Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ

Informacja Prezesa Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie” opracowana na podstawie komunikatu IGWP Wody Polskie.

Informacja Prezesa Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie” opracowana na podstawie komunikatu IGWP Wody Polskie.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zgodnie z zapowiedzią zwróciła się w imieniu
większości przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych do ministra Marka
Gróbarczyka, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pełnomocnika Rządu
do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej,
w sprawie uruchomienia nowego procesu weryfikacji i zatwierdzania taryf wod.-kan.,
w związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstw tej branży.

Minister Marek Gróbarczyk przychylił się pozytywnie do prośby wystosowanej przez
Izbę Gospodarczą ”Wodociągi Polskie”, reprezentującą przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjne. Wody Polskie od 1 września rozpoczną ponowny proces
taryfikacji, czyli ustalania cen za wodę i ścieki. Odbędzie się on w trybie szczególnym
art. 24j. –ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków.

W związku z tym odbyło się spotkanie Przemysława Dacy, Prezesa Wód Polskich,
Pawła Rusieckiego, Zastępcy Prezesa ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym
oraz Krzysztofa Dąbrowskiego, Prezesa IGWP.

Obie strony zadeklarowały, że chcą by proces przebiegł jak najszybciej, dlatego
kluczowym czynnikiem jest wzajemna współpraca. Prezes Wód Polskich zwrócił na
uwagę, by w związku z trudną sytuacją gospodarczą, w miarę możliwości samorządy
zmniejszały koszty nakładane na przedsiębiorstwa wod-kan.

„Podkreślam, że proces odbywa się w trybie szczególnym 24j, dlatego
przedsiębiorstwa będą musiały przyłożyć wielką wagę do właściwego skonstruowania
wniosków. Tak, by nie zawierały one błędów formalnych.” – powiedział Prezes Daca.
„To, że wznawiamy proces, nie oznacza też, że będziemy ślepo akceptować wszystkie
propozycje. Będziemy dokładnie analizować wszystkie czynniki. Szczególnie fakt
wypłacania przez przedsiębiorstwa wod-kan dywidend samorządom, co miało
wcześniej miejsce.” – dodał Prezes Wód Polskich.

Zaproponował czasowe obniżenie podatków i opłat dzierżawnych. Podał także
przykład 200 gmin, które dopłacają mieszkańcom do rachunków za wodę i ścieki
i podkreślił, by pozostałe samorządy również wzięły takie rozwiązanie pod uwagę.

To co najważniejsze ,akcentuje Krzysztof Dąbrowski, że udało nam się wypracować
wstępny Katalog przyczyn, z powodu których wnioski mogą być rozpatrywane
bez zbędnej zwłoki oraz określiliśmy dokumenty źródłowe makrowskaźników
( głównie na podstawie danych z Ministerstwa Finansów), które stanowić będą
graniczne poziomy wzrostu taryf w ich poszczególnych elementach. Do głównych
przyczyn, wpływających na konieczność szybkiej korekty taryf, zaliczyliśmy wzrost
energii elektrycznej i gazu ,wzrost cen materiałów eksploatacyjnych, inflację
(określając jej referencyjny poziom) ,konieczność wzrostu płac (w oparciu o ściśle
określone zasady i wskaźniki ) oraz szereg innych elementów. Uznaliśmy, iż te wnioski
o zmiany taryf, które skupią się na kilku wyżej wymienionych elementach mają szansę
na bardzo szybkie ich procedowanie , co nie znaczy , że pozostałe wnioski nie zostaną
rozpatrzone. Tyle tylko, że podlegać będą bardziej wnikliwej, a tym samym dłuższej
procedurze analiz.

„Cieszę się, że udało nam się dojść do porozumienia. Liczę na zaangażowanie
wszystkich stron i tym samym sprawne przeprowadzenie procesu taryfikacji.” – mówił
Krzysztof Dąbrowski, Prezes IGWP

Ponowna taryfikacja powinna zakończyć się do końca 2022 roku.