Newsletter EurEau – Woda w UE, październik 2021

Newsletter EurEau – Woda w UE, październik 2021

Przedstawiamy najnowszy newsletter EurEau – Woda w UE za październik 2021. EurEau to Europejska Federacja Krajowych Stowarzyszeń Usług Wodnych, do której należy Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie”.

COP 26.

Światowi przywódcy spotykają się w Glasgow, aby zdecydować, jak radzić sobie ze zmianami klimatu. Potrzebujemy działań, a nie słów. O oczekiwaniach sektora można przeczytać tutaj.

Podcasy EurEau – sezon 2

Caroline Greene – Manager komunikacji EurEau nagrywa kolejne podcasty z ekspertami EurEau. Można ich słuchać tutaj

Woda.Miasto.Jakość życia

We Wrocławiu w trybie hybrydowym odbyła się konferencja Woda.Miasto.Jakość.życia. Wzięło w niej udział dwoje przedstawicieli EurEau. Claudia Castell-Exner mówiła o wyzwaniach stojących dziś przed miastami, podkreślając, że podnoszenie wartości usług wodnych daje możliwość sprostania rosnącym wymaganiom i zmianom klimatu. Oliver Loebel, sekretarz generalny EurEau, mówił o potrzebie przyjęcia podejścia opartego na pełnym cyklu życia w przypadku mikrozanieczyszczeń, z zasadą ostrożności i kontrolą u źródła jako punktami wyjścia. Więcej o konferencji oraz nagranie można znaleźć tutaj.

Plan pracy Komisji Europejskiej

Plan pracy został opublikowany i znajduje się tutaj.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony pracowników przed azbestem

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie ochrony pracowników przed azbestem, uznając, że istnieje ryzyko zdrowotne przy kontakcie z tym materiałem. Zalecenia są niewiążące, ale zawierają odniesienie do zasady ostrożności i dodatkowego monitoringu wody na poziomie krajowym. Niewykluczone, że fundusz odbudowy będzie mógł być wykorzystywany również do wymiany rur azbestowych. Komisja zaproponuje środki ochrony pracowników.

Dyrektywa ściekowa: spotkanie interesariuszy

W dniu 26 października Komisja Europejska zorganizowała spotkanie interesariuszy na temat dyrektywy ściekowej.

Warianty związane z usługami oczyszczania ścieków dotyczyły trzech podstawowych tematów:

  • Infrastruktura funkcjonująca poza podstawowymi usługami: systemy indywidualne (np. oczyszczalnie przydomowe, zbiorniki bezodpływowe), małe aglomeracje, obszary wrażliwe, przelewy burzowe, zanieczyszczenia przemysłowe;
  • Nowe wyzwania: mikrozanieczyszczenia, gospodarka o obiegu zamkniętym, rosnąca rola ekologii, energetyka, emisje;
  • Zarządzanie, nowoczesne narzędzia m.in. systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta, planowania inwestycji, rozwiązań dla osób będących w trudnej sytuacji.

Dyrektywa w sprawie osadów ściekowych

W programie prac Komisji Europejskiej nie ma propozycji dotyczącej dyrektywy. Jednak po spotkaniu ze stałą reprezentacją Francji w celu omówienia kolejnych priorytetów prezydencji UE, EurEau otrzymała potwierdzenie, że przegląd dyrektywy osadowej jest oczekiwany na początku 2022 roku.

Dyrektywa w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów (SUD)

Rewizja SUD jest oczekiwana na początku 2022 r. Zmiana ma na celu poprawę ochrony zasobów wody pitnej (art. 11) i będzie powiązana z 50-procentowym ograniczeniem stosowania pestycydów w strategii „z pola na widelec” (F2F). Będzie również zobowiązywać do popularyzowania wiedzy na temat produktów do zwalczania szkodników.

Strategia „z pola na widelec” F2F

Pomimo znacznych nacisków sceptyków, na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego przyjęto ambitne sprawozdanie w sprawie strategii F2F. Chociaż nie jest ono wiążące, jednak manifestuje szerokie poparcie dla rygorystycznych wniosków Komisji dotyczących osiągnięcia spójności między strategią a celami Zielonego Ładu. Posłowie wzywają również do poprawy dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów i poparcia wiążących celów redukcji stosowania pestycydów i antybiotyków oraz ograniczania strat składników odżywczych.

EurEau skontaktowała się ze wszystkimi eurodeputowanymi przed głosowaniem w celu poparcia projektu sprawozdania. Reakcję EurEau można znaleźć tutaj.

Ochrona środowiska morskiego

EurEau wzięła udział w konsultacjach ramowej dyrektywy w sprawie strategii morskiej”. Reakcję federacji można znaleźć tutaj.

Dyrektywa w sprawie produktów z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku

Dyrektywa w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku ma na celu ograniczenie uwalniania niektórych elementów z tworzyw sztucznych do środowiska. Uzgodniony tekst dyrektywy nie precyzuje, czy infrastruktura ściekowa jest objęta systemem rozszerzonej odpowiedzialności producenta w celu pokrycia kosztów zbierania, transportu i przetwarzania niektórych odpadów, w tym chusteczek nawilżanych (art. 8 ust. 3 lit. b)). Komisja Europejska opracowuje dokument zawierający wytyczne dotyczące obliczania tych kosztów. EurEau przedłożyła szczegółowy dokument zawierający informacje z 16 krajów członkowskich.

Tworzywa biodegradowalne

Komisja Europejska zamierza sporządzić komunikat zawierający zasady znakowania tworzyw pochodzenia biologicznego, biodegradowalnych i kompostowalnych. W odpowiedzi na plan działania Komisji Europejskiej EurEau popiera inicjatywę, ale domaga się wprowadzenia obowiązkowych etykiet „nie spłukiwać w toalecie”.

PFAS

Pojawiają się kolejne publikacje i akty prawne dotyczące PFAS:

EurEau planuje spotkanie z Europejską Agencją Chemiczną ECHA na temat analizy społeczno-ekonomicznej oraz możliwych do wprowadzenia ograniczeń REACH dla PFAS.

Zmiana prawa farmaceutycznego

Konsultacje społeczne dotyczące ustawodawstwa farmaceutycznego trwają do 21 grudnia.

W Parlamencie Europejskim przyjęto sprawozdanie z inicjatywy komisji ENVI, zawierające 27 poprawek kompromisowych dotyczących środowiskowych aspektów produktów farmaceutycznych.

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych

Propozycja zapisów jest spodziewana na początku 2022 roku.

Dokument przedstawiający stanowisko EurEau w sprawie zrzutów przemysłowych znajduje się na końcowym etapie konsultacji wewnętrznych. Operatorzy komunalnych systemów ściekowych muszą mieć prawo do uzyskania pełnej informacji o ściekach przemysłowych trafiających do ich sieci.

Zrzuty ścieków przemysłowych do kanalizacji są regulowane przez dyrektywę ściekową i dyrektywę w sprawie emisji przemysłowych, które są w trakcie rewizji.

Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP)

KE rozpoczęła konsultacje społeczne rozporządzenia CLP, którego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, a także swobodnego przepływu substancji i mieszanin. Komisja powinna zaproponować ostateczna treść w II kwartale 2022 roku.

EurEau uczestniczyła w konsultacjach zainicjowanych przez CARACAL, grupę ekspertów, która doradza Komisji Europejskiej w zakresie rozporządzeń REACH i CLP w sprawie kryteriów dla substancji, które są trwałe, mobilne, toksyczne, bioakumulacyjne. Jednym z istotnych kryteriów jest kryterium mobilności.

Dyrektywy w sprawie energii odnawialnej i w sprawie efektywności Energetycznej

Chociaż sektor wodny nie jest objęty konkretnymi celami na 2030 r. i w zakresie osiągania neutralności klimatycznej do 2050 r., pakiet Fit-for-55 jest dla nas bardzo istotny. Szczególnym wyzwaniem są dyrektywy energetyczne.

Wniosek Komisji zawiera wymóg, aby przedsiębiorstwa/obiekty zużywające określoną ilość energii (powyżej 100 TJ) posiadały system zarządzania energią. Może to oznaczać, że oczyszczalnie o wydajności powyżej 500 000 RLM będą objęte tym obowiązkiem. Więcej szczegółów i wyjaśnień wymaga także znaczenie celu oszczędności energii dla sektora publicznego o 19% do 2030 roku.

Dyrektywa w sprawie odporności podmiotów krytycznych

Komisja LIBE Parlamentu Europejskiego przyjęła sprawozdanie dotyczące dyrektywy w sprawie odporności podmiotów krytycznych (CERD). Parlament chce wzmocnić jej spójność z dyrektywą NIS2 i ułatwić dostęp kluczowych podmiotów, (w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw), do środków wsparcia.

Sprawozdanie to zostanie wykorzystane do negocjacji z Radą (państwa członkowskie) w celu uzgodnienia ostatecznej treści dyrektywy.

EurEau powstrzymała się od wszelkich działań lobbingowych ze względu na brak konsensusu wśród członków federacji w sprawie włączenia usług wodnych do zakresu dyrektywy.

Misje w ramach programu „Horyzont Europa”

Komisja przyjęła komunikat, który oficjalnie zainicjował 5 misji w ramach programu „Horyzont Europa”.

Misje są nowym instrumentem polityki UE w zakresie badań naukowych i innowacji, mającym na celu rozwiązanie złożonych problemów społecznych, wyznaczając konkretne cele w określonym terminie (2030 r.). Obejmują one następujące obszary, ściśle związane ze środowiskiem i wodą:

~ Walka z rakiem

~ Adaptacja do zmian klimatu

~ Ochrona i restauracja oceanu, mórz i wód (Plan realizacji tej misji można znaleźć tutaj.)

~ Uczynienie miast neutralnymi dla klimatu

~ Zapewnienie zdrowej gleby i żywności.

Celem misji jest propagowanie wiedzy i zachęcanie do udziału w projektach w ramach Horyzontu Europa, ale także angażowanie ludzi w ramach współpracy i nauki obywatelskiej.

Poza projektami w zakresie badań naukowych i innowacji obejmują one środki polityczne i inicjatywy ustawodawcze. Misje będą bezpośrednio wspierać priorytety UE, takie jak Europejski Zielony Ład. Poza działaniami rządowymi na wszystkich poziomach geograficznych w misje zaangażowane będą inne podmioty z sektora prywatnego, uczelni, a także zainteresowani mieszkańcy.

Więcej o misjach można znaleźć tutaj.

Klara Ramm jest członkiem zarządu misji „Ochrona i restauracja oceanu, mórz i wód” (Restore our Ocean and Water).

Raport Komisji na temat aktualnych praktyk w zakresie zarządzania powodzią

Komisja Europejska opublikowała raport „Current Practice in Flood Risk Management”.

W badaniu zidentyfikowano i zaprezentowano 34 praktyki z 15 państw członkowskich dotyczące aspektów zarządzania ryzykiem powodziowym, które mogą stać się wzorem do naśladowania.

Raport EEA na temat trendów i prognoz w Europie 2021

Raport EEA na temat trendów i prognoz w Europie jest dostępny tutaj.

Raport UNESCO o wycenie wody

UNESCO opublikowało raport zatytułowany „Wartość wody”. Wykracza on poza usługi wod-kan, ale zawiera szereg ciekawych przesłań.

Mikroplastik

OECD opublikowała szczegółowy raport na temat kwantyfikacji, ścieżek i środków łagodzących skutki przedostawania się mikroplastiku do środowiska. Koncentruje się na niezamierzonym uwalnianiu drobin z opon i tekstyliów. OECD  wspiera koncepcję EPR.

Projekt Co-UDlabs

Co-UDlabs to projekt Horyzontu2020 uruchomiony na początku roku. Skupia europejską infrastrukturę badawczą skoncentrowaną na tematyce kanalizacji w miastach. EurEau należy do rady doradczej projektu. Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na temat szkoleń, współpracy międzynarodowej, programu badawczego, wyników, zaproszeń na wydarzenia itd., proszone są o wypełnienie formularza kontaktowego.

Kampania „wartość usług wodociągowych”

W listopadzie EurEau rozpoczyna kampanię mającą na celu zachęcenie decydentów do zainteresowania się wartością usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Zachęcamy do śledzenia mediów społecznościowych: Twitter, LinkedIn, Instagram i Facebook.

Opracowała Klara Ramm, k.ramm@igwp.org.pl

Wszystkie wcześniejsze newslettery EurEau znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:

https://www.igwp.org.pl/category/wspolpraca/