Nowe wzory oświadczeń dotyczące opłat za usługi wodne

Nowe wzory oświadczeń dotyczące opłat za usługi wodne

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry wprowadziła zmiany w systemie opłat za usługi wodne.

W związku z powyższym modyfikacji wymagały wzory oświadczeń składanych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przez podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne (w celu ustalenia opłaty zmiennej za usługi wodne). 

Na stronie internetowej Wód Polskich zostały opublikowane świadczenia dotyczące następujących usług wodnych:

  • poboru wód podziemnych oraz poboru wód powierzchniowych – w związku z wyodrębnieniem nowego celu poboru do celów pomp ciepła i akumulatorów ciepła warstwy wodonośnej,
  • odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód – w związku z obowiązkiem ponoszenia opłaty zmiennej za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z przelewów kanalizacji deszczowej,
  • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – w związku  uzależnieniem wysokości stawki opłaty zmiennej za chlorki i siarczany od zastosowanego w przedsiębiorstwie systemu oczyszczania lub podczyszczania lub systemu retencyjno–dozującego w odniesieniu do ścieków przemysłowych lub wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych, zawierających chlorki i siarczany, a także w związku z obowiązkiem ponoszenia opłaty zmiennej za wprowadzanie do wód ścieków z  przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej.

Zmodyfikowane wzory oświadczeń są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/wody-polskie/nowe-wzory-oswiadczen-dotyczace-oplat-za-uslugi-wodne i mają zastosowanie za I kwartał 2024 r.

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ