Posiedzenie sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej z udziałem Prezesa IGWP

Posiedzenie sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej z udziałem Prezesa IGWP

W dniu 24 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej poświęcone ocenie funkcjonowania ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

W posiedzeniu udział wzięli m.in.: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Przemysław Koperski, Prezes PGW Wody Polskie Joanna Kopczyńska, przedstawiciele strony samorządowej. Izbę reprezentował Prezes Paweł Sikorski oraz prof. dr hab. Bartosz Rakoczy.

Wiceminister Przemysław Koperski przedstawił ocenę funkcjonowania przepisów ustawy, wskazał,
że udoskonalenia wymaga procedura dotycząca zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrywanie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, m.in. w zakresie przejrzystości i rzetelności
oraz uwzględniania realnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Powiedział, że ta kwestia jest szczególnie istotna dla jednostek samorządu terytorialnego i spółek wod.-kan. Ministerstwo wychodząc naprzeciw oczekiwaniom strony samorządowej, przedstawiło propozycję nowelizacji przepisów.

Prezes PGW Wody Polskie Joanna Kopczyńska powiedziała, że Wody Polskie szczegółowo przeanalizowały proces zatwierdzania taryf przez poszczególne RZGW. Podkreśliła, że prowadzone są rozmowy zarówno z branżą, jak i stroną samorządową. Prezes wskazała, że przed przedsiębiorstwami stoją wyzwania związane z implementacją dyrektyw unijnych. Regulator powinien brać pod uwagę nie tylko cenę, ale także koszty, jakie spółki muszą ponosić w związku z inwestycjami.

Prezes Paweł Sikorski przypomniał, że Izba wraz ze stroną samorządową wystosowała apel o powrót
do rozwiązań sprzed 2018 r, tj. aby kompetencje zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków wróciły do organów samorządu terytorialnego, który sprawuje nadzór właścicielski nad spółkami, kontrolując ich politykę inwestycyjną.

Prezes przedstawił wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez Izbę w zakresie sytuacji finansowej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce. Wskazał, że z analizy ostatniego badania ankietowego wynika, że około 64% podmiotów poniosło stratę na podstawowej działalności wodociągowo-kanalizacyjnej w pierwszym kwartale 2024 roku, 35% spółek utraciło płynność finansową, około 40% zmuszone było zaciągnąć zobowiązania finansowe, a 75% przedsiębiorstw wstrzymało inwestycje i ograniczyło remonty.

Odnosząc się do założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy – Prawo wodne, Prezes powiedział, że Izba pozytywnie ocenia zaproponowany kierunek rozwiązań legislacyjnych, oczekując na szczegółową treść ustawy.

Transmisja z posiedzenia dostępna tutaj:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/PosKomZrealizowane.xsp?komisja=STR#17

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy – Prawo wodne:

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zbiorowym-zaopatrzeniu-w-wode-i-zbiorowym-odprowadzaniu-sciekow-oraz-ustawy–prawo-wodne

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ