali się pomoc Ukrainie. Z wieli krajów płynie pomoc nie tylko humanitarna, ale i techniczna. EurEau zapoznała się z aktywnością Izby w tej sprawie.

Europejski System Handlu Emisjami (ETS)

Projekt sprawozdania w sprawie ETS autorstwa Petera Liese, sprawozdawcy komisji ENVI, zawiera propozycję objęcia spalarni odpadów komunalnych systemem ETS. Może to powodować problemy przy współspalaniu osadów ściekowych z odpadami komunalnymi, więc EurEau nie popiera tego włączenia. Wymogi ETS powinny być ograniczone do spalania węgla kopalnego. Należy wykluczyć biogeniczny węgiel ze źródeł odnawialnych, takich jak osady ściekowe.

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych

EurEau z zadowoleniem przyjmuje publikację projektu dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych z dnia 4 kwietnia. Projekt proponuje lepszy dostęp do informacji o stosowanych chemikaliach i kładzie większy nacisk na kontrolę u źródła, z systemem zarządzania środowiskowego, który będzie koncentrował się w szczególności na substancjach niebezpiecznych. Z drugiej strony nie wspomina się o przepływie informacji do operatorów wody pitnej.

Portal dotyczący dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych

Dyrektywa ściekowa

Wspólne Centrum Badawcze KE (JRC) zorganizowało spotkanie w sprawie nadzoru kanalizacji. KE planuje opublikować propozycję nowej dyrektywy w lecie br.

Składniki odżywcze (nutrienty)

KE zaprosiła do dzielenia się informacjami w sprawie planu działania dotyczącego składników odżywczych. EurEau wzięła udział w konsultacjach. Reakcje różnych instytucji można przeczytać tutaj. Istniejące przepisy pomogły rozwiązać ten problem w ostatnich dziesięcioleciach. Zanieczyszczenie substancjami odżywczymi i niewydolność obiegu składników odżywczych wymagają jednak dodatkowych działań na szczeblu UE w celu poprawy bezpieczeństwa żywnościowego, ochrony zdrowia ludzkiego i zachowania ekosystemów.

Zrównoważone stosowanie pestycydów

Komisja Europejska przełożyła publikację rozporządzenia, zaplanowaną na 23 marca. Zapewne nastąpi to 22 czerwca. Carla Chiaretti z Sekretariatu EurEau uczestniczyła w 10. sympozjum, podczas którego francuska INRAE przedstawiła środki, jakie należy podjąć, aby do 2050 r. przejść na rolnictwo wolne od chemikaliów. Seminarium można obejrzeć tutaj.

Wspólna Polityka Rolna

Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski skrytykował większość krajowych planów strategicznych składanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) jako zbyt mało ambitnych i wymagających dostosowania i poprawy. Na przykład strategia „od pola do stołu” zakłada, że 25% gruntów będzie uprawianych ekologicznie do 2030 r. Ambicje państw członkowskich wynoszą tylko 18% do 2027 r.

Podsumowanie problemów zidentyfikowanych przez Komisję można znaleźć tutaj.

Komisarz Wojciechowski potwierdził ambicje środowiskowe polityki rolnej UE, w tym wolę wdrożenia strategii „z pola na widelec”.

Rozporządzenie w sprawie danych z rolnictwa SAIO

Negocjacje rozporządzenia w sprawie statystyk dotyczących nakładów i produkcji rolnej (SAIO) są na etapie rozmów trójstronnych. Kluczowymi kwestiami spornymi pozostaje częstotliwość zbierania danych, rodzaj zbieranych danych oraz publiczny dostęp do tych danych. Dostawcy wody muszą mieć dostęp do szczegółowych i aktualnych informacji w celu przeprowadzenia miarodajnej oceny ryzyka zgodnie z wymogami dyrektywy w sprawie wody pitnej.

EurEau jest jednym z 79 sygnatariuszy listu wysłanego do stron negocjacji w lutym, popierającego ambitną regulację.

SAIO ma na celu unowocześnienie statystyk rolniczych UE podejmowanych przez Komisję Europejską (Eurostat) w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi.

Mikroplastik

W czwartym kwartale 2022 r. Komisja ma zaproponować przepisy dotyczące niezamierzonego uwolnienia mikrodrobin plastiku, które mogą potencjalnie dotyczyć oznakowania, standaryzacji, certyfikacji i środków regulacyjnych dotyczących głównych źródeł, w tym cząstek zużywających się opon, włókien tekstylnych, granulek i farb. Są one również wymienione w opcjach strategicznych dotyczących wody i osadów w ramach dyrektywy ściekowej.

W ostatnich tygodniach odbyły się dwa spotkania z zainteresowanymi stronami w celu zebrania opinii na temat możliwych środków łagodzących. EurEau z zadowoleniem przyjmuje ewentualne włączenie systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz skupienie się na środkach kontroli u źródła.

Konsultacje społeczne trwają do 17 maja.

EurEau odpowiedziała na konsultacje w sprawie definicji tworzyw sztucznych.

Komisja Europejska opublikowała raport na temat mikrozanieczyszczeń w systemach wodnych, finansowany z 7. Programu Ramowego UE i Horyzontu 2020.

Komisja z Wspólnym Centrum Badawczym opracowują metodę analityczną pomiaru mikroplastiku, z myślą o ewentualnym włączeniu mikrodrobin plastiku na listę obserwacyjną w ramach dyrektywy 2020/2184 (jakość wody do picia).

Tekstylia

Komisja opublikowała strategię w sprawie tekstyliów. Jeśli zostanie wdrożona, może zmniejszyć ładunek zanieczyszczeń w ściekach poprzez stopniowe wycofywanie niebezpiecznych chemikaliów oraz ograniczyć uwalnianie mikrowłókien.

Mikroplastik uwalniany z tekstyliów przedostaje się do oczyszczalni ścieków, a później do środowiska. Środki kontroli u źródła mające na celu zapobieganie wprowadzaniu mikroplastiku do obiegu są najbardziej skuteczne oraz mają kluczowe znaczenie dla realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym.

EurEau wzięła udział w konsultacjach mapy drogowej. Notatkę informacyjną na temat mikrodrobin plastiku i wody można znaleźć tutaj.

PFAS

Po posiedzeniu Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, ECHA (Europejska Agencja Chemikaliów) rozpoczęła konsultacje społeczne w sprawie ograniczenia stosowania PFAS w pianach gaśniczych. EurEau wezwała do uwzględnienia związanych z tym kosztów dla operatorów wodnych w raporcie dotyczącym ograniczeń, podkreśliła potrzebę stosowania zasady „zanieczyszczający płaci”. EurEau opowiada się za całkowitym zakazem stosowania tych „nieśmiertelnych” chemikaliów w celu ochrony zdrowia publicznego i środowiska.

Konsultacje ECHA potrwają do 23 września 2022 r. ECHA zorganizowała również internetową sesję informacyjną, aby wyjaśnić proces wprowadzania ograniczeń.

Trwa kampania komunikacyjna EurEau na temat PFAS, skierowana do decydentów. Można ją śledzić i udostępniać na Twitterze, LinkedIn, Instagramie i Facebooku, a także czytać wiadomości tutaj.

Environmental Sciences Europe opublikowało raport pt. Kontrolowanie trwałych, mobilnych i toksycznych (PMT) oraz bardzo trwałych i bardzo mobilnych (vPvM) substancji w celu ochrony zasobów wodnych: strategie z różnych perspektyw.

Dyrektywy w sprawie energii

8 marca Komisja opublikowała REPowerEU – plan zmniejszenia uzależnienia UE od rosyjskich paliw kopalnych. Reakcję EurEau można znaleźć tutaj.

W Parlamencie opublikowano projekt sprawozdania ITRE oraz poprawki dotyczące dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED). W raporcie istnieje ogólna i pozytywna tendencja do rozszerzania oceny efektywności kosztowej efektywności energetycznej o poziom systemu energetycznego oraz o skutki klimatyczne. Główną zmianą jest propozycja obniżenia progu stosowania audytów energetycznych i systemów zarządzania energią.

Nowa dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED) proponuje zasady, aby UE osiągnęła cel 40% odnawialnych źródeł energii do 2030 r., podczas gdy dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (EED) wzywa do oszczędności energii dla sektora publicznego i audytów energetycznych w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 55 %.

Taksonomia

Taksonomia UE jest systemem klasyfikacji ustanawiającym wykaz działalności gospodarczej zrównoważonej środowiskowo. Mogłaby odegrać ważną rolę we wspieraniu UE w zwiększaniu zrównoważonych inwestycji i wdrażaniu europejskiego Zielonego Ładu.

Platforma Zrównoważonego Finansowania opublikowała raport Taxonomy Four wraz z załącznikiem. Na podstawie tego raportu Komisja Europejska (DG FISMA) opracuje projekt aktu delegowanego.

Raport na temat taksonomii społecznej został opublikowany pod koniec lutego.

Zero Zanieczyszczeń

Plan działania Zero Zanieczyszczeń stanowi wytyczne zapobiegania zanieczyszczeniom i włączania tego celu do głównego nurtu wszystkich stosownych polityk UE. Ma także na celu przyspieszenie wdrażania odpowiedniego prawodawstwa UE i identyfikację ewentualnych luk.

Eco-Design

EurEau odpowiedziała na mapę drogową dyrektywy w sprawie ekoprojektu dotyczącego pomp wodnych. Dyrektywa zapewnia spójne przepisy dotyczące poprawy efektywności środowiskowej produktów, takich jak urządzenia gospodarstwa domowego, technologie informacyjno-komunikacyjne. Określa minimalne obowiązkowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej tych produktów.

Dyrektywa w sprawie niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS

Dyrektywa RoHS określa przepisy UE ograniczające stosowanie niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w celu ochrony środowiska i zdrowia publicznego. Niektóre zastosowania mające znaczenie dla sektora wodnego, takie jak rtęć w lampach dezynfekcyjnych UV, są dozwolone dzięki tymczasowym zwolnieniom.

W odpowiedzi na konsultacje mapy drogowej EurEau wezwała do wyjaśnienia zakresu i definicji dyrektywy.

Komisja rozpoczęła konsultacje społeczne.

Rozporządzenie dotyczące rtęci

EurEau odpowiedziała na konsultacje społeczne dotyczące rozporządzenia w sprawie rtęci. Sektor wod-kan wzywa do zakazu stosowania amalgamatu dentystycznego, aby obniżyć poziom rtęci w osadach ściekowych i umożliwić jego ponowne wykorzystanie.

Status końca odpadów

Wspólne Centrum Badawcze Komisji opublikowało raport określający priorytetową listę materiałów w celu uzyskania statusu końca odpadu (end-of-waste). Niestety nie wybrano żadnego materiału ze strumieni oczyszczania ścieków, głównie z powodu braku danych.

Informacje opracowane przez EurEau można znaleźć tutaj.

Opracowała Klara Ramm, k.ramm@igwp.org.pl

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ