Nowe unijne przepisy dotyczące zbierania, oczyszczania i odprowadzania ścieków komunalnych

Nowe unijne przepisy dotyczące zbierania, oczyszczania i odprowadzania ścieków komunalnych

10 kwietnia 2024 Parlament Europejski zatwierdził nowe unijne przepisy dotyczące zbierania, oczyszczania i odprowadzania ścieków komunalnych.

481 głosami za, 79 przeciw i 26 wstrzymujących się, Parlament przyjął porozumienie osiągnięte z Radą w styczniu 2024 r. w sprawie dyrektywy ściekowej.

Na stronie PE czytamy:

Do 2035 roku ścieki komunalne zostaną poddane wtórnemu oczyszczeniu przed wprowadzeniem ich do środowiska, we wszystkich aglomeracjach o wydajności co najmniej 1000 RLM. Do 2039 r. trzeci stopień oczyszczania (tj. usuwanie azotu i fosforu) będzie stosowany we wszystkich oczyszczalniach ścieków o RLM od 150 tys., a do 2045 r. w oczyszczalniach powyżej 10 tys. RLM. Dodatkowy, czwarty stopień oczyszczania mikrozanieczyszczeń będzie obowiązkowy dla wszystkich podmiotów o RLM powyżej 150 tys. (i ponad 10 000 RLM na podstawie oceny ryzyka) do 2045 r.

Ściśle monitorowane będą parametry zdrowia publicznego (takie jak znane wirusy i nowe patogeny), zanieczyszczenia chemicznye, w tym tak zwane „wieczne chemikalia” (substancje per- i polifluoroalkilowe, PFAS), mikroplastik oraz oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Dyrektywa wprowadza rozszerzoną odpowiedzialność producenta na produkty lecznicze stosowane u ludzi oraz produkty kosmetyczne, mającą na celu pokrycie kosztów oczyszczania czwartego stopnia (usuwania mikrozanieczyszczeń ze ścieków komunalnych). Co najmniej 80% kosztów pokryją producenci.

Kraje UE będą zobowiązane do promowania ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków ze wszystkich oczyszczalni ścieków komunalnych, w stosownych przypadkach, zwłaszcza na obszarach dotkniętych niedoborami wody.

Polski tekst dyrektywy można znaleźć tutaj: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0222_PL.pdf

Tekst musi być także formalnie przyjęty przez Radę. Możliwe są jeszcze drobne, ostatnie poprawki językowe.

Spodziewamy się więc publikacji dyrektywy na Eur-Lex jesienią.

Klara Ramm

Ekspert IGWP, Członek Zarządu EurEau

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ