Senat przyjął nowelizację Prawa wodnego z uwzględnieniem poprawki branży

Senat przyjął nowelizację Prawa wodnego z uwzględnieniem poprawki branży

6 sierpnia 2021 r. zakończyło się 28. posiedzenie Senatu.

Izba przyjęła ustawę o zmianie ustawy Prawo wodne z poprawką zgłoszoną przez senator Jadwigę Rotnicką polegającą na dodaniu do art. 407 ustępu 5a o następującej treści :

“Właściciel urządzeń kanalizacyjnych, do których mają być wprowadzane ścieki przemysłowe, o których mowa w ust. 5, obowiązany jest wyrazić zgodę, o której mowa w przepisie, jeżeli:

1) ścieki te, wprowadzane do jego urządzeń, spełniają wymagania wynikające z odrębnych przepisów albo z umowy zawartej między nim a wnioskodawcą;

2) istnieją techniczne możliwości przyjęcia tych ścieków;

3) nie dojdzie do przekroczenia warunków odprowadzania ścieków wprowadzanych za pomocą tych urządzeń do wód lub do ziemi, wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego właścicielowi tych urządzeń.

Za poprawką głosowało 98 senatorów (53 głosy „za”, 45 głosów „przeciw” przy braku głosów „wstrzymujących się”). Za przyjęciem ustawy głosowało 97 senatorów (95 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”, przy braku głosów „przeciw”).