Stanowisko IGWP ws. zmian w ustawie Prawo wodne

Stanowisko IGWP ws. zmian w ustawie Prawo wodne

Szanowni Państwo, Członkowie Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie”,

W związku z procedowaniem zmiany ustawy „Prawo wodne” (druk sejmowy nr 1281) Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie” przedłożyła do Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (KGMiŻŚ) pisemne stanowisko nt. ww. noweli oraz poprawki zgłoszonej przez grupę trzech posłów. Propozycja nowelizacji wraz ze zgłoszoną poprawką stanowiły przedmiot obrad KGMiŻŚ w dniu 6 lipca br.

W obradach Komisji udział wzięli przedstawiciele IGWP: prezes Krzysztof Dąbrowski, prof. Bartosz Rakoczy (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu) – ekspert IGWP, mecenas Paweł Sikorski – ekspert IGWP, a także Bartosz Łuszczek – dyrektor ds. Technologii i Innowacji „Wodociągi Miasta Krakowa”.

Zabierający w imieniu IGWP głos, sprzeciwili się propozycjom zmiany Prawa wodnego, pozbawiającego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne możliwości wstępnej kontroli stanu ścieków, które mają być wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa. Jest to konsekwencja proponowanej zmiany brzmienia art. 407 ust. 5 ustawy „Prawo wodne”, na mocy którego do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1, dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń lub obowiązującą na dzień złożenia wniosku umowę obejmującą zobowiązanie do odbioru tych ścieków zawartą z właścicielem tych urządzeń.

Zaproponowana zmiana wprowadza zatem możliwość przedłożenia do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego alternatywnie innego dokumentu tj. umowy z właścicielem urządzeń kanalizacyjnych.

W swoich wystąpieniach przedstawiciele IGWP podnieśli m.in., że zgoda, której ustawodawca wymaga na podstawie art. 407 ust. 5 ustawy „Prawo wodne” jest jedynym skutecznym środkiem prawnym obrony przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego przed przyjmowaniem ścieków przemysłowych, które połączone ze ściekami komunalnymi nie osiągną po procesie ich oczyszczania parametrów prawem wymaganych. Dodatkowo przedstawiony został jako przykład konkretny stan faktyczny, w którym na etapie trwania umowy pomiędzy przedsiębiorcą a przedsiębiorstwem wod-kan na odbiór ścieków przemysłowych doszło do istotnej zmiany składu ścieku, którego na etapie zawierania umowy strony nie mogły przewidzieć. Dzięki brzmieniu obecnego przepisu ustawy strony doszły do porozumienia na etapie uzyskiwania zgody w trakcie postępowania o wydanie kolejnego pozwolenia wodnoprawnego.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” krytycznie oceniła również przepis przejściowy, który już w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych zrównuje w skutkach prawnych zawarcie umowy z wyrażeniem zgody. Podniesiony został także zarzut, że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawierające taką umowę, nie miało świadomości w chwili jej zawarcia, że porozumienie będzie zastępowało przedmiotową zgodę.

Na posiedzeniu procedowana była również wyżej wspomniana poprawka grupy trzech posłów, której IGWP stanowczo się sprzeciwiła. Istota rzeczy polegała na całkowitym usunięciu art. 407 ust. 5 ustawy „Prawo wodne”, zaś w konsekwencji zniesienia obowiązku załączenia zgody właściciela urządzeń do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Po wystąpieniu przedstawicieli IGWP oraz wygłoszeniu stanowiska Biura Legislacyjnego Sejmu RP w przedmiocie ww. poprawki, została ona na posiedzeniu KGMiŻŚ wycofana przez grupę posłów – wnioskodawców. Harmonogram bieżącego posiedzenia Sejmu RP przewiduje, iż sprawozdanie KGMiŻŚ w sprawie projektu nowelizacji ustawy „Prawo wodne” zostanie przedstawione Wysokiej Izbie dziś, tj. 7 lipca, w godzinach wieczornych. Decyzją władz Sejmu przewidziane są pięciominutowe oświadczenia w imieniu klubów i trzyminutowe oświadczenia w imieniu kół. Sprawozdanie KGMiŻŚ zawarte jest w druku sejmowym nr 1363 (Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1281 bez poprawek. Regulamin Sejmu RP przewiduje jednak możliwość ich zgłaszania na tym etapie procedowania).

mec. Paweł Sikorski,

ekspert IGWP