Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska – prosimy o Państwa uwagi do 24.01.23 r.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska – prosimy o Państwa uwagi do 24.01.23 r.

Szanowni Państwo,

do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” wpłynął projekt Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych i transportu nieczystości ciekłych.

W związku ze skróconym termin wyznaczonym na konsultacje publiczne i opiniowanie, który wynika z konieczności jak najszybszego wydania projektowanego rozporządzenia, zwracamy się z prośbą o przesyłanie ewentualnych uwag do jutra (24.01.2023 r.) do godz. 12.00 na adres mailowy: konsultacje@igwp.org.pl

Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549) zmieniono w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz.2519, dalej jako „u.c.p.g.”, definicję nieczystości ciekłych przez wskazanie, iż obejmuje ona także nieczystości gromadzone przejściowo w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków (art. 2 ust. 1 pkt 1 u.c.p.g.).

W związku ze zmianą definicji nieczystości ciekłych  konieczne stało się  dostosowanie nazewnictwa w całej ustawie u.c.p.g. i jej aktach wykonawczych.

Dostosowanie nazewnictwa objęło też przepisy regulujące zasady prowadzenia działalności przez przedsiębiorców zajmujących się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportem nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 7 ust 7 u.c.p.g. minister właściwy do spraw klimatu, kierując się potrzebą zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dla środowiska i mieszkańców oraz dążąc do ujednolicenia kryteriów wydawania zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób określania wymagań, o których mowa w ust. 3a.

Obecnie obowiązuje, wydane na podstawie art. 7 ust 7 u.c.p.g., rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. poz. 299), które nie obejmuje zasad określania sposobu określania wymagań dla przedsiębiorców zajmujących się opróżnianiem osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na podstawie art. 7 ust. 3a u.c.p.g. oraz w oparciu o wymagania określone w ww. rozporządzeniu rady gmin wydają uchwały określające wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań.

W przepisach przejściowych ustawy  z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw przewidziano, że obecnie obowiązujące ww. rozporządzenie zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych w tym zakresie, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. W efekcie, aby nie powstała luka prawna, nowe rozporządzenie powinno wejść w życie nie później niż 9 lutego 2023 r.

W związku z powyższym, należy  wydać nowe rozporządzenie, dostosowane do zmian wprowadzonych do u.c.p.g.

Ewelina Michałek-Ogrodowicz
Specjalista ds. prawnych

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ