Newsletter “Woda w UE” – marzec 2024

Newsletter “Woda w UE” – marzec 2024

Islandzka organizacja Samorka dołącza EurEau

Samorka – stowarzyszenie islandzkiego przemysłu elektroenergetycznego, ciepłowniczego, wodociągów i kanalizacji na Islandii wraca do EurEau. Jest trzydziestym ósmym stowarzyszeniem członkowskim EurEau, rozszerzającym zasięg federacji na 33 kraje w Europie.

Inicjatywa na rzecz odporności wodnej

W dniu 12 marca do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen wysłano list podpisany przez koalicję zainteresowanych stron, wzywający UE do opublikowania Inicjatywy na rzecz odporności wodnej.

Koalicja podkreśla, że w wyniku rosnącej presji na zasoby słodkiej wody na kontynencie, spotęgowanej przez skutki zmian klimatu konieczne jest wzmacnianie odporności europejskiego społeczeństwa. Woda stanowi kluczowy element zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego. Więcej można znaleźć tutaj.

W tym samym czasie Komisja opublikowała komunikat w sprawie zagrożeń klimatycznych w UE. Reakcję sektora na tę decyzję można przeczytać tutaj.

Wspólna Polityka Rolna

Bez żadnej oceny skutków Komisja ogłosiła wniosek dotyczący osłabienia lub uczynienia dobrowolnymi kilku „dobrych warunków rolnych zgodnych z ochroną środowiska” w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Ponadto Komisja zaproponowała, aby państwa członkowskie nie musiały już dostosowywać planów strategicznych WPR do najnowszych polityk ochrony środowiska.

Przedstawiciele sektora wod-kan podkreślają, że to posunięcie jeszcze bardziej osłabi ochronę zasobów wody pitnej przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z rolnictwa. Organizacja konsumencka BEUC i organizacje pozarządowe wezwały Parlament Europejski do sprzeciwienia się propozycjom Komisji. Nie jest jasne, czy takie głosowanie się odbędzie.

Dyrektywa Azotanowa

Celem dyrektywy jest ochrona wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego Komisja rozpoczęła ocenę tego aktu prawnego poprzez zaproszenie do składania uwag i konsultacje społeczne. EurEau wzięła udział w konsultacjach.

Dyrektywa w sprawie monitorowania gleby

Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego przyjęła sprawozdanie zatwierdzając istotne poprawki mające na celu wzmocnienie tekstu zaproponowanego przez Komisję Europejską. Pozytywne jest wymaganie od państw członkowskich poprawy stanu gleby (a nie tylko jego monitorowania), włączając monitoring PFAS we wszystkich glebach, uwzględnienia substancji priorytetowych wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej. Przy wyborze zanieczyszczeń organicznych do monitorowania konieczne jest wzięcie pod uwagę parametrów dotyczących wody oraz nadania priorytetu ochrony obszarom poboru wody pitnej.

Tekst zostanie poddany głosowaniu na posiedzeniu plenarnym w kwietniu.

Mikroplastik i kształtki w oczyszczalni ścieków

Sprawozdanie komisji ENVI Parlamentu w sprawie wniosku KE dotyczącegozapobiegania stratom peletów w celu ograniczenia mikroplastiku zostało poddane głosowaniu i przyjęte 19 marca. Głosowanie na posiedzeniu plenarnym zaplanowano na 22 kwietnia 2024 r.

Tekstylia

Komisja dokonuje przeglądu rozporządzenia w sprawie etykietowania wyrobów włókienniczych. W reakcji na konsultacje społeczne EurEau podkreśliła potrzebę umieszczania na etykietach informacji o obecności substancji niebezpiecznych (PFAS, biocydy) oraz generowaniu drobin tworzyw (kłaczków). KE przygotowuje badanie kontekstowe w celu ustalenia wymogów dotyczących ekoprojektu (ekologiczne zamówienia publiczne, oznakowanie ekologiczne) dla odzieży (termin: 25.04.2024). Daje to możliwość wykluczenia z rynku produktów najbardziej szkodliwych dla środowiska.

PFAS

Podczas gdy Europejska Agencja Chemiczna (ECHA) kontynuuje prace nad propozycją dotyczącą ograniczeń dla PFAS, rośnie na nią presja ze strony niektórych gałęzi przemysłu, aby porzuciła ten proces. EurEau aktywna jest w działaniach wspierających ECHA.

Prawo przywracania przyrody

Państwa członkowskie nie są w stanie znaleźć większości dla przyjęcia tej sztandarowej inicjatywy Zielonego Ładu. Niestety w Parlamencie Europejskim zostało już znacznie osłabione w porównaniu z pierwotnym wnioskiem Komisji. Zdrowe przestrzenie naturalne są podstawowym warunkiem ochrony zasobów wody pitnej. Dlatego sektor nie akceptuje niechęci polityków do przywracania zniszczonych biotopów.

Farmaceutyki

Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego przyjęła wszystkie poprawki kompromisowe zgłoszone do głosowania. W kwestiach środowiskowych teksty (dyrektywa i rozporządzenie) przyjęte przez ENVI w dużej mierze popierają wniosek Komisji, który sektor wod-kan wspierał od początku.

Emisje Przemysłowe

Na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego zatwierdzono wyniki rozmów trójstronnych bez poprawek. Ostatnim krokiem jest głosowanie w Radzie, prawdopodobnie w połowie czerwca, po którym zmieniona dyrektywa będzie mogła zostać opublikowana w Dzienniku Urzędowym. 

Dyrektywa INSPIRE

Komisja Europejska rozpoczęła przegląd dyrektywy INSPIRE i otworzyła zgłaszanie uwag.

EurEau popiera ogólny cel dyrektywy, ale podkreśla potrzebę wyłączenia danych geoprzestrzennych dotyczących infrastruktury zarządzanej przez sektory objęte dyrektywą w sprawie odporności infrastruktury krytycznej.

INSPIRE przewiduje rozwój portalu internetowego umożliwiającego wymianę danych geoprzestrzennych o środowisku pomiędzy władzami publicznymi i innymi użytkownikami w Europie.

Przygotowała Klara Ramm na podstawie danych EurEau i portali europejskich

k.ramm@igwp.org.pl

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ