Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ

Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za rok 2022 do 28 lutego 2023 r.

Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za rok 2022 do 28 lutego 2023 r.

Przypominamy, że zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Gminy mają obowiązek przedłożenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody corocznie, nie później niż do dnia 28 lutego, sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok ubiegły.

W przypadku gdy gmina nie przekaże sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok ubiegły w terminie, o którym mowa w ust. 1, Wody Polskie wzywają gminę do jego przekazania w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, jednocześnie informując gminę o sankcji za naruszenie tego obowiązku (w drodze decyzji Wody Polskie mogą nałożyć kary pieniężne w wysokości do 10 000 zł).

Jak podają Wody Polskie w roku 2022 sprawozdawczością objęte są wszystkie aglomeracje ujęte w VI AKPOŚK (AKPOŚK 2022). Aglomeracje powinny przedstawić stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2022 r. uwzględniając obowiązującą na ten dzień uchwałę Rady Gminy Szczegółowe informacje wraz z ankietą sprawozdawczą znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/3238-sprawozdanie-z-realizacji-kposk-za-2022-r-wazne-informacje


Ewelina Michałek

Specjalista ds. prawnych