Posiedzenie sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej z udziałem Prezesa IGWP

CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultacje projektu rozwiązań prawnych w zakresie obowiązkowego KSeF – zachęcamy do zgłaszania uwag

CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie – prosimy o Państwa uwagi

CZYTAJ WIĘCEJ

Robocze konsultacje projektu „Podręcznika procedur administracyjnych OZE” – prośba o Państwa uwagi

CZYTAJ WIĘCEJ

Branża wodociągowo-kanalizacyjna objęta ochroną w zakresie ceny maksymalnej energii elektrycznej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw przyjęty przez Rząd

CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków

CZYTAJ WIĘCEJ

Ustawa o rewitalizacji Odry w Senacie

CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultacje projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej(…) czekamy na Państwa uwagi

CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultacje w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw

CZYTAJ WIĘCEJ
Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ