Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ

Newsletter „Woda w UE” – Luty 2023

Newsletter „Woda w UE” – Luty 2023

Dyrektywa ściekowa

Trwają prace Parlamentu Europejskiego i Rady nad propozycją tekstu opublikowanego w październiku 2022 roku przez Komisję Europejską. EurEau opracowała dla Parlamentu Europejskiego propozycje poprawek do dyrektywy.

Izba pracuje nad tekstem w ramach zespołu ekspertów. Zostało przygotowane stanowisko sektora polskiego.

Rozporządzenie w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów

Sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego Sarah Wiener (Greens/EFA, Austria) opublikowała w lutym raport na temat proponowanych przepisów, podkreślając, że zasoby wodne powinny być lepiej chronione, a zanieczyszczający powinni być odpowiedzialni finansowo za wszelkie szkody wyrządzone w środowisku. Więcej można znaleźć tutaj.

Trwają dyskusje na temat terminu raportu parlamentarnej komisji AGRI. Komisja musi potwierdzić wezwanie Rady do dostarczenia dodatkowych danych na temat wpływu ich propozycji na bezpieczeństwo żywnościowe. Stanowisko EurEau można przeczytać tutaj.

Zdrowie gleby

Dostępne jest ostateczne sprawozdanie podsumowujące po okresie konsultacji. Wniosek Komisji dotyczący ustawy o zdrowiu gleby ma zostać przedstawiony w czerwcu.

Zmiany w Ramowej Dyrektywie Wodnej

Sprawozdawca Komisji ENVI Parlamentu Europejskiego Milan Brglez (S&D, Słowenia) w sprawie dyrektywy zmieniającej Ramową Dyrektywę Wodną, dyrektywę w sprawie środowiskowych norm jakości oraz dyrektywę w sprawie wód podziemnych, opublikował sprawozdanie na temat proponowanych przepisów, wprowadzając poprawki mające na celu zastosowanie systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta w celu pokrycia kosztów monitorowania. Można się z nim zapoznać tutaj.

EurEau opublikowała stanowisko w sprawie propozycji Komisji. Federacja popiera rozszerzenie listy substancji priorytetowych, ponieważ surowsze normy jakości (EQS) powinny prowadzić do lepszej ochrony zasobów wodnych. Kontrola u źródła powinna mieć wyraźny priorytet we wszystkich trzech dyrektywach. Konieczne jest także zwiększenie spójności z innymi regulacjami (m.in. REACH, pharma, emisje przemysłowe, środki ochrony roślin, woda pitna, ścieki) w celu rozwiązania problemu zanieczyszczeń.

Wnioski dotyczące ograniczenia PFAS

W lutym Europejska Agencja Chemiczna (ECHA) opublikowała propozycję uniwersalnego ograniczenia PFAS. W ograniczeniu proponuje się zakazy oraz czasowe odstępstwa dla niektórych zastosowań przemysłowych.

Branża wodociągowa stoi na stanowisku, że tylko pełny zakaz zapewni ochronę zasobów wodnych przed skażeniem.

EurEau pozytywnie przyjmuje propozycję ECHA dotyczącą ograniczenia obejmującego ponad 10 000 substancji per- i polifluoroalkilowych, jednak docelowo domaga się całkowitego zakazu. Więcej można znaleźć tutaj.

Równolegle ECHA wprowadza ostatnie poprawki do propozycji ograniczeń dla PFAS w pianach gaśniczych. Choć jest to krok w dobrym kierunku, okresy przejściowe są zbyt długie, a zasada “zanieczyszczający płaci” nie została wdrożona.

Francuska redakcja Le Monde opublikowała raport na temat rozprzestrzeniania się PFAS w Europie. Więcej można przeczytać tutaj (po francusku).

Raport o katastrofie na Odrze

Komisja Europejska i Europejska Agencja Środowiska opublikowały sprawozdanie na temat ubiegłorocznej katastrofy ekologicznej w rzece Odrze, gdzie 360 ton ryb zostało zabitych przez toksyczny zakwit glonów. Zawarte w nim wnioski potwierdzają potrzebę restrykcyjnych zapisów w kontekście trwającej rewizji dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED). Więcej można znaleźć tutaj.

Blue Deal

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, jeden z organów doradczych UE, wystąpił z inicjatywą zaproponowania Błękitnego Ładu. Inicjatywa ta powinna uczynić wodę centralnym elementem polityki UE. Na październik 2023 r. planowana jest konferencja, na której zostanie przedstawiona ostateczna propozycja.

Dyrektywa kąpieliskowa

Dostępny jest końcowy raport podsumowujący konsultacje dyrektywy.

Substancje zaburzające gospodarkę hormonalną

Trwają prace nad przyjęciem klas zagrożenia dotyczących substancji zaburzających gospodarkę hormonalną. Szwedzka prezydencja Rady zwróciła się do państw członkowskich o potwierdzenie braku sprzeciwu wobec aktu delegowanego Komisji Europejskiej z grudnia 2022 r.

Plan przemysłowy w zakresie zielonego ładu.

Komisja przedstawiła plan przemysłowy w zakresie Zielonego Ładu, który ma na celu zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu dążącego do zerowego zużycia energii netto oraz wsparcie szybkiego przejścia do neutralności klimatycznej. Plan ma na celu zapewnienie sprzyjających warunków dla zwiększenia zdolności produkcyjnych UE w zakresie technologii i produktów nieobciążających klimatu.

Nowe stanowiska EurEau

EurEau pozytywnie przyjmuje wniosek Komisji Europejskiej dotyczący dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Stanowisko EurEau można znaleźć tutaj.

Z kolei stanowisko w sprawie rozszerzenia wykazów Środowiskowych Norm Jakości (EQS) jako warunku zapewnienia konsumentom bezpiecznych i przystępnych cenowo usług w można znaleźć tutaj.

Opracowała Klara Ramm