Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” 10 czerwca 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” 10 czerwca 2024 r.

 

Szanowni Państwo, Członkowie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”,

za nami kolejny rok pracy Rady Izby, Prezesa Izby, Komisji Rewizyjnej, a także i Biura Izby, wraz z ekspertami i współpracownikami.

Był to czas przepełniony spotkaniami, konferencjami, szkoleniami i innymi wydarzeniami mającymi swoje stałe miejsce w kalendarzu Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

W 2023 roku nadal mierzyliśmy się z niezwykle trudną sytuacją finansową wielu przedsiębiorstw wod.-kan. z uwagi na zablokowanie procesu zatwierdzania taryf.

Wspólnie ze stroną samorządową wystosowaliśmy apel o podjęcie pilnych działań naprawczych dotyczących sektora wodociągowo-kanalizacyjnego, czego efektem są opublikowane założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy – Prawo wodne.

W celu przedstawienia Państwu realizacji zadań w 2023 roku oraz wspólnego wyznaczenia kierunków dalszej działalności Izby w 2024 r. zapraszamy do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków, które odbędzie się 10 czerwca 2024 w Warszawie.

Licząc na Państwa osobistą obecność, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej.
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzanie uczestnictwa do 22 maja 2024.

Materiały dla Członków

 

   

Paweł Sikorski

Prezes Izby

Tadeusz Rzepecki

Przewodniczący Rady IGWP 

Materiały w wersji elektronicznej do pobrania ze stronyhasło wysłane zostało do Państwa wraz z zawiadomieniem.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Data: 10 czerwca 2024 r.

Miejsce: Hotel Golden Tulip Warsaw Centre, ul. Towarowa 2, 00-811 Warszawa

Rozpoczęcie obrad: pierwszy termin 10.30, drugi termin 11.00

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Izby:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Wybór Sekretarza obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Izby za 2023 r.
 8. Sprawozdanie z działalności Prezesa Izby za 2023 r.
 9. Sprawozdanie finansowe Izby za 2023 r.
 10. Opinia Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium.
 11. Dyskusja i podjęcie uchwał:
  • zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Izby za 2023 r.,
  • zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Prezesa Izby za 2023 r.,
  • zatwierdzenie rocznego Sprawozdania finansowego za 2023 r.,
  • udzielenie absolutorium Radzie Izby,
 12. Przedstawienie Planu działania Izby na 2024 r. (Plan pracy Prezesa Izby +Plan pracy Rady Izby).
 13. Przedstawienie Planu finansowego Izby na 2024 r.
 14. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie Planu finansowego Izby na 2024 r.
 15. Dyskusja i podjęcie uchwały:
  • w sprawie zatwierdzenia Planu działania Izby na 2024 r.
  • w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Izby na 2024 r.
 16. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 rok
 17. Dyskusja i podjęcie uchwał:
  • zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2023 rok
  • udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej,
 18. Podjęcie uchwały w sprawie limitu kwoty jednorazowego zobowiązania, które może zaciągać samodzielnie Prezes Izby.
 19. Wolne głosy i wnioski.
 20. Podsumowanie i zakończenie obrad.
Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ