Trzecia edycja studiów podyplomowych Systemy Bezpieczeństwa Zaopatrzenia w Wodę

Trzecia edycja studiów podyplomowych Systemy Bezpieczeństwa Zaopatrzenia w Wodę

Systemy Bezpieczeństwa Zaopatrzenia w Wodęto okazja dla Ciebie – rekrutacja elektroniczna rozpoczyna się końcem stycznia 2023 r

W październiku 2022 r. kolejni absolwenci (fot. 1) ukończyli roczne studia podyplomowe Systemy Bezpieczeństwa Zaopatrzenia w Wodę, poświęcone zarządzaniu ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę. Studia zostały uruchomione w związku z nową dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, nakładającej obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem w całym łańcuchu zaopatrzenia w wodę, od obszarów zasilania do kranów u konsumentów. Absolwenci studiów, stanowią elitarną w Polsce grupę, która z sukcesem wdraża w codzienne praktyki zaopatrzenia w wodę podejście oparte na zasadach zarządzania ryzykiem.  

Studia podyplomowe Systemy Bezpieczeństwa Zaopatrzenia w Wodę zostały zorganizowane przez Katedrę Inżynierii Wody i Ścieków na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach z myślą o przygotowaniu kadr do przeprowadzania ocen ryzyka i wdrażania Planów Bezpieczeństwa Wody (PBW). Trwające obecnie prace legislacyjne nad transpozycją do polskiego prawodawstwa nowej dyrektywy, które powinny zakończyć się z początkiem 2023 roku, a tym samym zobligują podmioty bodące w procesie dostaw wody do konsumenta do wdrożenia w codzienne praktyki zasady zarządzania ryzykiem opartych na Normie Europejskiej PN-EN 15975-2:2013-12 Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę do spożycia. Uczestnicy studiów będą mieć możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej zarówno identyfikacji sytuacji i zdarzeń niebezpiecznych mogących mieć wpływ na wystąpienie zagrożeń zdrowotnych, jak i ryzyka jakie niosą one dla zdrowia publicznego. Program studiów uwzględnia najnowszą wiedzę z zakresu uwarunkowań prawnych, środowiskowych, technicznych i technologicznych, organizacyjnych, zdrowotnych zarządzania ryzykiem a także zarządzania kryzysowego, niezbędną do skutecznego zarządzania, opartego na minimalizowaniu ryzyka związanego z potencjalnymi zdarzeniami niebezpiecznymi i związanymi z nimi zagrożeniami oraz ewentualnych skutków ich wystąpienia. Program przewiduje 187 godzin zajęć teoretycznych (wykładowych) odbywających się w trakcie sobotnio-niedzielnych zjazdów oraz w trybie online. Zajęcia są także nagrywane i udostępniane uczestnikom. Integralnym elementem programu studiów jest wizyta studyjna na wybranych obiektach wodociągowych. W ramach tegorocznej edycji w dniach 20-21 maja odbyły się zajęcia terenowe w Dobczycach wraz ze spotkaniem koleżeńskim absolwentów I edycji (fot.2 i 3). W ramach zajęć studyjnych zorganizowane będą wizyty techniczne na obiektach Wodociągów Miasta Krakowa S.A. (lub innych), jak również warsztaty w których absolwenci dotychczasowych edycji studiów podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z zarządzaniem ryzykiem w swoich praktykach zawodowych. Zajęcia teoretyczne jak i wyjazdowe są zatem dogodną okazją do bliższego nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń oraz dyskusji o problemach związanych z realizacją bezpiecznego zaopatrzenia w wodę napotykanych w przedsiębiorstwach wodociągowych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, urzędach miast i gmin.

Politechnika Śląska, jako uczelnia kładąca szczególny nacisk na przygotowywanie kadr zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem regionu i kraju oraz ze względu na coraz większe zainteresowanie zmianami wynikającymi z nowej DWD 2020/2184, ponownie uruchamia dwusemestralne studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023 Systemy bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę, dla których do 22 lutego 2023 r. trwa rekrutacja  elektroniczna https://irk.polsl.pl/pl/offer/REK2022_2023L_POD/programme/RIE-SBZWW/?from=registration:REK2022_2023L_POD

Gwarantujemy wysoką jakość i najnowsze metody kształcenia, oraz praktyczne podejście do merytorycznego zakresu programu studiów. Zajęcia realizowane są w układzie hybrydowym z możliwością zarówno zdalnego uczestnictwa w zajęciach jak i w bezpośrednim kontakcie z wykładowcami.

Szczegółowe informacje na temat studiów podyplomowych Systemy Bezpieczeństwa Zaopatrzenia w Wodę dostępne są na stronie internetowej Katedry https://www.polsl.pl/rie4/ lub pod telefonem

Sekretariat: Aleksandra Bernaczek – 32 237 26 98

Kierownik Studiów Podyplomowych: Izabela Zimoch – 606 62 41 96

To studia właśnie dla Ciebie – zapraszamy

Kierownik Studiów Podyplomowych

Prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ