Konsultacje w sprawie projektu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw zakończone – dziękujemy za Państwa uwagi

Konsultacje w sprawie projektu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw zakończone – dziękujemy za Państwa uwagi

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przekazała do Ministerstwa Infrastruktury stanowisko w sprawie przedmiotowego projektu w oparciu o Państwa uwagi opracowane przez Zespół ds. implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi działający przy Izbie pod przewodnictwem prof. dra hab. Bartosza Rakoczy.

Izba podkreśliła m.in. , że przyjęcie ustawy w zaproponowanym kształcie stanowić będzie kolejne wyzwanie finansowe dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, nie tylko w perspektywie krótkoterminowej (w zakresie formalnego wdrożenia ustawy), ale również w perspektywie długoterminowej – m.in. w kwestii badania strat wody, zarządzania opartego na ryzyku, czy analizie nowych parametrów jakości wody.

Izba podkreśliła, że niepokój branży wzbudza nałożenie kolejnych obowiązków na przedsiębiorstwa wod.-kan., zwłaszcza w kontekście dramatycznej sytuacji finansowej, w której się znalazły, a która wynika z olbrzymiego wzrostu inflacji, drastycznego wzrostu cen energii elektrycznej i gazu, materiałów i kosztów pośrednich i  braku zatwierdzania przez organ regulacyjny wniosków o skrócenie taryf i  zatwierdzania nowych taryf (z uwzględnieniem uzasadnionych kosztów wynikających ze zmian warunków ekonomicznych, przed którymi stanęły przedsiębiorstwa wod.-kan.). Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” od początku prac nad projektem nowelizacji ustawy wskazywała także na brak rozporządzeń wykonawczych do projektu ustawy, podkreślając, że część zagadnień powinno znaleźć się w innych aktach prawnych, w tym m.in. ustawie Prawo wodne, czy ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także aktach wykonawczych. Ich brak powoduje bowiem kolizję obowiązujących przepisów prawa z nowo projektowanymi.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o pracach nad przyjęciem ustawy.

Ewelina Michałek-Ogrodowicz

Specjalista ds. prawnych

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ