Newsletter EurEau – Woda w UE

Newsletter EurEau – Woda w UE

Wybory władz EurEau

Claudia Castell-Exner została wybrana prezydentem EurEau na drugą (ostatnią) kadencję. W tym roku po raz pierwszy na przewodniczących komitetów wybrano po dwie osoby. Ma to ułatwić pracę, gdyż komitety mają coraz więcej wyzwań i zadań.
• EU1- woda pitna: Riina Liikanen, Finlandia, Miquel Paraira (Hiszpania)
• EU2 – ścieki: Michaël Bentvelsen, (Holandia), Sarah Gillman (Wielka Brytania)
• EU3 – sprawy ekonomiczno-prawne: Denis Bonvillain (Francja), Gari Villa‐Landa Sokolova (Hiszpania).

Zostali także wybrani członkowie Prezydium:
Alain Gillis (Belgia) do pełnienia roli skarbnika oraz: Luigi del Giacco (Włochy), Klara Ramm, (Polska), Mircea-Valentin Macri (Rumunia), Iztok Rozman (Słowenia), Mariano Blanco Orozco (Hiszpania) Per Dalhielm (Szwecja), Stuart Colville (Wielka Brytania).

Sprawy UE

Wspólna Polityka Rolna wciąż bez kompromisu
WPR to unijny program dofinansowania działalności rolniczej. Negocjacje międzyinstytucjonalne w sprawie przyszłej WPR załamały się bez rezultatu. Kluczową przeszkodą były tzw. ekoprogramy, określające odsetek dopłat bezpośrednich, który powinien być przeznaczony na praktyki rolnicze przyjazne środowisku. Podczas gdy Parlament proponuje 30 %, państwa członkowskie chcą ograniczyć tę kwotę tylko do 20 %. Portugalska prezydencja Rady zamierza osiągnąć porozumienie do końca czerwca. EurEau uważa, że obecne propozycje są zbyt słabe, aby chronić zasoby wodne Europy i sprostać ambicjom strategii „Z pola na widelec”.

Dyrektywa kąpieliskowa – raport o jakości wody
Europejska Agencja Środowiska opublikowała 1 czerwca raport na temat jakości wody w kąpieliskach w Europie w 2020 r. Polska niestety prezentuje się bardzo słabo.

Dyrektywa dotycząca produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych: opublikowano pierwsze wytyczne
Dyrektywa wprowadza ograniczenia i systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta dla wielu produktów z tworzyw sztucznych, w tym chusteczek nawilżanych. Komisja Europejska opublikowała wytyczne definiujące produkty objęte dyrektywą. Chusteczki w całości wykonane z naturalnych polimerów, które nie zostały zmodyfikowane chemicznie (wiskoza, lyocell) nie są objęte dyrektywą. Wyklucza się także zastosowania profesjonalne i przemysłowe. Jednakże, jeśli chusteczka jest sprzedawana w dystrybucji detalicznej dla konsumentów ostatecznych (business to consumer, B2C), wówczas jest objęta dyrektywą. Wytyczne dotyczące obliczania kosztów sprzątania śmieci są nadal w toku, podobnie jak prawodawstwo wtórne dotyczące etykietowania niektórych produktów. Zainteresowanie branży wod-kan tą kwestią jest oczywiste, gdyż wilgotne chusteczki wyrzucane do toalety powodują blokady pomp i rur, generując w ten sposób znaczne szkody ekonomiczne i środowiskowe.

Dyrektywa w sprawie ekoprojektowania – konsultacje społeczne
Komisja Europejska zamierza dokonać przeglądu dyrektywy w sprawie ekoprojektu w ramach swojej inicjatywy na rzecz zrównoważonych produktów. Celem KE jest sprawienie, aby produkty były trwalsze, energooszczędne, nadawały się do ponownego użycia, były naprawialne, nadawały się do recyklingu. Komisja zajmie się również obecnością szkodliwych chemikaliów w produktach takich jak elektronika oraz tekstylia. W odpowiedzi na konsultacje społeczne EurEau wzywa do wprowadzenia środków ekoprojektu dotyczących uwalniania mikrozanieczyszczeń i mikrodrobin plastiku oraz stosowania zasady „zanieczyszczający płaci”.

Plan działania „Zero zanieczyszczeń”
Poprzez ogłoszony w zeszłym roku plan na rzecz zerowej emisji zanieczyszczeń Komisja Europejska zobowiązała się do zajęcia się problemem zanieczyszczenia zasobów wodnych w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu. KE opublikowała więcej szczegółów dotyczących tego planu. EurEau popiera plan działania i cieszy się, że angażuje on wielu inicjatorów w ramach Zielonego Ładu i poza nim. Niestety wskazujemy także na brak wielu konkretów, działań mających prowadzić do celu. Nasze propozycje dla Komisji można znaleźć tutaj.

Dyrektywa w sprawie odporności podmiotów krytycznych: trwają dyskusje Parlamentu i Rady
Dyrektywa (RCE), określi wymagania dla podmiotów o znaczeniu krytycznym, w tym operatorów wod-kan, w celu zwiększenia ich odporności na działania powodowane przez człowieka i klęski żywiołowe.
Pod koniec maja komisja LIBE Parlamentu Europejskiego przeprowadziła pierwszą wymianę poglądów. Sprawozdawca Michal Šimečka przedstawił swój projekt sprawozdania. Dyrektywa RCE ma zastąpić dyrektywę w sprawie europejskiej infrastruktury krytycznej (ECI), której wodociągi nie podlegają, gdyż nie mają infrastruktury transgranicznej. Wśród członków EurEau trwa dyskusja czy sektor wodociągów powinien podlegać dyrektywie RCE, zdania są podzielone.

Dyrektywa NIS2 – konsultacje
Dyrektywa NIS jest ściśle powiązana z dyrektywą RCE i określa wymogi bezpieczeństwa sieci i informacji, które mają zastosowanie do operatorów usług kluczowych (w tym operatorów wod-kan) oraz dostawców usług cyfrowych.
Walne Zgromadzenie EurEau zatwierdziło stanowisko w tej sprawie. Główny sprawozdawca komisji ITRE Parlamentu Europejskiego Bart Groothuis przedstawił swoje poprawki do wniosku Komisji. Do 2 czerwca pozostali sprawozdawcy przedłożyli własne propozycje.

Strategia dotycząca zrównoważonych wyrobów włókienniczych: Komisja rozpoczyna konsultacje publiczne
Strategia ma na celu rozwój przemysłu tekstylnego, w którym produkty są projektowane tak, aby były trwałe, energooszczędne, nadające się do ponownego użycia, naprawy, recyklingu. Sektor wodny jest szczególnie zaniepokojony rosnącym uwalnianiem mikrowłókien, stosowaniem biocydów w odzieży sportowej oraz stosowaniem innych niebezpiecznych chemikaliów, w tym PFAS.

Po opublikowaniu mapy drogowej Komisja rozpoczęła konsultacje społeczne. EurEau wzięła w nich udział, naszą opinię można znaleźć tutaj.

Opracowała Klara Ramm, k.ramm@igwp.org.pl