KONSULTACJE – Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych – prosimy o Państwa uwagi do 25 sierpnia 2023 r.

KONSULTACJE – Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych – prosimy o Państwa uwagi do 25 sierpnia 2023 r.

Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju i Technologii przesłał do konsultacji projekt ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Celem projektowanej ustawy jest uregulowanie na gruncie prawa polskiego procedury certyfikacji, która pozwoli wykonawcom ubiegać się w Polsce o wydanie certyfikatu potwierdzającego ich sytuację podmiotową na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanych przez zamawiających z Unii Europejskiej. Certyfikat będzie umożliwiał wykonawcy potwierdzenie, że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, w tym po przeprowadzeniu self-cleaningu w ramach procedury certyfikacji. Ponadto, będzie on umożliwiał wykazanie, że wykonawca posiada zdolność do należytego wykonania zamówień publicznych (np. określone doświadczenie, zasoby techniczne i organizacyjne, wykwalifikowana kadra) w zakresie wskazany w certyfikacie.

Wykonawca będzie uprawniony do posługiwania się certyfikatem na potrzeby wielu różnych postępowań, bez konieczności każdorazowego gromadzenia i składania dokumentów (podmiotowych środków dowodowych).

W przypadku ewentualnych uwag do projektu ustawy prosimy o ich przesyłanie na adres: konsultacje@igwp.org.pl do dnia 25 sierpnia 2023 r.

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ